Zorgstrategisch Plan

Doelstelling

Zorgregio Brasschaat* omvat zes gemeenten:Kaart zorgregio Brasschaat

 

1. Brasschaat
2. Essen
3. Kalmthout
4. Kapellen
5. Wuustwezel
6. Stabroek

 

 

 

 

De gemeenten bevinden zich in het noordwesten van de provincie Antwerpen. Samen tellen ze in 2017 volgens www.provincies.incijfers.be 140.112 inwoners op haar grondgebied. De regio vertoont de laatste decennia een grote ontgroening (- 4%) en een sterke vergrijzing (+ 6,4%). Het project Samen ZorgKrachtig 2017-2024 wil lokale besturen, plaatselijke en regionale zorgactoren verenigen in een partnerschap om een geïntegreerde en overkoepelende zorgstrategie uit te werken. Samen ZorgKrachtig is het eerste regionaal zorgstrategisch plan in Vlaanderen dat welzijn en zorg verbindt voordat de nieuwe eerstelijnszones in voege treden.

De gekozen strategische thema’s bestrijken de domeinen armoede, gezondheid, huisvesting & woonbegeleiding en ouderen- & thuiszorg. Het provinciebestuur van Antwerpen is ingegaan op de vraag om tijdens de opmaak van het plan in te staan voor de procesbegeleiding.

* De zorgregio’s zijn ingedeeld volgens de kleinstedelijke zorgregio’s (2008). Met de eerstelijnsconferentie 2017, werden deze hertekend in eerstelijnszones. Stabroek was betrokken bij de opmaak van het zorgstrategisch plan maar maakt niet langer deel uit van deze eerstelijnszone.

Uitdagingen

MAATSCHAPPELIJKE VERANDERINGEN

Vermaatschappelijking van de zorg wordt vaak als antwoord geformuleerd op de uitdagingen van vandaag en van de toekomst (stijgende zorgbehoeften en stijgende verwachtingen naar de invulling van die zorg). Het verwijst naar het streven om de zorgvraag zo veel mogelijk te integreren in de samenleving. Het speelt ook in op de engagementen en de inzet van iedereen die ondersteuning biedt (met inbegrip van vrijwillige en informele zorg zoals burenhulp).

Reorganisatie van het eerstelijnslandschap: elke gemeente moet aangesloten zijn bij een eerstelijnszone. De eerste opdracht is deze af te bakenen. Welke gemeenten vormen samen een eerstelijnszone? Inhoudelijk vormen samenwerking en afstemming de sleutelbegrippen. De reorganisatie is vooral een proces op niveau van de professionele actoren om versnippering en hiaten in de ondersteuning te voorkomen.

De oprichting van een geïntegreerd breed onthaal is verbonden met de evolutie naar eerstelijnszones, waarbij alle inwoners binnen die zone terecht kunnen met al hun vragen rond zorg en welzijn. Hiervoor stemmen CAW, OCMW en de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen hun diensten eerst op elkaar af. Vervolgens komt er samenwerking en afstemming tussen alle betrokken actoren, zodanig dat -ook complexe- zorgvragen geïntegreerd aangepakt worden.

Het vernieuwde decreet lokaal sociaal beleid veronderstelt dat de lokale besturen (lees de gemeenten) het best geplaatst zijn om de lokale sociale noden te detecteren en aan te pakken. Hiervoor krijgen ze de regie in handen, wat betekent dat ze de sociale hulp- en dienstverlening van alle actoren, actief binnen de gemeente, maximaal op mekaar afstemmen.

De integratie gemeente en OCMW wil een goed lokaal sociaal beleid voeren voor de burgers. Het sociaal beleid maakt daarbij deel uit van alle aspecten van het lokaal-maatschappelijk functioneren: huisvesting, tewerkstelling, veiligheid, cultuur, gezondheid, integratie, mobiliteit... Verder moet de integratie van de dienstverlening van gemeente en OCMW leiden tot meer duidelijkheid voor de burgers in de vorm van één aanspreekpunt voor alle diensten binnen een gemeente.

