Eerstelijnsnetwerken

Deze werkgroep staat even op pauze omwille van COVID-19. We nemen dit later opnieuw op.

Steeds meer burgers hebben complexe ondersteuningsnoden die verschillende sectoren en disciplines overstijgen. Als hulpverlener is het een uitdaging om de zorg als een echt team rond de burger te organiseren. Dit vraagt kennis van elkaars aanbod en expertise enerzijds en vertrouwen in elkaars handelen anderzijds. De teams die rond een burger ontstaan zijn ad hoc teams: ieder team kent een samenstelling die specifiek is ontstaan voor één burger. Dit bemoeilijkt vaak een vlotte samenwerking tussen disciplines aangezien elk team opnieuw moet kennismaken en er opnieuw vertrouwen moet ontstaan tussen de hulpverleners.

Nochtans toont wetenschappelijk onderzoek aan dat de kwaliteit van hulpverlening stijgt en client-gerichter is als teams vaker/vaster met elkaar samenwerken1. Het stimuleren van kennismaking en gedeelde visie onder hulpverleners is een eerste stap naar intensere samenwerking. Deze uitdaging gebeurt best op het lokale niveau, zijnde de buurt waarin de burger en de hulpverleners aanwezig zijn. Professionals die lokaal elkaar kennen en vertrouwen, zullen zo vaker en vlotter kunnen samenwerken. Ze vormen samen een Eerstelijnsnetwerk. Op het niveau van een eerstelijnsnetwerk worden geen individuele cliënt- of patiëntdossiers besproken met álle professionals, maar zijn er wel algemene samenwerkafspraken. Denk bijvoorbeeld aan afspraken rond delen van informatie, doorverwijziging,...

Het idee van Eerstelijnsnetwerken sluit ook aan bij de missie en visie van Eerstelijnszone Gent vzw, waarbij de dubbele accountability voorop staat: we voelen ons niet enkel verantwoordelijk voor onze individuele cliënten/patiënten maar ook voor de volledige populatie in onze buurt.

Om te komen tot zo'n eerstelijnsnetwerken in Gent, zijn er heel wat vragen en uitdagingen:

  • Wat kunnen concrete voordelen zijn voor de burger?
  • En voor ons als hulpverlener? Is het voor ons als professional haalbaar om onze werking meer te richten op een bepaald eerstelijnsnetwerk?
  • Met welke knelpunten/weerstanden kunnen we te maken hebben?
  • Hoe kunnen organisaties die 'op een hoger niveau', dus niet op wijkniveau maar op stadsniveau of nog breder, toch voldoende aansluiting vinden bij zo'n Eerstelijnsnetwerk?
  • Wat met de patiëntenvrijheid als professionals in een eerstelijnsnetwerk veel intensiever gaan samenwerken? Er zijn bijvoorbeeld ideeën waarbij burgers primair hun zorg zouden moeten kiezen binnen één eerstelijnsnetwerk2.

Kortom, komen tot betere zorg via eerstelijnsnetwerken is een complexe oefening. Daarom is er een werkgroep opgericht binnen ELZ Gent zodat er een gemeenschappelijke visie in Gent kan ontstaan én er ook concrete, quick wins kunnen ontstaan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het organiseren van interprofessionele ontmoetingsmomenten in de wijken.


1. Karam, M., Brault, I., Van Durme, T., & Macq, J. (2018). Comparing interprofessional and interorganizational collaboration in healthcare: A systematic review of the qualitative research. International Journal of Nursing Studies, 79, 70-83.

2. De Maeseneer, J, Aertgeerts, B, Remmen, R, Devroey, D. (red) Together we change. Eerstelijnsgezondheidszorg: nu meer dan ooit! Brussel, 9 December 2014.

Wil je in de toekomst op de hoogte worden gehouden over topics zoals de eerstelijnsnetwerken?

cartoon interprofessionele samenwerking