INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN

Hoe inschrijven?

Meldt u aan via het online inschrijvingsformulier vóór de uiterste inschrijvingsdatum. Telefonisch inschrijven is niet mogelijk. 
Een inschrijving is pas definitief als de volledige inschrijvingsprocedure is doorlopen.
Na ontvangst van bevestiging van uw inschrijving door de ELZ Gent wordt uw inschrijving als aanvaard beschouwd.
In geval van een betalende activiteit zal er kort na de inschrijvingsbevestiging ook een betalingsverzoek verzonden worden. Gelieve hier zo snel mogelijk aan te voldoen.
ELZ Gent behoudt zich het recht voor om deelnemers te weigeren als de volledige inschrijvingsprocedure niet werd doorlopen.

Voor sommige van onze activiteiten is het aantal deelnemers beperkt. Bij niet betalende activiteiten is de volgorde van inschrijving bepalend. Bij betalende activiteiten is de volgorde van de door ons ontvangen betaling bepalend. De ontvangst van de inschrijvingsbevestiging en indien van toepassing uw betaling garandeert uw deelname. ELZ Gent behoudt zich echter wel het recht om de activiteit te annuleren als er te weinig deelnemers zijn. Dan volgt zo snel mogelijk de terugstorting van het inschrijvingsgeld (indien van toepassing). Indien u de wettelijke betaaltermijn van de factuur niet respecteert behoudt de ELZ Gent het recht voor uw inschrijving te annuleren. Indien de ELZ Gent zich op dit recht beroept wordt u hiervan per mail op de hoogte gebracht.  

Sommige van onze activiteiten zijn bedoeld voor een specifieke doelgroep. Wanneer u zich voor een dergelijke activiteit inschrijft, verklaart u te behoren tot deze specifieke doelgroep. Indien u zich inschrijft voor een dergelijke activiteit en u niet tot deze specifieke doelgroep behoort, behoudt de ELZ Gent zich het recht voor uw inschrijving te annuleren. Tot 14 dagen voor de aanvang van de activiteit zal u in dit geval uw inschrijvingsgeld terug gestort krijgen. 

We streven bij sommige activiteiten naar een zo gemengd mogelijke groep, daarom behouden we ons het recht voor om aanmeldingen die behoren tot specifieke groepen die al sterk aanwezig zijn (zoals daar zijn doch niet limitatief: te veel mensen uit één organisatie, te veel mensen van één zelfde discipline,...) op de wachtlijst te plaatsen. In desbetreffend geval wordt u hiervan op de hoogte gebracht. 

Wij verwachten u zonder tegenbericht op de activiteit(en) waarvoor u zich hebt ingeschreven. Alle praktische informatie wordt u ten laatste 1 week voor aanvang van de activiteit toegestuurd per e-mail. Indien u niks ontvangen heeft, gelieve dan contact met ons op te nemen. De ELZ Gent kan niet aansprakelijk gesteld worden als aangetoond kan worden dat wij de info naar het door u opgegeven e-mailadres hebben toegezonden maar de info niet bij u is aangekomen.

Bij inschrijving verklaart u zich akkoord met de onderstaande annulatievoorwaarden.

ANNULATIEVOORWAARDEN

De annulatievoorwaarden gelden vanaf het moment van aanmelding ongeacht of de inschrijvingsprocedure werd afgerond. Wie een inschrijving wil annuleren, doet dat per e-mail (info@elzgent.be) en houdt hierbij rekening met onze annulatievoorwaarden:

  • Er kan gratis geannuleerd worden tot 2 weken vóór aanvang van de activiteit.

  • Annulaties van inschrijvingen die we minder dan 15 werkdagen vóór aanvang van de activiteit ontvangen, worden niet meer terugbetaald (of indien nog niet betaald, wordt verwacht dat deze betaling alsnog wordt voldaan) tenzij iemand van de wachtlijst uw plaats kan invullen of u zelf een vervanger voorstelt. ELZ Gent behoudt zich steeds het recht voor om te bepalen of de door u voorgestelde vervanger of de persoon op de wachtlijst geschikt is om in uw plaats deel te nemen aan de vorming.

  • Indien u op de dag van de activiteit niet aanwezig kunt zijn dient u ons steeds te verwittigen via info@elzgent.be of via de verantwoordelijke van de activiteit. In dit geval kan onder geen enkel beding beroep gedaan worden op terugstorting van het inschrijvingsbedrag. Indien nog niet betaald werd, wordt verwacht deze betaling alsnog te voldoen.

  • Indien de activiteit uit meerdere opeenvolgende delen bestaat behoudt ELZ Gent, bij afwezigheid op 1 gedeelte, zich het recht voor te bepalen of al dan niet kan aangesloten worden op eventuele vervolgdelen. Deze voorwaarde geldt enkel bij afwezigheid wegens overmacht en mits verwittiging. Bij afwezigheid zonder verwittiging is aansluiten op het vervolgdeel niet mogelijk. Indien nog niet betaald werd, wordt verwacht deze betaling alsnog te voldoen.

Volzet?

Is een studiedag of workshop volzet, dan kunt u uw e-mailadres achterlaten via info@elzgent.be. Wij noteren u als reserve en verwittigen u mochten er plaatsen vrijkomen. Mocht de activiteit later worden hernomen, dan brengen wij u op de hoogte.

Disclaimer

ELZ Gent kan enkel verantwoordelijk gesteld worden voor schade waarvoor ELZ Gent aansprakelijk is. Hiervoor heeft ELZ Gent een burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.