Werking en acties

ELZ Waasland stimuleert intersectorale en/of bovenlokale samenwerking mbt diverse welzijns- en gezondheidsthema's en doelgroepen. Deze samenwerking wordt geconcretiseerd op structurele overlegfora of via projecten, aangestuurd en/of gefaciliteerd door het ELZ Waasland.

Bewegen Op Verwijzing (BOV)

Doelstelling

Contactpersoon: elke.van.broeck@elzwaasland.be

Buurtzorg

Doelstelling We willen samenwerking tussen (in)formele hulpverleners professionaliseren om de toegankelijkheid van de zorg op buurtniveau, de levenskwaliteit van de burger en kostenefficiëntie te verhogen.

Dit willen we doen door enerzijds buurtzorgprojecten in het Waasland te ondersteunen en onder de aandacht te houden en anderzijds overleg en ervaringsuitwisseling tussen de verschillende projecten te stimuleren en faciliteren.

Contactpersoon: joke.de.clercq@elzwaasland.be

CAVAsa

Doelstelling

Contactpersoon: elke.van.broeck@elzwaasland.be

Conventie Geestelijke Gezondheidszorg

Doelstelling

Contactpersoon: elke.van.broeck@elzwaasland.be

Doelgericht Werken

Doelstelling

Contactpersoon: elke.van.broeck@elzwaasland.be

Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO)

Doelstelling Het Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) is een samenwerkingsverband tussen (minstens) het OCMW, het CAW en de erkende diensten maatschappelijk werk van de mutualiteiten. Dit samenwerkingsverband heeft als doel het realiseren van een toegankelijke hulp- en dienstverlening én het tegengaan van onderbescherming.

Het is één van de opdrachten van de ELZ om de ontwikkeling van het GBO te ondersteunen en het is daarom een doelstelling van ELZ Waasland om een laagdrempelige en toegankelijke onthaalfunctie mee vorm te geven.

De beide samenwerkingsverbanden in het Waasland (NO en ZW) bakenden hun doelgroep af naar burgers die dreigen hun huisvesting te verliezen.

Contactpersoon: joke.de.clercq@elzwaasland.be

Infolunch

Doelstelling

Inspelen op regionale behoeften van lokale besturen, voorzieningen en welzijns- en gezondheidsactoren en hulpverleners.

Meer info over voorbije infolunches

Contactpersoon: inge.van.loo@elzwaasland.be

Klankbordgroep

Doelstelling

Contactpersoon: jeanique.martens@elzwaasland.be

Lokaal sociaal beleidsoverleg

Doelstelling Uitwisseling en afstemming van sociale beleidsthema's door diensthoofden, clustermanagers, directeurs welzijn van de 10 gemeenten binnen onze eerstelijnszones.

Contactpersoon: joke.de.clercq@elzwaasland.be

Mobiliteitsoplossingen voor minder mobiele personen

Doelstelling Verschillende welzijnsorganisaties organiseren vervoer voor minder mobiele personen omdat meer en meer mensen door ontoegankelijke infrastructuur en kwetsbaarheid niet op hun bestemming geraken. Echter komt de haalbaarheid en betaalbaarheid van dit georganiseerd vervoer onder druk te staan.

Als ELZ willen wij enerzijds dit georganiseerd vervoer in kaart brengen om nadien afstemming en overleg te faciliteren tussen de verschillende aanbieders. Ons doel is om samenwerking te stimuleren zodat er tegemoet kan gekomen worden aan deze gesignaleerde nood.

Contactpersoon: joke.de.clercq@elzwaasland.be

Netwerk Jeugdhulp Waas&Dender

Doelstelling

Intersectoraal partners verbinden, elkaar informeren, samenwerking faciliteren, jeugdhulp in de regio afstemmen.

Ouderenmisbehandeling

Doelstelling

Contactpersoon: jeanique.martens@elzwaasland.be

Overlegplatform dementie

Doelstelling

Contactpersoon: jeanique.martens@elzwaasland.be

Perinataal Netwerk ELZ Waasland

Doelstelling

Uitwerking van een intersectoraal zorgpad voor kwetsbare zwangeren in het Waasland ism Born In Belgium Pro

Contactpersoon: inge.van.loo@elzwaasland.be

Signalenbeleid

Doelstelling

Contactpersoon: jeanique.martens@elzwaasland.be

Waas OCMW-overleg ELZ Waasland

Doelstelling

Dit overlegplatform biedt een forum voor

  • delen van kennis
  • ontwikkelen van gezamenlijke methodieken, instrumenten en projecten
  • uitwisseling over en afstemming van het hulpverleningsaanbod
  • beleidsvoorbereiding
  • voorbereiding samenwerkingsverbanden ikv concrete dienstverlening

Samenstelling

De diensthoofden van de sociale dienst van de Wase OCMW's participeren aan dit overlegplatform.

Contactpersoon: joke.de.clercq@elzwaasland.be

Wase werkgroep Geestelijke gezondheidszorg