Vaccinatie van Belgen in het buitenland en van buitenlanders die verblijven in België

  • 17 mei 2021

Er zijn veel vragen van niet-Belgen die in België verblijven en/of werken en van Belgen die in het buitenland gedomicilieerd zijn om een vaccin in België te verkrijgen. Hieronder kan u lezen welke doelgroep wel en welke niet kunnen gevaccineerd worden in België en aan welke vereisten daarvoor moet worden voldaan.

Vragen binnen ELZ Dender met betrekking tot deze doelgroepen die via callcenter of onze vaccinatiecentra binnenkomen, kunnen voorgelegd worden aan Wim Thierens (populatiemanager) via wim.thierens@vehamed.be. Afhankelijk van de vraag volgt er terugkoppeling met antwoord of wordt deze casus verder opgenomen door Wim Thierens.

Principes voor de ontvankelijkheid van vaccinaties in België

Volgens het algemeen principe wordt de toegang tot een vaccinatie in België toegekend volgens ofwel het principe van nationaliteit, ofwel volgens deze van de territorialiteit.

  • Elke Belg komt in aanmerking voor een vaccinatie in België, ongeacht zijn domicilieadres
  • Elke persoon die toestemming heeft om in België te verblijven, komt eveneens in aanmerking voor een vaccinatie in België.

De personen die ingeschreven zijn in het Belgisch bevolkingsregister, in het register voor buitenlanders of in een wachtregister (domicilie-, verblijfs- en referentieadres) zullen een uitnodiging voor een vaccinatie krijgen en dit volgens de vaccinatiestrategie in België.

Het zal eveneens mogelijk zijn voor personen die over een BISnummer beschikken om zich in België te laten vaccineren.

Wat is een BISnummer?

Het BISnummer is een uniek identificatienummer, toegekend aan personen die niet zijn opgenomen in het nationaal register, maar die relaties onderhouden met België. Personen die niet ingeschreven zijn in het rijksregister/bevolkingsregister, maar toch een dossier hebben bij een Belgische openbare overheid, ongeacht of deze federaal, regionaal, provinciaal of lokaal is, worden bijgehouden in de kruispuntbankregisters (‘het BIS-register’) van de KSZ (Kruispuntbank Sociale Zekerheid). Het BIS-register is complementair aan het Rijksregister. Voor zover de betrokken natuurlijke personen niet beschikken over een Rijksregisternummer, kent de Kruispuntbank hen bij de inschrijving in het BIS-register zelf een identificatienummer toe. Dit is het BIS-nummer.  Het gebruik van het BIS-nummer is vrij en dus niet aan machtiging onderworpen.

Vaccinatie dient in z’n geheel plaats te vinden in één enkel land

Het is belangrijk te noteren dat de vaccinatie slechts kan plaatsvinden in één enkel land. Voor vaccins waarvoor twee dosissen moeten worden toegediend, moeten deze in één en hetzelfde land worden toegediend. De registratiesystemen laten niet toe om een eerste dosis in één land toe te dienen en een tweede in een ander land. Burgers die in België gevaccineerd worden, moeten beschikbaar zijn op het tijdstip van de toediening van de twee dosissen van het vaccin in België. Zij kunnen tevens geen vaccin kiezen.

Categorieën – doelgroepen

A. Niet Belg is fysiek in België voor minder dan drie maanden

Deze burgers ontvangen geen uitnodiging voor een vaccinatie in België. Het algemeen principe van de locatie van de verblijfplaats primeert. Personen met een buitenlandse nationaliteit die minder dan drie maanden op Belgisch grondgebied werken zonder er een verblijfplaats te hebben, worden a priori gevaccineerd in het land van hun wettelijke verblijfplaats.

