GBO - (kwetsbare) burgers

GBO eenouderengezinnen

Verschillende zorg- en welzijnsprofessionals kunnen een (kwetsbare) burger of (kwetsbaar) gezin aanmelden bij het samenwerkingsverband. We proberen op deze manier een ‘toegangspoort voor welzijnsvragen’ te creëren voor toeleiders die door de bomen het bos niet meer zien en die zeker willen zijn dat deze persoon gecontacteerd wordt door één van de kernpartners. Zelf de stap zetten naar hulpverlening is dikwijls een grote drempel voor heel wat mensen, wat onderbescherming in stand houdt.

Initieel kon slechts een beperkte groep welzijnsprofessionals toeleiden:

  • Kind en Gezin, Huizen van het Kind regio Scheldekracht, CLB’s
  • Zorgcoördinatoren van de kleuter- en lagere scholen
  • Samen 1 Plan
  • Kinderopvanginitiatieven

Vanaf het najaar 2023 zetten we de poorten open voor alle zorg- en welzijnsprofessionals. Dit betekent dus een grote uitbreiding van het aantal toeleiders, met o.a. huisartsen, apothekers, … Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de eerstelijnszone regio Scheldekracht.

De toeleiders kunnen via een digitaal formulier kwetsbare burgers aanmelden bij het samenwerkingsverband. De GBO-coördinator wijst de aanmelding toe aan een maatschappelijk werker van één van de kernpartners, rekening houdend met de hulpvraag of behoeften. De maatschappelijk werker neemt contact op met de burger om een afspraak vast te leggen. Hier wordt via een generalistische kijk ingezet op brede rechtenverkenning.

De rechtenverkenning vertrekt van 6 levensdomeinen:

  • Financieel, administratief en juridisch
  • Welzijn, gezondheid en zelfredzaamheid
  • Wonen
  • Relatie, gezin, opvoeding en onderwijs
  • Sociaal netwerk, vrije tijd en levensbeschouwing
  • Werken en dagbesteding

Indien nodig zorgt de maatschappelijk werker voor een warme doorverwijs naar één van de andere kernpartners, het achterliggend aanbod bij langdurige begeleiding of een externe partner (zoals een psycholoog, …).

De maatschappelijk werker geeft terugkoppeling aan de toeleider bij het begin van het traject. Het gaat hierbij niet om inhoudelijke terugkoppeling, maar enerzijds ter bevestiging aan de toeleider dat de aanmelding wordt opgenomen en anderzijds om rechtstreekse contacten op te bouwen, om toegankelijke hulp- en dienstverlening te bekomen.