Wekelijkse update COVID-19 / ELZ Regio Aalst

UPDATE EIND FEBRUARI 2021

 

Vaccinatie van de medewerkers van ouderenvoorzieningen met de eerste dosis

Zorgpersoneel in dienstverband dat de beide vaccinatiemomenten in het woonzorgcentrum heeft gemist (nieuw zorgpersoneel of personen die door omstandigheden de beide vaccinatiemomenten hebben gemist) of nog niet aan bod kwam (zorgpersoneel van alleenstaande centra voor dagverzorging) kunnen nog steeds geregistreerd worden op de website van Zorg en Gezondheid: https://zorg-en-gezondheid.be/registratie-voor-de-vaccinatie-van-medewerkers-in-ouderenvoorzieningen.

 

Zij zullen samen met de eerstelijnszorgprofessionals worden uitgenodigd voor de vaccinatie tegen COVID-19 in een vaccinatiecentrum.  

 

Enkel de zorgverleners (verpleegkundigen, zorgkundigen, animatoren, …) die in een zorgrelatie staan met kwetsbare bewoners en die door de aard van die zorgrelatie de geldende afstandsregels niet kunnen respecteren en op die manier de bewoner en/of zichzelf onvoldoende kunnen beschermen, komen in aanmerking voor de prioritaire vaccinatie in een vaccinatiecentrum. 

 

Logistieke, technische en administratieve medewerkers, keuken- en onderhoudspersoneel, catering komen dus niet in aanmerking om samen met de eerstelijnszorgprofessionals te worden gevaccineerd. Zij zullen op een later moment worden uitgenodigd in de vaccinatiecentra. 

 

Vaccinatie van de medewerkers van ouderenvoorzieningen met de tweede dosis

 

Medewerkers die een 2de dosis hebben gemist in een woonzorgcentrum, moeten niet worden geregistreerd via bovenstaande website. Voor deze personen moeten we garanderen dat zij een 2de dosis van Pfizer-BioNTech ontvangen. 

 

De gegevens van deze medewerkers (voornaam, naam, telefoonnummer,   e-mailadres, 1e vaccinatiedatum, woonzorgcentrum) moeten aan Zorg en Gezondheid worden bezorgd via mail naar covac@vlaanderen.be 

 

Zij zullen worden uitgenodigd in het HUB-ziekenhuis voor de tweede dosis.

 

Sensibilisatiesessies voor de medewerkers aangeboden door Artsen zonder grenzen

 

De volgende boodschap van Artsen zonder Grenzen delen we graag nogmaals met u:

Als Artsen zonder Grenzen staan wij achter de Covid-19 vaccinatiecampagne. We zijn er ons van bewust dat er heel wat informatie rond vaccinaties de wereld rond gaat. Het is daarom moeilijk te onderscheiden wat nu betrouwbare informatie is en wat niet. 

Daarom bieden we met Artsen Zonder Grenzen sensibilisatiesessies aan voor het personeel in de woonzorgcentra. 

We willen informatie bieden rond de werking van de vaccins, waarom het proces van productie en goedkeuring zo snel kon gaan voor deze Covid-19 vaccins, wat mogelijke nevenwerkingen kunnen zijn,….

De sessie zal vooral bestaan uit vraag- en antwoord zodat de personeelsleden hun bedenkingen met ons kunnen delen.

Indien u graag een sessie met ons organiseert kan u ons contacteren via: 

Msfocb-belgium-NH-inf2@brussels.msf.org

 

UPDATE 04/02/2021

Hoe prioritaire doelgroepen voor coronavaccinatie selecteren en uitnodigen?
Update advies over mondmaskers

 

UPDATE 19/01/2021

Vanaf vandaag is op www.laatjevaccineren.be het operationeel draaiboek voor de vaccinatiecentra beschikbaar. In het draaiboek staan handvaten en richtlijnen voor de zorgraden en de lokale besturen om 95 vaccinatiecentra in Vlaanderen uit te bouwen en optimaal te laten draaien.