B. Niet Belg is fysiek in België voor meer dan drie maanden (territorialiteit)

Personen die tijdelijk in België werken of studeren voor een duur van meer dan drie maanden en die niet de Belgische nationaliteit hebben, kunnen in België worden gevaccineerd, voor zover zij aangemeld zijn of zich aanmelden in de gemeente waar zij verblijven voor een domicilie-, referentie- of verblijfsadres. Zij worden dan automatisch opgeladen in de vaccinatiedatabase en met de “brede bevolking” uitgenodigd volgens de volgorde bepaald in de vaccinatiestrategie. Voorbeelden: studenten, expats, …

B1. Niet Belg, fysiek in België met een domicilie adres rijksregisternummer

Deze personen worden automatisch opgeladen in de Vaccination Code Database (VCDB) en worden uitgenodigd volgens de vaccinatiestrategie in België.

B2. Niet Belg, fysiek > 3 maanden in België en als werknemer ingeschreven in de Dimona databank

Buitenlandse werknemers worden via de Dimona databank opgeladen. Zij worden uitgenodigd volgens de vaccinatiestrategie in België.

B3. Niet Belg met een BISnummer fysiek > 3 maanden in België als student ingeschreven aan een Universteit of Hogeschool

De Universiteiten en Hogescholen stellen lijsten op van studenten die langer dan 3 maanden verblijven in België. Deze lijsten worden opgeladen in de VDCB. De studenten worden volgens prioritering of leeftijd uitgenodigd voor vaccinatie.

B4. Buitenlandse stagiairs met een BISnummer meer dan drie maanden actief in de Belgische gezondheidzorg

Buitenlandse stagiairs in de gezondheidszorg zijn via de Hogescholen opgeladen voor prioritaire vaccinatie en staan op de lijst sinds 31 maart 2021. Zij worden niet uitgenodigd door de vaccinatiecentra bij gebrek aan een Belgisch domicilieadres.

De buitenlandse stagiairs die een Belgisch adres hebben opgegeven (ongeveer 150 personen) zullen door Z&G doorgegeven worden aan het vaccinatiecentrum van de verblijfplaats. De buitenlandse stagiairs die geen Belgisch adres hebben opgegeven (ongeveer 290 personen), worden niet uitgenodigd. Zij kunnen alsnog een Belgisch adres opgeven ten einde uitgenodigd te worden.

B5. Niet Belg met een BISnummer fysiek > 3 maanden in België niet als werknemer of student ingeschreven of zonder verblijfadres

Onder deze groep vatten we personen welke niet ingeschreven zijn in de Dimona-databank of niet ingeschreven zijn als student aan een Hogeschool of Universiteit. Deze burgers melden zich aan in het gemeentehuis van hun tijdelijke verblijfplaats alwaar hun BISnummer wordt aangemaakt of geregistreerd met opgave van een verblijfsadres en e-mail.

De lokale besturen bezorgen de gegevens van deze personen (naam, BIS-nummer, verblijfsadres en e-mail) via een excelbestand of via individuele mailberichten aan de populatiemanager via wim.thierens@vehamed.be. De personen worden door populatiemanager, Wim Thierens, op leeftijd (of prioriteit) manueel ingeboekt en opgeroepen

B6. Niet Belg met een BISnummer fysiek > 3 maanden in België als werknemer in de zorgsector waar een prioritaire vaccinatie mogelijk is

De werkgever kan wegens gebrek aan en Belgisch domicilieadres geen gebruik maken van de weblink. Deze burgers melden zich aan met een attest van hun werkgever dat zij als zorgverlener actief zijn in hun zorgvoorziening. De burger meldt zich aan bij de populatiemanager van Eerstelijnszone Dender via wim.thierens@vehamed.be indien hun zorgvoorziening daar gelegen is of dit het dichtst bij hun woonplaats is. De personen worden door populatiemanager, Wim Thierens, op leeftijd prioritair manueel ingeboekt en opgeroepen.

C. Belgische onderdanen met domicilieadres in het buitenland (nationaliteit)

Volgens het principe van de territorialiteit zullen de Belgische onderdanen die in het buitenland verblijven, in de mate van het mogelijke gevaccineerd worden in het land van verblijf.

