Uitleg bij invullen zorgplan

Waartoe dient dit Zorgplan-sjabloon?

Dit sjabloon wordt volledig ingevuld door de overlegorganisator.

Onderdelen ‘administratieve gegevens’ en ‘inhoudelijke invulling zorgplan’ worden tijdens het overleg ingevuld. Deze onderdelen vormen de weerslag van het doel van het overleg, de deelnemers, de zorgdoelen en taakafspraken. De overlegorganisator controleert de vergoedbaarheid, aan de hand van de criteria. Het ingevulde sjabloon geldt als verslag van het multidisciplinair overleg. Een exemplaar wordt door de overlegorganisator ter beschikking gesteld van elk lid van het zorgteam dat hierom vraagt op het overleg, inclusief de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood. Dit kan op papier of digitaal. Het originele document wordt bewaard door de zorgbemiddelaar, door de persoon of een ander lid van het zorgteam als geen zorgbemiddelaar wordt aangeduid. Een kopie wordt bewaard door de overlegorganisator in functie van de verantwoording van de vergoedbaarheid van het overleg.

 

Als bijlage is er een vergoedingsfiche, die na afloop van het overleg kan ingevuld worden om de betaling van de vergoeding mogelijk te maken. Deze vergoedingsfiche wordt bijgehouden door de overlegorganisator, tot vanuit het agentschap het signaal komt dat de fiche kan bezorgd worden aan de daartoe aangeduide instantie.

Bescherming van de persoonsgegevens: Wat gebeurt er met de gegevens van de deelnemers?

Uw gegevens in dit formulier zullen worden verwerkt door het agentschap Zorg en Gezondheid.

Deze organisatie verwerkt uw gegevens vermeld onder de rubrieken ‘administratieve gegevens’ en ‘inhoudelijke invulling zorgplan’ uitsluitend in het kader van de administratieve afhandeling van het multidisciplinair overleg. De gegevens onder de rubriek ‘vergoedingsfiche’ worden uitsluitend verwerkt met het oog op de facturatie van het multidisciplinair overleg.

De gegevens onder de rubrieken ‘administratieve gegevens’ en ‘inhoudelijke invulling zorgplan’ zullen door de overlegorganisator doorgegeven worden aan de leden van het zorgteam, die elk een exemplaar (kopie) van dit document ontvangen. Deze gegevens zullen bewaard worden door de zorgbemiddelaar gedurende een termijn van 7 jaar. Deze termijn gaat in op het ogenblik dat er geen taakafspraken meer worden gemaakt of als deze worden beëindigd. Een kopie van dit formulier wordt bewaard door de overlegorganisator in functie van de verantwoording van de vergoedbaarheid van het overleg.

De gegevens van de vergoedingsfiche kunnen meegedeeld worden aan de daartoe aangeduide instantie in het kader van de uitbetaling van de vergoedingen. Deze gegevens worden bewaard door de overlegorganisator gedurende een termijn van 5 jaar. Deze termijn loopt vanaf de datum van het laatst gekende en vergoede overleg, waarop u als deelnemer aanwezig was.

Door het tekenen van dit formulier geeft u als deelnemer aan dit overleg uw toestemming om uw gegevens te verwerken voor bovenstaande doelstellingen en geeft u uw toestemming voor de doorgifte van uw gegevens aan de bovenstaande personen voor de genoemde doeleinden.

U heeft ten allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voor de intrekking daarvan. Het intrekken van uw toestemming heeft tot gevolg dat u niet meer kan vergoed worden voor de deelnamen aan het multidisciplinair overleg.

Als u niet wilt dat we uw gegevens (verder) verwerken, kunt u dat melden door te mailen naar eerstelijn@vlaanderen.be. U kan naar dit mailadres eveneens mailen om te vragen welke persoonsgegevens van u verwerkt worden of om deze persoonsgegevens te laten verbeteren of te verwijderen. Een bewijs van uw identiteit wordt opgevraagd zodat we uw gegevens niet meedelen aan iemand die er geen recht op heeft.

Als u vragen hebt over de manier waarop we uw gegevens verwerken, kunt u contact opnemen met eerstelijn@vlaanderen.be. Bent u het niet eens met de manier waarop we uw gegevens verwerken, dan kunt u zich wenden tot de Vlaamse Toezichtcommissie, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel of via contact@toezichtcommissie.be.

 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////