Het medisch-verpleegkundig en farmaceutisch draaiboek wordt binnenkort gepubliceerd.Vragen kunnen geformuleerd worden via vaccinatiecentra@vlaanderen.be

UPDATE 12/01/2021

Sporthal Denderdal wordt het vaccinatiecentrum voor de Eerstelijnszone Regio Aalst.

Alle relevante info rond vaccinaties voor het Corona-virus vind je hier.

Je aanmelden als vrijwilliger in het vaccinatiecentrum kan via deze link.

UPDATE 11/01/2021

Zorg en Gezondheid heeft een blauwdruk (voorlopige versie) gemaakt voor het vaccinatiecentrum. Daarin vind je informatie over de timing, het grondplan, de criteria, de vaccinatielijnen en de personeelscapaciteit. Dit is geen finaal document, maar wel een werkdocument. Er wordt nog input toegevoegd over

  • Rollen (wie doet wat)
  • Medisch draaiboek
  • Farmaceutisch draaiboek

Tijdens de webinars (zie hieronder) zullen we meer informatie en toelichting geven.

UPDATE 11/01/2021

Het vaccinatieprogramma voor de brede bevolking krijgt vorm. Samenwerking tussen zorgraden, lokale besturen en actoren in de eerste lijn is hierbij de sleutel tot succes. Op 24/12 werd reeds een tip van de sluier opgelicht in een webinar die werd gevolgd door meer dan 500 geïnteresseerden. U kan deze nog online bekijken.

Om u meer inzicht te geven in de opzet, de timing, de financiering, de vereisten en de werking van deze vaccinatiecentra organiseert Zorg en Gezondheid, in samenwerking met het Agentschap Binnenlands Bestuur, VIVEL en VVSG, twee infosessies (met dezelfde inhoud) voor zorgraden en lokale besturen op woensdag 13 januari om 10 uur en donderdag 14 januari om 16 uur.

UPDATE 06/01/2021

Een interessant overzicht van veelgestelde vragen omtrent de Coronavaccinatie

UPDATE 22/12/2020

UPDATE 22/12/2020

RAG doet aanbevelingen over interpretatie COVID-19 tests

UPDATE 21/12/2020

Interessante webinar inzake vaccinatie UZGent gemodereerd door Steven Callens met Isabelle Leroux en Maarten Van Steenkiste via https://www.youtube.com/watch?v=EZDwHasnU3k&feature=youtu.be

UPDATE 17/12/2020

Een update rond contact- en bronopsporing, huisbezoeken en de vaccinatiestrategie kan u terugvinden via deze link: Nieuwsbrief december - Samenwerking 2021

UPDATE 8/12/2020

De interministeriële conferentie stelde vandaag de vaccinatiestrategie voor ons land voor. De strategie bepaalt de volgorde van doelgroepen voor vaccinatie. Het tempo waarmee die doelgroepen gevaccineerd worden, zal bepaald worden door de snelheid waarmee vaccins geleverd worden.

De eerste vaccins zullen voor bewoners en personeel in de woonzorgcentra zijn, daarna volgen de andere residentiële zorgvoorzieningen voor kwetsbare personen, de zorgverleners in de ziekenhuizen en de eerste lijn. De eerste vaccins worden al begin januari verwacht, maar in nog beperkte hoeveelheden. Pas in een latere fase zullen er voldoende vaccins beschikbaar zijn om breed en ook bij niet-prioritaire doelgroepen te vaccineren. 

Meer info en communicatie volgen later.

