Wat zijn Zorgzame Buurten?

In een Zorgzame Buurt wonen mensen comfortabel in hun woning of vertrouwde buurt. Het is een buurt waar jong en oud elkaar kennen en helpen. In een Zorgzame Buurt staat levenskwaliteit centraal, voorzieningen en diensten zijn er voor iedereen toegankelijk. Iedereen voelt er zich goed en wordt geholpen, ongeacht de ondersteuningsbehoeften.

Zorgzame Buurten
Zorgzame Buurten

Zorgzame Buurt Deurne-Zuid

Als Eerstelijnszone zijn we indiener en trekker van het project in Deurne-Zuid.

Deurne-Zuid is een wijk die vaak over het hoofd wordt gezien doordat de wijk Deurne-Noord door meer expliciete problematieken vaak de focus is van sociale projecten. Ons onderzoek toont aan dat er in Deurne-Zuid ook heel wat noden zijn. Meer bepaald richten we ons met dit project op:

  1. Ontmoeting en vrijetijdsaanbod door (her)opstart van een buurtcomité en het meer openstellen van buurtgerichte activiteiten van partners;
  2. Mentaal welzijn door het aanbieden van vormingen die buren en lokale professionals ondersteunen in hun veerkracht en hen vaardig maken om psychische zorgnoden bij anderen te detecteren en ondersteunen;
  3. Het extra ondersteunen van (kans)arme burgers door hen actief te informeren over hun sociale rechten, buurtgerichte initiatieven en te verbinden met kansrijke buddy’s;
  4. Het kleine helpen door buren te verbinden met vrijwilligerswerk dat bij hun krachten en interesses past en deze in te zetten voor elkaar;
  5. Intersectorale samenwerking door verschillende organisaties samen te brengen in een stuurgroep die samen buurtgerichte acties opzetten.

Activiteiten

Welke activiteiten staan er op de planning?
En wat ging er de afgelopen maanden al door in de buurt?

Bekijk het hier

Volg ons ook op Facebook

Neem contact op

Heb je vragen over het project?
Of heb je interesse om aan te sluiten bij het partnernetwerk?

Zorgzame Buurten Wommelgem

In Wommelgem is het lokaal bestuur indiener van het project en zijn we als Eerstelijnszone actief betrokken in de stuurgroep.

De partners van het lokaal welzijnsoverleg willen een geïntegreerd antwoord bieden op de uitdagingen waarmee we als vergrijzende gemeente geconfronteerd worden. Die vergrijzing treft vandaag de wijk Wommelgem-Centrum het sterkst. Ze stelt ook de groeiende groep mantelzorgers voor grote uitdagingen. We ervaren vandaag zowel een tekort aan laagdrempelige dienstverlening voor thuiswonende ouderen als aan laagdrempelige psychologische zorg, maar ook zorgzame buren die de nood aan professionele zorg verkleinen.

Er is veel potentieel door de onderlinge nabijheid tussen de voorzieningen in de dorpskern, maar in realiteit is de (inter)sectorale samenwerking en vooral de verbinding met de buurtbewoners nog te beperkt. Met het project zorgzame buurten ambiëren we dat potentieel te verzilveren zodanig dat elke inwoner op een aangename manier oud(er) kan worden in Wommelgem. Daarbij willen we telkens bekijken hoe we concrete acties kunnen overdragen naar andere wijken van onze gemeente.

Wil je meer weten over het project in Wommelgem?
Neem contact op met Hannelore