visie en missie

Visie

Visie

In de eerstelijnszone Oost-Meetjesland nemen de persoon met een zorg- of ondersteuningsnood en zijn/haar omgeving de regie van alle levensdomeinen zelf in handen. Dit doen ze niet alleen, maar samen met alle mogelijke partners in gezondheid en welzijn, zowel dichtbij (mantelzorger, eerste lijn) als verder weg (2e en 3e lijn, gespecialiseerde zorg in het ziekenhuis).

Het is de verantwoordelijkheid van alle partners binnen de eerstelijnszone Oost-Meetjesland om proactief en door samenwerking er voor te zorgen dat iedereen toegang heeft tot een efficiënte, betrouwbare, op elkaar afgestemde/geïntegreerde, persoonsgerichte en kwaliteitsvolle zorg en ondersteuning.  Verhoogde aandacht en inspanningen naar die mensen die zich in een maatschappelijk kwetsbare situatie bevinden of die de weg naar gezondheids- en welzijnszorg niet altijd vinden, is hierbij absoluut noodzakelijk. Door samen met mensen op stap te gaan, hen waar nodig te ondersteunen en zelf te laten stappen waar kan, maakt de eerstelijnszone een verschil en levert zo een positieve bijdrage aan de dagelijkse kwaliteit van leven voor iedereen. Het zelfbeslissingsrecht en de autonomie van de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood wordt hierbij steeds gewaarborgd.  

De eerstelijnszone Oost-Meetjesland is geen op zich staand afzonderlijk netwerk, omdat de zone, net zoals iedereen, deel uitmaakt van de samenleving. Alle aspecten van de samenleving worden nauw betrokken bij zorg- en ondersteuningstrajecten en versterkt waar nodig.

 

Missie

Missie

De eerstelijnszone heeft twee opdrachten:

Enerzijds streeft de eerstelijnszone naar multidisciplinaire samenwerking op het vlak van preventie over vroegdetectie en korte interventies naar langdurige zorg, nazorg en levenseindezorg. Dit vereist kennis van en begrip voor elkaars werking, een duidelijk afsprakenkader en heldere doelstellingen. Regelmatige evaluatie en mogelijkheid tot bijsturen zijn basisvoorwaarden om te groeien in de samenwerking. De eerstelijnszone moet verbindend werken en bruggen bouwen tussen de verschillende sectoren, partners in de eerstelijns- en tweedelijnszorg én alle burgers.

Anderzijds heeft de eerste lijn door haar centrale positie binnen de eerstelijnszone ook een verantwoordelijkheid om dit samenwerkingsplatform verder vorm te geven. Ook hier is kennis delen en heldere informatie verstrekken, niet alleen naar het professioneel netwerk, maar ook naar het informele netwerk rond de persoon met een zorg- of ondersteuningsnood, een must. Het betrekken, sterker maken en activeren van zowel mantelzorgers als de persoon zelf zorgt ervoor dat zorg en ondersteuning nabij kan blijven en gedragen wordt door vele schouders.

Het spreekt voor zich dat een sterke eerstelijnszone pas goed gedijt binnen een klimaat dat ondersteunend werkt, overhead wegneemt, goede ICT-oplossingen aanreikt en een regelluw kader schept. De eerstelijnszone heeft dus ook een duidelijke signaalfunctie naar hogere beleidsniveaus. Signalen die opvangen worden, dienen doorgegeven en opgevolgd te worden.