Op voorstel van de Taskforce Vaccinatie heeft de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid een aantal algemene principes goedgekeurd over de vaccinatie van Belgen die in het buitenland verblijven.

C1. Belgen die in specifieke landen verblijven

Indien een Belg woont in een van de landen/territoria vermeld op deze lijst en is ingeschreven op de Ambassade/Consulaat-generaal ter plaatse, dan kan hij/zij zich pre-registreren met het oog op vaccinatie tijdens een verblijf in België in de volgende maanden. De echtgenoot/-ote of partner van vreemde nationaliteit en meerderjarige kinderen van vreemde nationaliteit van een ingeschreven Belg die onder hetzelfde dak woont (zoals vermeld in het Rijksregister) zullen onder dezelfde voorwaarden als de Belg in kwestie toegang hebben tot vaccinatie.

De Ambassade/Consulaat-generaal zal de informatie over de procedure bezorgen op vraag.

Volgens de Taskforce Vaccinatie die belast is met de organisatie van de vaccinatiecampagne in België, zou de eigenlijke vaccinatie voor de Belgen die wonen in een van landen op deze lijst vermeld, mogelijk moeten kunnen zijn vanaf juni, op voorwaarde dat de vaccinatiecampagne voortgaat zoals gepland.

C2. De Belgische onderdanen die verblijven in een land dat dezelfde type van vaccins aanbiedt als diegene die gebruikt worden in de Belgische vaccinatiecampagne

De Belgische onderdanen die verblijven in een land dat dezelfde type van vaccins aanbiedt als diegene die gebruikt worden in de Belgische vaccinatiecampagne worden uitgenodigd om zich te laten vaccineren volgens de vaccinatiekalender die geldt in het land van verblijf. Daartoe behoren naast de Europese Unie ook landen zoals bv. Canada, Zwitserland, Australië, Japan, Nieuw-Zeeland of Israël, die niet afhangen van de goedkeuringsautoriteiten van de EU en die vaccins ter beschikking stellen van hun inwoners waarvan de kwaliteit en de veiligheid strikt geëvalueerd werden door hun goedkeurings- en controleautoriteiten van therapeutische producten.

Indien ze echter niet de mogelijkheid zouden hebben om zich te laten vaccineren in het land van verblijf of praktische bekommernissen hen zouden verhinderen om zich te laten vaccineren in het land van verblijf, dan zullen ze de mogelijkheid krijgen om zich kenbaar te maken met het oog op vaccinatie in België, zonder dat er kan worden afgeweken van volgorde van prioriteiten in de Belgische vaccinatiecampagne.

Dezelfde Taskforce heeft laten weten dat volgens de voorlopig vastgestelde kalender deze mogelijkheid zou overwogen kunnen worden vanaf augustus 2021. Meer informatie zal worden meegedeeld, wanneer de bevoegde overheden in België de procedure bevestigd hebben.

C3. De Belgische onderdanen die verblijven in een land dat die geen door het EMA gehomologeerde vaccins toedienen

Zij zullen uitgenodigd worden voor een vaccinatie volgens een nog te definiëren procedure (FOD BuZa) voor een 1ste en/of 2de dosis en zij zullen hun terugkeer naar België moeten organiseren met het oog op de vaccinatie in een referentiecentrum.

C4. De Belgische onderdanen die in de zorg werken en bij gebrek aan een Belgisch domicilieadres niet prioritair opgeroepen kunnen worden

De werkgever kan wegens gebrek aan en Belgisch domicilieadres geen gebruik maken van de weblink. Deze burgers melden zich aan met een attest van hun werkgever dat zij als zorgverlener actief zijn in hun zorgvoorziening. De burger meldt zich aan in het vaccinatiecentrum nabij hun zorgvoorziening of het dichts bij hun woonplaats. De personen worden door het vaccinatiecentrum op leeftijd prioritair manueel ingeboekt en opgeroepen.