Eerstelijnszone Zuid Oost Rand Antwerpen (ELZZORA) is een multidisciplinaire samenwerking tussen partners uit de eerstelijnszorg van Boechout, Borsbeek, Edegem, Hove, Kontich, Lint en Mortsel. Vanuit de ervaringen van onze 30-jarige samenwerking, onderschrijven wij ten volle de visie van de conceptnota van de eerstelijnsconferentie van 16 februari 2017 ‘Een geïntegreerde zorg in de eerste lijn’. De kracht van het model bestaat o.a. door de benadering vanuit drie clusters:

  1. Persoon met een Zorg- en Ondersteuningsnood (PZON) centraal
  2. Ondersteuning van de zorgaanbieders
  3. Randvoorwaarden voor de organisatie van persoonsgerichte, geïntegreerde zorg en dit op een duurzame en innovatieve wijze.

Wij willen de Persoon met een Zorg- en OndersteuningsNood versterken zodat hij in staat gesteld wordt om de regie over zijn functioneren zo goed mogelijk op te nemen en zijn participatie aan de samenleving te maximaliseren (‘empowerment’). Daarbij zetten we tevens in op het ondersteunen van de informele zorg (mantelzorg/vrijwilligers/buren/ ervaringsdeskundige) rondom de Persoon met een Zorg- en OndersteuningsNood zodat zij zo goed mogelijk hun belangrijke rol kunnen opnemen.

Wij maken de Persoon met een Zorg- en OndersteuningsNood wegwijs in de zorg- en welzijnsvoorzieningen zodat de minst ingrijpende (professionele) zorg voor hem gemakkelijk toegankelijk wordt. Onze aanpak daarbij is zo inclusief mogelijk zodat niemand uit de boot valt en iedereen toegang heeft tot betaalbare en kwalitatieve zorg.

Wij hebben bijzondere aandacht voor de meest kwetsbare groepen in de samenleving. Wij gaan voor een maximale ondersteuning van alle zorgaanbieders door de bevordering van het interdisciplinair samenwerken op een gestructureerde manier, onder andere door het expliciet formuleren van zorg- en ondersteuningsdoelen in een zorgplan voor onze meest complexe patiënten (Multi Disciplinair Overleg werking en MoReS-project). Wij gaan voor werkbaar werk door onze medewerkers voldoende tijd, middelen en autonomie en maximale ontwikkelingskansen te bieden om bij hun zorg de mens centraal te blijven stellen.

Onze ELZ wil de fragmentatie in de zorg verminderen. We maken werk van integratie tussen gezondheid- en welzijnssector, tussen de reguliere diensten en wachtdiensten tijdens nachten en weekends, tussen de geestelijke gezondheidszorg en andere voorzieningen en ook tussen preventieve, curatieve en chronische zorgen. Wij maken bruggen vanuit de Eerstelijn met nulde, tweede en derde lijn gezondheidszorg (ontslagmanagement en verwijzing). Zo slagen wij erin om effectieve en efficiënte naadloze zorg te realiseren. Wij leveren een zo goed mogelijke bijdrage aan de vorming van een gedeeld digitaal platform door de hogere overheden en hanteren de info met een maximaal respect voor de privacy van de Persoon met een Zorg- en OndersteuningsNood en voor het beroepsgeheim/interdisciplinair professioneel geheim van de partners waarmee wij samenwerken.

Door het verbinden van de kernwaarden kwaliteit en solidariteit vatten we inherent vele onderliggende waarden. Kwaliteit staat minimaal voor duidelijkheid, verbetering, efficiëntie, continuïteit, flexibiliteit, klantgerichtheid en deskundigheid. Solidariteit zien we zowel naar kwetsbare doelgroepen toe als tussen hulpverleners onderling en staat minimaal voor rechtvaardigheid, collegialiteit, gelijkwaardigheid, verantwoordelijkheid, verbondenheid, betrokkenheid en tolerantie. Vanuit kwaliteit en solidariteit willen we in alle openheid elkaar informeren, stimuleren, triggeren en ondersteunen. Daardoor maken we samen het verschil en creëren we een effectieve en concrete meerwaarde voor alle partijen, in bijzonder voor de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood.