Vivel zet in op doelgerichte zorg!

Doelgerichte zorg is cruciaal en toekomstgericht!
De basistraining doelgerichte zorg van Vivel vertrekt vanuit het perspectief van een persoon met een zorg- of ondersteuningsnood (PZON) zelf. Vanuit dit perspectief wordt er uitgelegd op welke manier doelgerichte zorg voor jou relevant en helpend kan zijn. Na deze korte cursus weet je wat doelgerichte zorg is, en hoe je er mee aan de slag kan en met welke tools.
Alle informatie over doelgerichte zorg en de basistraining vind je op: www.vivel.be/doelgerichtezorg

Wat is doelgerichte zorg?

Doelgerichte zorg wint volop aan belang. Want een zuivere medische benadering van gezondheid is belangrijk, maar wordt best aangevuld met welzijn en persoonlijke aspecten. 

Doelgerichte zorg verlegt de aanpak van ziekte-en probleemgerichte zorg naar zorg die vertrekt van de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood (PZON) en welke levensdoelen belangrijk zijn, wat er voor hem/haar écht toe doet in het leven. 

Het gaat om een positieve benadering van gezondheid, uitgaande van de doelstellingen van een persoon én het versterken van de mogelijkheden om de levenskwaliteit te maximaliseren.

De omschakeling van een probleemgerichte benadering naar een doelgerichte benadering is niet eenvoudig. Dit vereist ondersteuning. Een ondersteuning die VIVEL biedt via training en opleiding.

Trainingen doelgerichte zorg

DOELGERICHTE ZORGSamenspel van theorie en praktijk

We zetten daarbij in op een tweeluik. Enerzijds lanceren we een open basisopleiding.  Die heeft tot doel zoveel mogelijk mensen te informeren en sensibiliseren over wat en hoe.

Daarnaast zijn we er ook van overtuigd dat er een nood is aan een duurzame en zorgvuldige implementatie op het terrein. Daarom starten we een interprofessionele training rond doelgerichte zorg op.   Deze opleiding heeft tot doel zorgaanbieders op te leiden in doelgerichte zorg en het versterken van de eerste lijn in Vlaanderen. De training zal in vijf eerstelijnszones uitgetest worden en na een positieve evaluatie uitgerold worden in Vlaanderen.

 

Dr. Caroline Verlinde – directeur VIVEL: “We hebben gekeken naar goede methodieken die al bestonden om de zorgprofessional te helpen om de patiënt centraal te stellen. Dat vonden we in het concept doelgerichte zorg. Met andere woorden, nagaan wat de levensdoelen zijn van de persoon en hoe je  daar als zorgprofessional naar toe kan werken om die te realiseren.“

 

Wat komt aan bod in deze twee nieuwe opleidingen?

De basistraining vertrekt vanuit het perspectief van een persoon met een zorg- of ondersteuningsnood (PZON) zelf. Vanuit dit perspectief wordt er uitgelegd op welke manier doelgerichte zorg voor jou relevant en helpend kan zijn. Na deze cursus weet je wat doelgerichte zorg is en hoe je er mee aan de slag kan en met welke tools.

Tijdens de interprofessionele training is er veel aandacht voor de visie van de persoon met een zorg- of ondersteuningsnood (PZON). Daarom zal er tijdens deze training ook steeds een vertegenwoordiger van de PZON deelnemen aan de verschillende opleidingsmomenten. Na deze (fysieke) opleiding kan je als zorgprofessional aan de slag met hands-on technieken en bouw je kennis op om zorg rond de doelen van de PZON te organiseren en interdisciplinaire samenwerking tussen de eerstelijnsactoren te faciliteren.

Wat maakt deze opleiding uniek?

Er zijn recent heel wat tools ontwikkeld die doelgerichte zorg nastreven. Momenteel is er echter onduidelijkheid over hoe deze verschillende tools voor doelgerichte zorg zich tot elkaar verhouden en ontbreekt het aan een algemene leidraad voor de implementatie van doelgerichte zorg in de praktijk.

 

Met de training rond doelgerichte zorg wordt er gestreefd om zowel algemene als specifieke handvaten aan te bieden om zelf, als persoon, mantelzorger, zorgaanbieder, aan de slag te gaan met doelgerichte zorg.

Samenwerken staat centraal

Doelgericht werken kan je niet alleen. Daar heb je anderen voor nodig. Samenwerken staat centraal: met de PZON en zijn of haar mantelzorger in het middelpunt. Samen vormen zij het zorgteam die elkaar kennen en vertrouwen. Samen zorgen ze ervoor dat de levensdoelen en zorgdoelen zich tot elkaar verhouden.
 

Voor de realisatie van dit project gaf VIVEL via de Academie Voor De Eerste Lijn  de opdracht aan het team doelgerichte zorg van UGent. 

Oproep Fonds Daniel de Coninck

Tot slot lanceert het Fonds Daniel de Coninck (Koning Bouwewijnstichting)  een projectoproep: ‘Doelgerichte zorg in de eerste lijn bevorderen’. Deze oproep wil personen met zorg- en ondersteuningsnoden en eerstelijnsprofessionals aanmoedigen om ervaring op te doen met en de omslag naar doelgerichte zorg te versnellen. 

Tools doelgerichte zorg

Clever

Clever staat voor: Context, Levensverhaal, Emoties, Vaste waarden, Engagement en Relevantie. Met de CLEVER-methodiek is het mogelijk om in de eerste lijn doelgerichte zorg te realiseren. Lees meer

 

Doelgerichte zorg 2.0.:

Met deze tool  worden teams bewust over het Waarom van Doelgerichte/ Persoonsgerichte zorg 2.0. Welke verwachtingen men zelf heeft en tegen welke dilemma’s men loopt. Daarnaast krijgt men inzichten en handvatten over hoe je je werkwijze kan afstemmen op verschillende type patiënten. Lees meer

 

Doelzoeker:

Doelzoeker helpt je nadenken over wat je belangrijk vindt in je leven, wat je graag doet en wat je levenskwaliteit bezorgt. Kortom, het helpt je om concrete levensdoelen te formuleren die je vervolgens kan gebruiken in gesprek met je zorgverleners. Lees meer

 

Positieve gezondheid:

Samen stimuleren, versterken en versnellen we de uitbouw van Positieve Gezondheid: gezondheid als het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven. Lees meer

 

Samenspraak

De Samenspraakfiche is een instrument dat door mantelzorgers kan ingevuld worden en die aanleiding geeft tot gezamenlijk overleg. Het helpt om de verwachtingen van de drie stakeholders van goede zorg, namelijk zorgvrager, professionele hulpverlener en mantelzorger, op elkaar af te stemmen. Lees meer

 

Zorg-Esperanto

Deze tool biedt inzicht in zorgsituaties, in de gewenste resultaten of doelen van de zorg en de middelen om deze doelen te bereiken. Daarnaast geeft de tool een methode om samen met zorgvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners tot heldere en gedragen afspraken te komen, al dan niet vastgelegd in een zorgplan en een gemeenschappelijke taal voor een persoonsgerichte en open kijk op zorg. Lees meer