UPDATE 07/12/2020

Het Agentschap Zorg en Gezondheid plaatste alle informatie omtrent de sneltesten op één pagina. Lees er hier meer over

UPDATE 06/12/2020

Uitnodiging intervisiecirkels op 8/12 en 10/12 over het 'Opzetten (verderzetten) van de samenwerking met de gemeenten' voor teamleiders van het COVID-19 team, coördinatoren van pool huisbezoekers, medische experten/mSPOC’s en betrokkenen van lokale besturen. Meer info via info@elzregioaalst.be 

UPDATE 26/11/2020

Graag informeren wij u over de lopende verdeling van een strategische voorraad persoonlijk beschermingsmateriaal voor de ambulante zorg. Deze verdeling wordt georganiseerd in samenwerking met Rode Kruis Vlaanderen en la Croix-Rouge de Belgique.

UPDATE 13/11/2020

In het parlement werd een wetsvoorstel ingediend om het makkelijker te maken voor studenten om in de zorg en in het onderwijs bij te springen. Wat verandert er precies? Voor wie geldt de maatregel? En welke procedure moet er gevolgd worden? Je leest het hier.

UPDATE 12/11/2020

Aanbod 'Advies en Coaching' (Netwerk ADS GGZ) in de kijker: https://www.ggzads.be/wie-zorgt-voor-onze-zorgverleners 

De coronacrisis kan een impact hebben op de psyche, niet het minst bij degenen die deze dagen in de 'frontlinie' staan. Een goede psychologische bijstand voor zorgverleners is daarom een absolute prioriteit. 

UPDATE 4/11/2020

De coronacrisis zorgde ervoor dat enkele maatschappelijke noden extra zichtbaar werden. Vanuit Vlaanderen kreeg Aalst extra middelen ter beschikking om lokale uitdagingen op vlak van armoede in navolging van de coronacrisis aan te pakken. 

De stad Aalst lanceert een lokale projectoproep. Ze zijn op zoek naar een partner die één van volgende opdrachten kan uitvoeren in het kader van het lokaal sociaal beleid:

  1. Aanpak en uitwerken draaiboek ter bestrijding van eenzaamheid ten gevolge van de coronacrisis. 
  2. Aanpak en uitwerken draaiboek om schoolachterstand bij kinderen en jongeren onder meer ten gevolge van de coronacrisis weg te werken en schoolse betrokkenheid te bevorderen.

Doe hier mee met de projectoproep.

UPDATE 2/11/2020

Noodopvang voor kinderen in quarantaine van zorgpersoneel

UPDATE 30/10/2020

Vrijwilligers zoeken via het Rode Kruis of vrijwilligersplatformen

Informatie over de manier waarop wij crisisvrijwilligers inzetten is te vinden op: https://www.rodekruis.be/wat-kan-jij-doen/word-vrijwilliger/wat-kan-je-doen/crisisvrijwilliger/

Een woonzorgcentrum of welzijnsorganisatie kan de concrete aanvraag indienen via deze link: https://www.rodekruis.be/wat-kan-jij-doen/word-vrijwilliger/wat-kan-je-doen/crisisvrijwilliger/hulpaanvragen/

Vervolgens gaan zij de aanvraag verwerken, en krijgt de voorziening toegang tot het platform dat hulpvragers en vrijwilligers met elkaar in contact brengt.

Andere interessante kanalen:

www.vrijwilligerswerk.be

www.helpdehelpers.be

https://www.vdab.be/helpindezorg 

 

UPDATE 29/10/2020

Heropstart provinciale 0800 COVID-19 cohortzorglijn

Ons land wordt opnieuw erg getroffen door het COVID-19 virus en stelt de zorgsector alweer voor grote uitdagingen. Naast de ziekenhuizen, woonzorgcentra en tal van andere voorzieningen kent ook de thuiszorg terug een stijging van het aantal COVID-19 patiënten.

