Vacature coördinator Dender Zuid/ Bruggenbouwer gezocht (M/V/X)

  • 16 juni 2020
logo dender zuid

 

De eerstelijnszone Dender Zuid (Regio Ninove/Geraardsbergen) is op zoek naar een gedreven bruggenbouwer voor de ondersteuning van de zorgraad en de uitbouw van de eerstelijnszone.

Lees zeker verder voor meer details en contactgegevens.

Naam van de functie : coördinator zorgraad Dender Zuid
Opleidingsniveau: bachelor /master in zorg of welzijnssector met min. 3 jaar ervaring
Doel van de functie : De coördinator realiseert een kwalitatieve en klantgerichte dienstverlening
in uitvoering van de missie/visie en de opdrachten van de Zorgraad zoals beschreven in het
decreet. Zij/hij is verantwoordelijk voor de volledige procesketens binnen het grondgebied
waarop de zorgraad actief is (de eerstelijnszone) : van strategische analyse tot implementatie
van concrete acties.
Bevoegdheid: de coördinator werkt voor het grootste deel van zijn taakuitoefening autonoom
en zelfstandig. Zij/hij rapporteert hiërarchisch aan de voorzitter en functioneel aan de
projectverantwoordelijken (leden dagelijks bestuur van de Zorgraad).
De coördinator zal nauw samenwerken met en/of in het belang van:
Intern:
 de Zorgraad en haar leden,
 de werkgroepen,
 de voorzitter van de Zorgraad,
Extern:
 de burgers van de eerstelijnszone,
 de verschillende welzijns- en zorgactoren (professionals, organisaties,…), inclusief de
patiënten- en mantelzorgverenigingen en lokale besturen,
 andere netwerkstructuren in zorg en welzijn binnen de (bredere) regio van de
eerstelijnszone,
 WWOL-partners (Wonen, Werk, Onderwijs en Leven)
 Medewerkers van andere zorgraden en regionale zorgplatformen
 Vlaams Instituut Eerste Lijn vzw of VIVEL

Te bereiken doelstellingen/resultaatsgebieden:

PROCESBEGELEIDER
 De coördinator brengt het “zorg- en welzijnsaanbod van de regio helder in kaart
en maakt dit aanbod kenbaar en toegankelijk bij zowel PZON als professionals.
 De coördinator houdt actief voeling met trends, topics, noden en behoeften van de
externe klanten en stakeholders van de eerstelijnszone en draagt bij aan de
ondersteuning en ontwikkeling van de eerstelijnsactoren binnen de zone .
 De coördinator stimuleert actief de inter- en multidisciplinare samenwerking
rondom de persoon met een zorg- en ondersteuningsvraag tussen hulp- en
zorgverleners in de zone. Bewerkstelligt cohesie bij stakeholders
 De coördinator vormt een brugfunctie tussen de verschillende partners in de zone en
een gesprekspartner voor het breder netwerk in de regio.

INNOVATOR

Waar nodig neemt zij/hij de verantwoordelijkheid voor het initiëren, coördineren en opvolgen
van nieuwe initiatieven.


BELEIDSMEDEWERKER

De coördinator volgt ook het beleid op en vertaalt waar nodig beleidsinitiatieven naar
de context van de eerstelijnszone
 De coördinator ondersteunt lokale besturen bij het uitvoeren van hun lokaal zorg- en
gezondheidsbeleid
 De coördinator behartigt mede de belangen van de zorgraad op externe fora en
eventueel naar de overheid


COMMUNICATOR INTERN EN EXTERN
 De coördinator informeert en inspireert de actoren binnen de eerstelijnszone m.b.t. lopende initiatieven (projecten, vormingen, samenkomsten,…) over geïntegreerde zorg.
 De coördinator bereidt de vergaderingen en bijeenkomsten in het kader van het realiseren van de opdrachten van de eerstelijnszone voor, begeleidt ze waar nodig en volgt de afspraken en resultaten op. Zij/hij informeert de Zorgraad over de voortgang van initiatieven, de resultaten en evaluatie ervan.
 De coördinator ontwikkelt permanent haar/zijn expertise met betrekking tot
geïntegreerde zorg en samenwerking binnen een eerstelijnszorg context.
De prestaties van de coördinator kunnen beoordeeld worden op basis van volgende lijst van
indicatoren:
 De mate van bereik bij externe actoren
 Tevredenheid en appreciatie van interne en externe actoren
 De realisatie van de opdrachten van de zorgraad
Vereiste kennis:
 een goede kennis van het brede zorg- en welzijnslandschap in Vlaanderen en de
belendende sectoren (gehandicaptensector, jeugdzorg, ...),
 een goede kennis van de wetgeving m.b.t. zorg, welzijn en lokaal sociaal beleid,
 de regelgeving van de Vlaamse en federale overheid inzake eerstelijnsgezondheidszorg
en lokaal sociaal beleid,
 basiskennis van regelgeving rond privacy, beroepsgeheim, patiëntenrechten,…
 basiskennis m.b.t. toepassingen en applicaties i.v.m. digitale gegevensdeling en
–verzameling,
Vereiste competenties:
 goede, vlotte communicator: de stafmedewerker is contactvaardig, kan verbindend
communiceren en kent de basisprincipes van bemiddeling. Zij/hij heeft ervaring met
overleggen, presenteren, onderhandelen en het formuleren van adviezen. Zij/hij
hanteert een helder taalgebruik en heeft redactionele vaardigheden (website,
nieuwsbrief,…),
 resultaatgerichte werker : de coördinator is gericht op het behalen van concrete
resultaten die bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen en opdrachten van de
zorgraad,

 een vaardige organisator: de coördinator kan zelfstandig planmatig en efficiënt
werken, zij/hij is systematisch en doelgericht en kan opdrachten en taken opdelen in
duidelijke werkpakketten en mijlpalen,
 klantgericht: de coördinator streeft ernaar de noden en behoeften van de klanten en
stakeholders op een adequate manier te achterhalen en ze op een resultaatgerichte
wijze in een aanbod te vertalen in functie van een optimale dienstverlening.
 ICT-vaardigheden: de coördinator kan vlot met de courante ICT pakketten en software
overweg.
Optioneel maar meerwaarde:
 ruime ervaring met project- en stakeholdermanagement
 ervaring met kwaliteitsmanagement (o.a. methodieken voor kwaliteitsevaluatie),
Persoonlijke eigenschappen en attitudes:
 actieve gemotiveerde betrokken belangstelling voor (eerstelijns)gezondheidzorg,
 stressbestendig en een doorzetter zijn,
 een leergierige en creatieve ideeëngenerator zijn en ze dan ook aanpakken,
 flexibel zijn voor verandering en vernieuwing
 maatschappelijk verantwoord werken met een correcte deontologische  ingesteldheid
 Met vrijheid kunnen omgaan voor zichzelf en anderen met respect voor de waarden van
de ELZ
In overleg met anderen empathisch vertrouwen uitstralen en met respect voor anderen hun mening en overtuiging


Verloning:
Voltijdse betrekking
Wedde conform aan opleidingsniveau en ervaring
Kilometervergoeding voor verplaatsing tijdens en voor het werk
GSM en PC worden voorzien
Kandidatuur richten aan voorzitter zorgraad Dender Zuid ; dany.dewitte@bondmoyson.be
Uiterste datum van inzending 17 juli 2020