Zorgraad ELZ Dender

Wat is de Zorgraad?

De Zorgraad van ELZ Dender heeft vijf prioritaire taken:

  1. Afstemming organiseren tussen de zorgaanbieders onderling, tussen de zorgaanbieders en andere organisaties, diensten en personen met een meer gespecialiseerd zorgaanbod, alsook tussen de zorgaanbieders en de personen met een zorg- en ondersteuningsnood, mantelzorgers en vrijwilligers;
  2. Interdisciplinaire samenwerking stimuleren waaronder ook gegevensdeling, tussen de zorgaanbieders binnen de eerstelijnszones;
  3. Kringwerking stimuleren: het ondersteunen van verenigingen die alle vrijwillig toegetreden zorgaanbieders groeperen die binnen een eerstelijnszone hun beroepsactiviteit uitoefenen;
  4. De ontwikkeling van het geïntegreerd breed onthaal (GBO) ondersteunen, voor wat
    betreft de afstemming en samenwerking met zorgaanbieders en het realiseren van een
    maximale rechtentoekenning en toegang tot diensten en voorzieningen;
  5. Gegevens voor de Sociale Kaart aanleveren.