Vaccinatie van zorgprofessionals

Vaccinatie van zorgprofessionals

Tot en met 17 maart werden meer dan 200.000 eerstelijnsprofessionals opgelijst om prioritair gevaccineerd te worden. De meesten hebben ook al een eerste prik gekregen. Voor het einde van maart zullen de laatsten hun uitnodiging ontvangen hebben. Na de paasvakantie zullen ook nog stagiairs van een aantal geselecteerde zorgopleidingen gevaccineerd worden.

We proberen jullie zo goed mogelijk te informeren op basis van de laatste, maar zeker niet noodzakelijke definitieve info die wij ter beschikking hebben.

Vaccinatie zorgprofessionals

Criteria beroepsgroepen

Het Agentschap Zorg en Gezondheid stelde een lijst op met zorgberoepen die tot de eerstelijn gerekend werden en prioritair werden gevaccineerd. Binnen die lijst werd voorrang gegeven aan de Eerste Groep (EG). De lijst en de voorrangsregels daarbinnen werd opgesteld aan de hand van onderstaande criteria:

  • Kans en frequentie van professionele hoog risico contacten
  • Impact op covid mortaliteit/morbiditeit – vrijwaring van het zorgsysteem
  • Impact op non covid mortaliteit/morbiditeit
  • Impact op Maatschappelijke continuïteit
  • Equity / toegang tot hulp voor kwetsbaren

Er werd dus gefocust op:

  • Eerstelijnsprofessionals die een onvermijdbaar risicocontact met kwetsbare personen hebben
  • Eerstelijnsprofessionals die cruciaal zijn om het zorgsysteem overeind te houden

De eerstelijnsberoepsgroepen die niet tot de 'eerste groep' behoren, worden als één geheel beschouwd. Daarbinnen worden dus geen prioriteiten meer gehanteerd. De volgorde wordt hier bepaald op basis van leeftijd.

Zorgverstrekkers op de 'lijst' die nog steeds geen uitnodiging hebben ontvangen

Op basis van de lijst eerstelijnsprofessionals werden namenlijsten opgesteld in functie van de uitnodiging tot vaccinatie. Het Agentschap Zorg en Gezondheid gaat er vanuit dat de opgestelde namenlijsten niet helemaal volledig zijn. Eerstelijnsprofessionals konden via de 'Sta ik op de lijst'-tool nakijken of ze op de lijst stonden. Zij die meenden dat ze onterecht niet op de lijst stonden, konden tot en met 17 maart een aanvraag doen bij een netwerk van meer dan 200 liaisons.

We stellen vast dat sommige zorgverstrekkers die op de namenlijst staan, alsnog geen uitnodiging hebben ontvangen. 

Sta jij op de lijst en ontving je nog geen uitnodiging? 
Neem een printscreen van ‘sta ik op de lijst’ samen met een kopie van je identiteitskaart en mail dit naar Emma De Pauw. Zij plaatst je op de manueel in te boeken lijst.

Heb je als professional recht op een prioritaire vaccinatie, maar ben je niet in het uitnodigingsvat terecht gekomen?

  • Per discipline is er één lokaal aanspreekpunt: zorgprofessionals die recht hebben op vaccinatie, kunnen een aanvraag indienen bij hun lokale liaisonVermeld zeker je beroepsgroep, werkadres, rizivnummer (indien van toepassing), telefoonnummer en rijksregisternummer.
  • Indien er geen liaison is, kan rechtstreeks Emma De Pauw aangeschreven worden. Vermeld zeker je beroepsgroep, werkadres, rizivnummer (indien van toepassing), telefoonnummer en rijksregisternummerZij plaatst de goedgekeurde aanvragen op de manueel in te boeken lijst.

Meer info

Meer info en opgenomen webinars rond de vaccinatie van zorgprofessionals vind je terug op www.laatjevaccineren.be