Visie & waarden ELZ Midden WVL

Visie & waarden van ELZ Midden WVL

VISIE:

De eerstelijnszone Midden WVL is een samenwerkend en verbindend netwerk, dat een goede levenskwaliteit voor elke persoon wil realiseren op vlak van wonen, werken, onderwijs, zorg en welzijn. We stellen de persoon en zijn omgeving centraal in ons denken en doen. We stellen ons tevens als doel de zorgaanbieders maximaal te ondersteunen om te komen tot een optimale en integrale samenwerking.

We hanteren hiervoor een aantal basisprincipes:

 • We zijn een eerstelijnszone die de toegankelijkheid tot eerstelijnszorg* wil vergroten. We willen dit doen door drempels weg te werken. We doen dit vanuit een grote bekommernis voor kwetsbaarheid.
 • We beogen hiervoor 7  B-asics:  beschikbaarheid, bruikbaarheid, bekendheid, betrouwbaarheid, bereikbaarheid en begrijpbaarheid, betaalbaarheid
 • De persoon centraal stellen betekent dat elke zorgaanbieder inzet op de kracht en talenten van de persoon en die van de omgeving. Hiermee bevorderen we  keuzevrijheid en zelfregie.
 • Binnen onze eerstelijnszone is interdisciplinaire en integrale samenwerking, over grenzen van sectoren en organisaties heen, gericht op het bereiken van een betere levenskwaliteit van de persoon en zijn omgeving.
 • Het streven naar continuïteit is een permanent doel in de zone. Deze continuïteit moet er zijn over de verschillende levensfases en -domeinen, gaande van preventie tot aanpakken van elke zorg- of ondersteuningsvraag. 
  Elke zorgaanbieder neemt zijn verantwoordelijkheid om warm door te verwijzen en actief op te volgen.  

Communicatie is een cruciale succesfactor om bovenstaande basisprincipes te realiseren. De eerstelijnszone speelt een ondersteunende en stimulerende rol, om communicatie eenvoudig, duidelijk en efficiënt te doen verlopen.

WAARDEN:

 • VERBONDENHEID

Als eerstelijnszone verbinden we alle zorgaanbieders en engageren we ons om door een intense en doelgerichte samenwerking ondersteuning bieden in de zorg voor de (meest kwetsbare) personen.

 • RESPECT

Als partners in de eerstelijnszone hebben we respect voor elkaar, voor het zelfbeschikkingsrecht en recht op privacy van elke persoon en zijn mantelzorger.

 • KRACHTGERICHT

Als zorgaanbieder werken we steeds vanuit de kracht en de mogelijkheden die bij de persoon en/of zijn netwerk aanwezig zijn of kunnen ontwikkeld worden.

 • VERANTWOORDELIJKHEID

De zorg voor de persoon is een gedeelde verantwoordelijkheid tussen de persoon en de zorgaanbieders, én ook tussen de zorgaanbieders onderling. We waken mee over elkaars waardigheid.

 • INTEGRITEIT

We gaan op een betrouwbare en eerlijke manier met elkaar om.

 

*Eerstelijnszorg:  De zorg die zicht richt op personen die behoefte hebben aan laagdrempelige, breed toegankelijke, ambulante en generalistische zorg en ondersteuning voor gezondheids- of welzijnsgerelateerde problemen, zowel van fysieke, psychologische als sociale aard, die wordt aangeboden door eerstelijnszorgaanbieders, al dan niet na verwijzing door een andere zorgaanbieder.

Schema van ELZ Midden WVL

Schema visie & waarden ELZ Midden WVL