De diensten voor gezinszorg, de thuisverpleging en het agentschap Zorg en Gezondheid starten daarom cohortzorg in de thuissituatie terug op vanaf 30 oktober 2020. De COVID-19 patiëntenstroom zal opnieuw opgevangen worden in gescheiden cohortzorg teams, waarbij een vaste equipe verzorgenden en een vaste equipe thuisverpleegkundigen exclusief instaan voor de zorg en ondersteuning bij personen die besmet zijn met COVID-19 of door de huisarts als potentieel besmet beschouwd worden. Meer informatie vindt u eveneens op de website van Zorg en Gezondheid

Vanaf 30 oktober 2020 moeten nieuwe (vermoedelijk) COVID-19 positieve patiënten die gezinszorg of thuisverpleging nodig hebben, aangemeld worden via een provinciaal 0800-nummer. Dit nummer is 24u op 24, 7 dagen op 7 bereikbaar voor zorgverleners en voorzieningen. Aanmeldingen via dit nummer zullen geregistreerd worden en vervolgens doorgegeven aan de coördinatoren van de lokale cohortteams. Zij zorgen op hun beurt voor een uitgebreide intake en planning van de zorg.

Dit nummer wordt ook opnieuw open gesteld voor zorgvoorzieningen met ondersteuningsnoden. De geïntegreerde provinciale cohortzorgcoördinator zal de vraag beluisteren en in eerste instantie aan vraagverheldering doen. Vervolgens zal hij/zij de mogelijkheden bekijken om een team uit de gezinszorg en/of thuisverpleging ter plaatse te sturen.

Daarnaast staan de COVID-19 teams van de lokale zorgraden ook klaar om essentiële zorg te faciliteren. Zorgvoorzieningen kunnen hun nood aan ondersteuning ook via hen bekend maken. Meer informatie over de rol van de zorgraden in het kader van COVID-19 vindt hier.

0800-nummer COVID-19 cohortzorglijn voor Oost-Vlaanderen: 0800 11 832

Tenslotte bezorgen we u graag een overzichtelijk schema met mogelijkheden tot oplossingen voor voorzieningen bij gebrek aan personeel. Het cascadedocument werd goedgekeurd op de taskforce COVID-19 Zorg en kan ter ondersteuning gebruikt worden in alle zorg- en welzijnsvoorzieningen indien men dit nuttig acht.

 

UPDATE 28/10/2020

Verlenging van het project 'digitale ondersteuning voor kwetsbare gezinnen'

Vraag je gratis internet TelenetWifree aan via je lokale OCMW.

 

UPDATE 27/10/2020

Vragen rond de tekorten aan verpleegkundig- of zorgpersoneel kunnen gesteld worden op het algemene nummer van het Consortium COVID-19 Oost-Vlaanderen (een samenwerking tussen o.a. diensten thuiszorg en verpleegkundigen in de eerste lijn).

Contact nemen kan via het algemeen nummer: 0800 11 832

 

UPDATE 26/10/2020

FOD Volksgezondheid kreeg deze week veel vragen rond isolatie en quarantaine.

Wanneer moet ik me laten testen? Wanneer in quarantaine gaan? Wat is het verschil met isolatie? Hieronder een mooi overzicht:

 

Isolatie of quarantaine

 

UPDATE 23/10/2020

Waar kan ik alle overheidsmaatregelen inzake COVID-19 overzichtelijk terugvinden?

  • Alle meest up to date maatregelen op een rij via deze link
  • Al het laatste nieuws rond COVID-19 via deze link

 

UPDATE 15/10/2020

Waar vind ik de meest actuele cijfers (besmettingen, ...) per stad of gemeente terug?

Sciensano zet een tool online die de aanwezigheid van COVID-19 op gemeentelijk niveau weergeeft. Op deze website kan iedereen op lokaal niveau bijhouden in welke mate het coronavirus aanwezig is.

 

UPDATE 7/10/2020

Wat is de Corona-app en hoe kan ik hem downloaden?

De app helpt ons om elkaar te beschermen en de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te vertragen. Coronalert maakt gebruik van technologie om de contactopsporing in België te versnellen. Download de app via deze link.