Via het Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) wordt een samenwerking gestimuleerd tussen de drie welzijnsvoorzieningen van de Eerstelijnszone Panacea waarbij ingezet wordt op een betere toegankelijkheid van diensten en het tegengaan van onder bescherming bij gezinnen met kinderen in armoede. De hulp- en dienstverleners van het CAW, de OCMW ’s/Sociale Huizen en de Diensten Maatschappelijk Werk van de Mutualiteiten slaan de handen in elkaar om tegemoet te komen aan vragen van de meest kwetsbare burgers en ondersteunen elkaar hierbij door het delen van expertise, kennis en ervaring.

De samenwerking binnen het GBO vindt zijn wettelijke basis binnen het Decreet betreffende het lokaal sociaal beleid waarbinnen de verschillende functies en werkingsprincipes beschreven worden.

GBO1
Figuur 1. Samenwerkingsverband GBO. Aangepast van ‘Brochure Samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal’, door Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, z.d., opgehaald van https://dwvg-portaalsite.paddlecms.net/sites/default/files/media/20190402_brochure_wat_is_samenwerkingsverband_gbo_def.pdf

Het GBO wil inzetten op het verhogen van de toegankelijkheid van hulp- en dienstverlening en het aanpakken van onder bescherming.

  • Door in te zetten op het verhogen van de toegankelijkheid willen de kernpartners ervoor zorgen dat elke burger met een vraag op dezelfde manier gebruik kan maken van de hulp- en dienstverlening die voorhanden is en ook effectief geholpen wordt!
  • Onder bescherming betekent letterlijk dat de sociale grondrechten niet gerealiseerd worden. De burger put, om welke reden dan ook, diens rechten niet uit. Door in te zetten op proactieve en outreachende acties zullen de kernpartners de doelgroep opsporen, bereiken, hun rechten verkennen, deze realiseren en/of doorverwijzen waar nodig.

Om deze doelstellingen te realiseren zetten de kernpartners binnen de samenwerking GBO in op volgende werkingsprincipes: pro-actief werken, outreachend werken, participatie, subsidiair inzetten van de hulp- en dienstverlening, krachtgericht en generalistisch werken. Deze principes zijn van toepassing binnen de relatie tussen de cliënt en de hulp- of dienstverlener en binnen de samenwerking van de kernpartners van het GBO.

  • Binnen het projectvoorstel van de ELZ Panacea werden deze werkingsprincipes vertaalt naar 5 doelstellingen.
    Meer informatie kan u terug vinden binnen de projectaanvraag GBO Panacea.

Door in te zetten op gezinnen in armoede met kinderen van 0-3 jaar willen de partners van het samenwerkingsverband GBO binnen de ELZ Panacea de cyclus van generatiearmoede doorbreken. Hoe vroeger een persoon ondersteund wordt in diens levensloop des te meer kansen op een betere toekomst. Structureel inzetten op armoedebestrijding binnen deze leeftijdscategorie zal een groot verschil maken op latere leeftijd. Hierbij krijgen de kernpartners de ondersteuning van Kind&Gezin en het Huis van het Kind.

Partners GBO Panacea

gbo2

Samenwerking met de ELZ

De ELZ Panacea kan gezien worden als een geografische afbakening waarbinnen het samenwerkingsverband GBO gerealiseerd wordt. Daarnaast kan een ELZ ondersteuning bieden bij een betere afstemming van zorg- en welzijnsactoren.

Het GBO wil inzetten op de meest kwetsbare burgers. Een ELZ kan fungeren als een forum voor zorg- en welzijnsvoorzieningen om noden en kwetsbare doelgroepen in kaart te brengen.

Praktisch: hoe zit het met een doorverwijzing?

Het GBO is geen fysiek aanmeldpunt waar u cliënten naar kan doorverwijzen. Door een brede vraagverheldering streeft elke kernpartner ernaar om de cliënt zo goed mogelijk te ontvangen, diens rechten te verkennen en te bereiken en warm naar elkaar door te verwijzen indien nodig. Om dit te realiseren delen de kernpartners hun expertise met elkaar wordt de dienstverlening onderling afgestemd.

gbo3
Figuur 2. Samenwerkingsverband GBO. Aangepast van ‘Brochure Samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal’, door Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, z.d., opgehaald van https://dwvg-portaalsite.paddlecms.net/sites/default/files/media/20190402_brochure_wat_is_samenwerkingsverband_gbo_def.pdf

Bronnen

Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin – Afdeling Welzijn en Samenleving (z.d.). Samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal. Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin – Afdeling Welzijn en Samenleving . Geraadpleegd op 7 februari 2022.

Lokale besturen, CAW en DMW binnen de ELZ Panacea (2020). GBO Panacea, Subsidieaanvraag. Lokale besturen, CAW en DMW binnen de ELZ Panacea. Geraadpleegd op 7 februari 2022.

Alexia Verstraete

Projectmedewerker GBO ELZ Panacea
alexiaverstraete@cawoostvlaanderen.be
0490/64 03 36

Vragen of opmerkingen?
Neem gerust contact op!