Een nieuw Vlaams ziekenhuislandschap verlaat de piste van aanbodgestuurde zorg naar meer patiëntgerichte zorg, dus met een betere afstemming op de reële zorgnoden. Hoekstenen in dit beleid zijn het centraal stellen van de patiënt, kwaliteitsverbetering en samenwerking & netwerkvorming tussen ziekenhuizen. Er verandert dus heel wat in de organisatie van de dienstverlening. Participatie is essentieel, zowel van de burger als de professional, om de juiste samenwerking en afstemming te realiseren én te bevorderen.

OMGEVINGSANALYSE 

Armoede
Inspraak verhogen en drempels verlagen, wegwerken van vooroordelen, kennis en inzicht in alle facetten van armoede verbreden, dat is de uitdaging. In onze regio heeft 9,5% van de bevolking recht op verhoogde tegemoetkoming geneeskundige verzorging. Dat is een stuk minder in vergelijking met het Vlaams gemiddelde (14,6%). Onze regio behoort dan ook tot de meer welstellende in Vlaanderen.

Gezondheid
​​​​​​Een gezondheidsbeleid in elke gemeente, toegankelijke psychologische zorg, preventie van chronische aandoeningen, mobiliteit/toegankelijkheid van de zorg, outreach vanuit het ziekenhuis zijn de grote uitdagingen op vlak van gezondheid. 10.430 personen in onze zorgregio, waarvan 63% ouder dan 65 jaar, hebben het statuut van chronische patiënt. 

Huisvesting en woonbegeleiding
De grote doelen zijn om te zorgen voor een voldoende aanbod betaalbare huuren/of koopwoningen, preventieve woonbegeleiding op te starten en projecten rond alternatieve woonvormen te stimuleren. De gemiddelde huurprijs van een sociale woning bedraagt 20% meer dan het provinciale en Vlaamse gemiddelde. De aankoopprijs van een flat, woning of villa ligt ook beduidend hoger in onze regio.

Ouderen- en thuiszorg
Flexibiliteit in thuiszorgaanbod en in gebruik tussen thuiszorg en residentiële zorg, buurtvervlechting via lokale dienstencentra, vereenzaming tegengaan, mobiliteit versterken, ondersteuning mantelzorgers... Daar moeten we aan werken. 11% van de ouderen in de regio is zorgbehoevend. Volgens prognoses zal tegen 2025 het aantal 65-plussers toenemen met 10-30%. De zorgbehoevendheid zou met 4,18% toenemen.

Waar staan we voor met het Zorgstrategisch Plan?

Samenwerking tussen de diverse actoren zowel op gemeentelijk als intergemeentelijk niveau en dit tussen zorg en welzijn. Regionale uitwisseling van expertise om samen ZorgKrachtig te zijn.

Participatie/empowerment van de burger verhogen waardoor die centraal staat in de ondersteuning. En outreach vanuit de hulpverlening naar de burger wanneer die (nog) niet tot bij de dienstverlening geraakt.

Toegankelijkheid van de dienstverlening op vlak van bereikbaar-, begrijpbaar- en betaalbaarheid.

Kwaliteit door gebruik te maken van good practices, aanwezig in de regio, en op zoek te gaan naar goed werkende alternatieven buiten de regio. Preventie door de dienstverlening zodanig te organiseren dat er een snelle hulpverlening kan opstarten. De minst ingrijpende ondersteuning eerst aanbieden en burgers informeren om gezondheid en welzijn te bevorderen.

Werkgroepen Zorgstrategisch Plan

De eerste 4 werkgroepen van het zorgstrategisch plan “Samen ZorgKrachtig” zijn van start gegaan in april 2017. Elke werkgroep heeft als trekkers een lokaal bestuur en een overkoepelende partner:

  • Werkgroep Armoedebestrijding (lokaal bestuur Brasschaat + Samenlevingsopbouw)
  • Werkgroep Woonbegeleiding (lokaal bestuur Wuustwezel + CAW)
  • Werkgroep Gezondheid (lokaal bestuur Essen + Klina)
  • Werkgroep Ouderen- en Thuiszorg (lokaal bestuur Kapellen en SEL Amberes)

De werkgroep Geintegreerd Breed Onthaal (GBO) is in 2018 ontstaan naar aanleiding van de noden en vragen uit de andere 4 werkgroepen.