Werking en acties

ELZ Waasland stimuleert intersectorale en/of bovenlokale samenwerking mbt diverse welzijns- en gezondheidsthema's en doelgroepen. Deze samenwerking wordt geconcretiseerd op structurele overlegfora of via projecten, aangestuurd en/of gefaciliteerd door het ELZ Waasland.

Bewegen Op Verwijzing

Doelstelling

Het ‘Bewegen Op Verwijzing’-project wil de ‘zittende’ Vlaming aan het bewegen krijgen. Want meer bewegen en minder lang stilzitten is een manier om het risico op gezondheidsproblemen te verkleinen.

Meer informatie

Contactpersoon: sofie.vandenbulcke@elzwaasland.be

Buurtzorg

Doelstelling We willen samenwerking tussen (in)formele hulpverleners professionaliseren om de toegankelijkheid van de zorg op buurtniveau, de levenskwaliteit van de burger en kostenefficiëntie te verhogen.

Dit willen we doen door enerzijds buurtzorgprojecten in het Waasland te ondersteunen en onder de aandacht te houden en anderzijds overleg en ervaringsuitwisseling tussen de verschillende projecten te stimuleren en faciliteren.

Contactpersoon: joke.de.clercq@elzwaasland.be

CAVAsa

Doelstelling

Apothekers tools aanreiken om patiënten met psychosociale hulpvragen vlotter verder te kunnen helpen. Hiervoor is er een samenwerking met het CAW in de regio. Hulp van het CAW is gratis en beschikbaar voor alle burgers met een psychosociale hulpvraag.

Contactpersoon: sofie.vandenbulcke@elzwaasland.be

Conventie Geestelijke Gezondheidszorg

Doelstelling: De Federale overheid geeft de mogelijkheid aan psychologen om zich aan te sluiten bij de conventie zodat zij voor hun activiteiten deel worden vergoed vanuit de overheid en deels vanuit de patiënt. Hierdoor is het budget dat de patiënt dient te betalen beperkt.

Vanuit de eerstelijnszone volgen we de laatste ontwikkelingen op en helpen met implementeren van de conventie zodat de meest kwetsbaren ook beroep kunnen doen op betaalbare psychologische hulp.

Contactpersoon: tot nader order elisa.de.meyer@elzwaasland.be

Doelgericht Werken

Doelstelling: De meeste hulpverleners gaan al aan de slag met de doelen van hun patiënt/cliënt. Toch heeft elke hulpverlener enkele patiënten/cliënten waarbij de vooruitgang uitblijft. Bij deze cliënten of patiënten is het interessant om nogmaals te starten bij het begin van doelgericht werken om te kijken waar de moeilijkheden liggen. De eerstelijnszones van het Waasland organiseerde informatiemomenten voor hulpverleners van het Waasland met de noodzakelijke tools.

Meer informatie

Contactpersoon: vanaf midden juni sofie.vandenbulcke@elzwaasland.be - voor algemene info info@elzwaasland.be

Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO)

Doelstelling Het Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) is een samenwerkingsverband tussen (minstens) het OCMW, het CAW en de erkende diensten maatschappelijk werk van de mutualiteiten. Dit samenwerkingsverband heeft als doel het realiseren van een toegankelijke hulp- en dienstverlening én het tegengaan van onderbescherming.

Het is één van de opdrachten van de ELZ om de ontwikkeling van het GBO te ondersteunen en het is daarom een doelstelling van ELZ Waasland om een laagdrempelige en toegankelijke onthaalfunctie mee vorm te geven.

De beide samenwerkingsverbanden in het Waasland (NO en ZW) bakenden hun doelgroep af naar burgers die dreigen hun huisvesting te verliezen.

Contactpersoon: joke.de.clercq@elzwaasland.be

Infolunch

Doelstelling

Inspelen op regionale behoeften van lokale besturen, voorzieningen en welzijns- en gezondheidsactoren en hulpverleners.

Meer info over voorbije infolunches

Contactpersoon: inge.van.loo@elzwaasland.be

Klankbordgroep

Doelstelling

Uitbreiding van de cluster PZON (Personen met een Zorg- en OndersteuningsNood) met beogen van zo groot mogelijke diversiteit aan vertegenwoordiging van organisaties uit achterban. Behoort tot takenpakket : bekijken structurele signalen uit signalenbeleid en aftoetsen projecten.

Contactpersoon: jeanique.martens@elzwaasland.be

Mantelzorg

Mobiliteitsoplossingen voor minder mobiele personen

Doelstelling Verschillende welzijnsorganisaties organiseren vervoer voor minder mobiele personen omdat meer en meer mensen door ontoegankelijke infrastructuur en kwetsbaarheid niet op hun bestemming geraken. Echter komt de haalbaarheid en betaalbaarheid van dit georganiseerd vervoer onder druk te staan.

Als ELZ willen wij enerzijds dit georganiseerd vervoer in kaart brengen om nadien afstemming en overleg te faciliteren tussen de verschillende aanbieders. Ons doel is om samenwerking te stimuleren zodat er tegemoet kan gekomen worden aan deze gesignaleerde nood.

