Werkgroepen Zorgstrategisch Plan

Armoede

Samen armoede bestrijden

Om de juiste methodieken en visie te bepalen om kinderen en ouders in armoede te helpen, is het betrekken van de school een must. Dat doen we door het inzicht van leerkrachten te verhogen in zowel de leefwereld van armoede als in de mogelijkheden om door te verwijzen.

Kinderarmoede en de escalatie ervan moeten zo vroeg mogelijk opgemerkt worden. Kennis en inzicht worden gedeeld in een gemeentelijke participatiegroep, waarbij één regionaal aanspreekpunt optreedt als helpdesk/dispatch rond armoede.

Het wegwerken van drempels op alle levensdomeinen (wonen, weten, werken en welzijn) kunnen we bevorderen door de mensen in armoede meer te betrekken en uit te nodigen op 0-de-lijnactiviteiten. We schakelen ook meer ervaringsdeskundigen in. En elke lokale beleidsbeslissing wordt voorafgaand onderworpen aan een armoedetoets.

We leren mensen in armoede met de juiste info snel en overal de juiste wegen kennen. De zelfredzaamheid van mensen in armoede wordt verhoogd door lokaal projecten te organiseren waar mensen in armoede mee rond de tafel zitten.

Geïntegreerd breed onthaal

Gezondheid

Werken aan ieders gezondheid

Voor preventie worden we te vaak naar het ziekenhuis verwezen. Het is de bedoeling om 60% van de burgers buiten het ziekenhuis te helpen door op een kwaliteitsvolle, multidisciplinaire manier gezondheidsbevorderende initiatieven op te zetten (bv. screenings), samen met de eerstelijnspartners.

Laagdrempelige ontmoetingsplaatsen halen psychisch kwetsbare mensen uit hun isolement.

Iedereen moet binnen de zorgregio eenvoudig terecht kunnen bij een centraal, laagdrempelig infopunt met al zijn hulpvragen, ook de meest complexe.

Eerstelijnszorg moet altijd en overal gemakkelijk en goedkoop bereikbaar zijn. Elk nieuw initiatief wordt daarom onderworpen aan een mobiliteitstoets.

Preventieacties ter voorkoming van rugklachten, obesitas, diabetes... worden intergemeentelijk en intersectoraal georganiseerd. Daarbij worden ook diverse levensdomeinen betrokken. Zo garanderen we dat de preventieacties altijd en overal dezelfde boodschap uitdragen.

Ouderen en thuiszorg

Uitbouw van ouderenzorg en thuiszorg

De hulpverlening zorgt er proactief voor dat iedereen zo lang mogelijk deelneemt aan de samenleving en niemand eenzaam achterblijft. Dat proberen we waar te maken door de uitbouw van een performant (buurt)netwerk dat specifiek aandacht heeft voor bewoners zonder omkadering of netwerk.

De zorgregio kan alleen maar zorgkrachtiger worden als alle partners samen streven naar gezamenlijke oplossingen en doelen, beleidsbeslissingen (bijvoorbeeld toekennen van premies) op elkaar afstemmen, versnippering van dienstverlening tegengaan.

Elke gemeente beschikt over een divers en betaalbaar aanbod aan geestelijke gezondheidszorg. We trachten zo elke burger binnen onze zorgregio, en in het bijzonder onze ouderen, een maximaal gevoel van welbehagen te geven.

Voor het zorgaanbod wordt een laagdrempelig infopunt voorzien dat proactief en outreachend werkt. De zorgvrager staat centraal. Via het infopunt geraken zorgvragers, mantelzorgers en alle andere die nood hebben aan gerichte informatie, aan de juiste vorm van hulpverlening.

Door een betere samenwerking tussen residentiële zorg en thuiszorg, kan de gebruiker flexibeler schakelen tussen de twee zorgvormen, zonder telkens opnieuw de zorgvraag te moeten uitleggen. Dat kan als er meer multidisciplinair overleg (MDO) voorzien wordt en de zorgvrager meer aandacht schenkt aan participatie.

Wonen

Geschikte huisvesting voor iedereen

Hulpverleners en burgers kunnen binnen de regio snel en zonder omwegen alles te weten komen over huisvesting en woonbegeleiding. Niemand staat graag aan het verkeerde loket met zijn vragen. Om dit waar te maken moeten de diverse partners alle beschikbare kennis verzamelen en delen.

Duurzaam wonen promoten en uithuiszettingen vermijden kan alleen door het toepassen van good practices. Die moeten vertaald worden over de hele regio. Gemeenschappelijke preventieacties gericht op specifieke doelgroepen helpen ook om deze doelstelling te bereiken.

Om kwetsbare burgers in staat te stellen te blijven wonen in de eigen woonst, start de hulpverlening regionale projecten op, gericht op langdurige en preventieve woonbegeleiding. We moedigen hiervoor samenwerking met andere sectoren/partners aan.

Alternatieve woonvormen zoals co-housing of zorgwonen die bijdragen aan inclusie en buurtvervlechting, worden gepromoot door de opstart van kleinschalige initiatieven. Ook burgerinitiatieven met hetzelfde doel worden maximaal ondersteund.