Werkgroepen ELZ Bonstato

Werkgroepen vormen de basis van de werking van vzw Eerstelijnszone Bonstato.
Om verder vorm te geven aan het beleidsplan van onze eerstelijnszone zijn er drie werkgroepen opgestart. Deze bestaan uit een mix van leden van het bestuursorgaan en deelnemers van het voormalige veranderforum die interesse toonden om deel te nemen.

Volgende werkgroepen zijn sinds februari 2020 gestart:

 • Werkgroep communicatie: er was van bij de oprichting van de Eerstelijnszone nood aan een kader, zowel voor interne als externe communicatie. Gezien een goede communicatiestrategie een meerwaarde heeft voor de werking, komen volgende werkpunten in dit actieplan aan bod:

  • evaluatie en bijsturing van de ontwikkelde communicatiematrix en van het gebruik van het     communcatieplatform;
  • onderzoeken in welke mate de communicatietool bruikbaar is voor alle partners van de Eerstelijnszone;
  • ondersteuning van de werkgroep "Elkaar leren kennen"
 • Werkgroep elkaar leren kennen: één van de meest prioritaire thema's voor ELZ Bonstato is "elkaar leren kennen". Hiervoor werd er dan ook een werkgroep opgestart en zijn er al enkele thema's aan bod gekomen. Het huidige actieplan voorziet in:
  •  een evaluatie en bijsturing van de methodiek digitaal forum om burgers te bereiken;
  • inhoud en methodieken aanleveren voor de organisatie van fora voor professionals rond een  thema en een netwerkmoment
 • Werkgroep trajectzorg: uit verkennende gesprekken blijkt de grote nood bij woonzorgcentra dat de Persoon met een zorg- en ondersteuningsnood en zijn omgeving sneller contact moeten zoeken m.b.t. hun hulpvraag. Bovendien moet de burger een positievere beeldvorming krijgen van de WZC zodat trajectbegeleiding vlugger kan starten. De behoefte om bestaande samenwerkingsverbanden te versterken blijft en er moeten ook nieuwe worden aangegaan. Het actieplan van ELZ Bonstato houdt in dat:
  • de noden en behoeften worden geconcretiseerd en omgezet in acties op korte en lange termijn;
  • er wordt bekeken welk budget er nodig is om deze acties te realiseren, en er wordt op toegezien dat de acties worden opgenomen in het beleidsplan van 2023-2025.
.