Contactpersoon: joke.de.clercq@elzwaasland.be

Netwerk Jeugdhulp Waas&Dender

Doelstelling

Intersectoraal partners verbinden, elkaar informeren, samenwerking faciliteren, jeugdhulp in de regio afstemmen.

Ouderenmis(be)handeling

Doelstelling

Verdere bekendmaking/sensibilisering Ouderenmis(be)handeling in het Waasland waarbij contact gehouden wordt met VLOCO (VLaams OndersteuningsCentrum Ouderenmis(be)handeling)

Contactpersoon: jeanique.martens@elzwaasland.be

Overlegplatform dementie

Doelstelling

Aanbieden van overlegplatform rond thema dementie voor zorgprofessionals in het Waasland waarbij volgende zaken belangrijk zijn : verzamelen van noden, signalering van prioriteiten, netwerken, info/initiatieven & expertise delen

Contactpersoon: jeanique.martens@elzwaasland.be

Perinataal Netwerk ELZ Waasland

Doelstelling

Uitwerking van een intersectoraal zorgpad voor kwetsbare zwangeren in het Waasland ism Born In Belgium Pro

Contactpersoon: inge.van.loo@elzwaasland.be

Signalenbeleid

Doelstelling

Het opvangen van structurele signalen op vlak van zorg en welzijn in de regio Waasland met hulp van de Signaalambassadeurs, door middel van een laagdrempelig werkinstrument (Signalentool) en inbreng van de klankbordgroep met als doel het zorglandschap af te stemmen op de noden van de PZON.

Lees meer over het signalenbeleid in Eerstelijnszones Waasland

Contactpersoon: jeanique.martens@elzwaasland.be

Toegankelijke hulpverlening

Huisartsentekort

In het Waasland is er momenteel een huisartsentekort in verschillende regio's waardoor veel huisartsen genoodzaakt zijn een patiëntenstop in te lassen om een kwalitatieve zorg te kunnen blijven garanderen.

Uit de omgevingsanalyses blijkt dat er gemiddeld 1660 burgers terecht moeten kunnen per huisarts. Dit cijfer neemt enkel toe. ELZ Waasland werkt samen met de huisartsenkringen om te bekijken hoe het huisartsentekort in de regio kan aangepakt worden.

Waar kan je terecht voor dringende zorg of advies?

  • Medische hulppost Lokeren | VITAZ, Lepelstraat 2, 9160 Lokeren = enkel voor kleine ongevallen (op het werk, op school, privé) en beperkte medische zorg (breuken, snijwonden, verstuikingen e.d.) – weekdagen 8u-20u.
  • Sommige huisartsenpraktijken in jouw buurt voorzien waar mogelijk ook vrije momenten voor dringende problemen voor niet-eigen patiënten. Vermeld duidelijk dat je dringende zorg nodig hebt en niet belt om vaste patiënt te worden
  • Na 19u, of in het weekend op feestdagen kan je voor dringende zaken terecht bij de huisarts van wacht (NIET voor verlenging medicatie, attesten, vaccinaties, bloedonderzoeken, problemen die kunnen wachten tot een afspraak bij een huisarts tijdens een weekdag)

Voor levensbedreigende aandoeningen zoals beroertes, fracturen, hartinfarcten, slagaderlijke bloedingen, grote brandwonden ga je naar spoed Sint-Niklaas VITAZ of spoed Dendermonde of bel 112.

Vaccinatie

De Eerstelijnszones van het Waasland hebben samen met Logo Waasland alle informatie gebundeld die je moet weten over hoe de herfstvaccinatie in het Waasland wordt georganiseerd en wat je juist moet antwoorden op vragen van cliënten/patiënten.

Meer informatie

Vrijwilligersbeurs Welzijn en Gezondheid

Jaarlijks organiseren wij als ELZ's een vrijwilligersbeurs Welzijn en Gezondheid met als doel vrijwilligers matchen aan vrijwilligersorganisaties in het Waasland.

Meer info over de vrijwilligersbeurs van 2024

Contactpersoon: jeanique.martens@elzwaasland.be of inge.van.loo@elzwaasland.be

Waas OCMW-overleg ELZ Waasland

Doelstelling

Dit overlegplatform biedt een forum voor

  • delen van kennis
  • ontwikkelen van gezamenlijke methodieken, instrumenten en projecten
  • uitwisseling over en afstemming van het hulpverleningsaanbod
  • beleidsvoorbereiding
  • voorbereiding samenwerkingsverbanden ikv concrete dienstverlening

Samenstelling

De diensthoofden van de sociale dienst van de Wase OCMW's participeren aan dit overlegplatform.

Contactpersoon: joke.de.clercq@elzwaasland.be

Zorgpad Osteoporose

Zorgpad in eerste lijn voor patiënten met (verhoogd risico op) osteoporose.

Meer informatie

Contactpersoon: sofie.vandenbulcke@elzwaasland.be