Het Geïntegreerd Breed Onthaal is een samenwerking tussen 3 welzijnsvoorzieningen:

 • het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW)
 • de Diensten Maatschappelijk Werk (DMW) van de Mutualiteiten
 • de OCMW’s/Sociale Huizen

Binnen eerstelijnszone Panacea wordt deze samenwerking versterkt door de partners Opgroeien (Kind&Gezin) en het Huis van het Kind waarbij specifiek aandacht gegeven wordt aan gezinnen in armoede met kinderen van 0-3 jaar.

Deze partners slaan de handen in elkaar om tegemoet te komen aan vragen van de meest kwetsbare burgers en ondersteunen elkaar hierbij door het delen van expertise, kennis en ervaring. Door het organiseren van een brede onthaalfunctie en rechtenverkenner zetten deze partners in op het verhogen van de toegankelijkheid van hun hulp- en dienstverlening en het tegengaan van onder bescherming.

GBO

Het GBO is dus geen fysiek loket, een nieuw project of aanmeldpunt. Het is de bundeling van expertise binnen het onthaal waarbij de partners beogen om een brede vraagverheldering te realiseren, integrale onthaaltrajecten op te zetten, gerichte acties te ondernemen naar de meest kwetsbare doelgroepen, rechten te verkennen en realiseren en het tegengaan van onder bescherming.

Meer informatie is te vinden in deze brochure: ‘wat is het samenwerkingsverband GBO’.

De samenwerking binnen het GBO vindt zijn wettelijke basis binnen het Decreet betreffende het lokaal sociaal beleid waarbinnen de verschillende functies en werkingsprincipes beschreven worden.

Partners GBO

gbo2

Samenwerking met de ELZ

Eerstelijnszone Panacea kan gezien worden als een geografische afbakening waarbinnen het samenwerkingsverband GBO gerealiseerd wordt. Daarnaast kan een ELZ ondersteuning bieden bij een betere afstemming van zorg- en welzijnsactoren.

Het GBO wil inzetten op de meest kwetsbare burgers. Een ELZ kan fungeren als een forum voor zorg- en welzijnsvoorzieningen om noden en kwetsbare doelgroepen in kaart te brengen.

Praktisch: hoe verwijs ik door naar het GBO?

Het GBO is dus geen fysiek aanmeldpunt waar u cliënten naar kan doorverwijzen. Maar hoe krijgen cliënten dan de nodige ondersteuning?

Inschatting

Is er sprake van een kwetsbaarheid? Zijn er noden en/of vragen op verschillende levensdomeinen van de cliënt?

Bijvoorbeeld:

 • er zijn (ernstige) financiële problemen;
 • er zijn problemen op vlak van wonen, zoals het betalen van de huur, uithuiszetting, vervuilde woning, moeite om alleen te wonen en dergelijke;
 • er zijn problemen binnen de relatie of het gezin, er zijn moeilijkheden binnen de opvoeding van het(de) kind(eren);
 • de cliënt kampt met fysieke problemen;
 • de cliënt ervaart psychische moeilijkheden, voelt zich eenzaam, depressief, heeft moeite met relaties, enz.;
 • de cliënt heeft een beperkt of zelfs geen netwerk om op terug te vallen;
 • er is geen ruimte voor vrije tijd of ontspanning;
 • de cliënt kan zich moeilijk verplaatsten, heeft geen wagen of kan het openbaar vervoer niet gebruiken.

Ervaart de cliënt bepaalde drempels om tot bij hulp- of dienstverlening te geraken?

Bijvoorbeeld:

 • Het aanbod is niet duidelijk voor de cliënt;
 • de cliënt weet niet hoe hij/zij contact kan opnemen met een partner;
 • de cliënt slaagt er niet in om een afspraak te maken;
 • de cliënt heeft geen vertrouwen in de hulpverlening;
 • de cliënt kan zich niet of moeilijk verplaatsten;
 • er zijn financiële problemen die de hulp bemoeilijken, bv. de bijdrage van de mutualiteit niet kunnen betalen, enz.

Doorverwijzing

Is het antwoord op bovenstaande vragen JA?

Bevraag het netwerk van de cliënt en luister of er reeds een GBO partner is betrokken.

 • Zo ja, kan u contact opnemen met die partner en de noden van de cliënt bespreken. Verwijs hierbij naar de samenwerking GBO. De desbetreffende partner zal de situatie van de cliënt (opnieuw) bekijken binnen de samenwerking van het GBO.
 • Zo niet, kan u één van de GBO partners contacteren voor een doorverwijzing. Bij welke partner ervaart de cliënt zo min mogelijk drempels?
  • Dit kan met afstand te maken hebben, bv. de dichtstbijzijnde partner.
  • Dit kan met (vroegere) ervaringen te maken hebben, bv. de cliënt is ooit als een naar het CAW geweest wat een positieve ervaring was.
  • De cliënt kent iemand die reeds opgevolgd wordt, bv. de buurvrouw heeft een maatschappelijk werker bij het Sociaal Huis. De stap wordt kleiner indien er iemand mee naar de deur kan.

Contact

Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW)

Consultlijn voor hulpverleners

T 055/61.20.10

Mail: onthaal.zottegem@cawoostvlaanderen.be

Diensten Maatschappelijk Werk van de Mutualiteit

Christelijke Mutualiteit

Zorglijn T 078/15.21.52

Mail Zorglijn.oostvlaanderen@cm.be

Helan

Je kan de DMW contacteren via de website www.helan.be

Liberale Mutualiteit

(regio Brakel, Lierde, Oosterzele en Zottegem)

T 09/235.72.85

Mail dmw.ov@lm.be

Liberale Mutualiteit Plus

(regio Herzele, Sint-Lievens-Houtem en Zottegem)

T 02/454.95.20

Mail dmw_7@lmplus.be

Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen

T 053/76.99.71

Mail dmw@nzvl.be

Vlaams en Neutraal Ziekenfonds

T 03/491.86.50

Mail dmw@vnz.be

Solidaris

T 09/333.55.00

Mail dmw.ovl@solidaris.be

OCMW / Sociaal Huis

Marktplein 26, 9660 Brakel

T 055/43.15.09

Mail SocialeDienst@brakel.be

Kloosterstraat 42, 9550 Herzele

T 053/60.33.14

Mail sociaal.huis@herzele.be

Nieuwstraat 19, 9570 Lierde

T 055/43.10.18

Mail ocmw.lierde@ocmwlierde.be

Gootje 2, 9860 Oosterzele

T 09/362.40.30

Mail info@ocmwoosterzele.be

Molenkouter 37, 9520 Sint-Lievens-Houtem

T 053/73.74.16

Mail onthaal@ocmwsintlievenshoutem.be

Deinsbekestraat 23, 9620 Zottegem

T 09/364.57.50

Mail sociaalhuis@ocmw.zottegem.be

Bronnen

Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin – Afdeling Welzijn en Samenleving (z.d.). Samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal. Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin – Afdeling Welzijn en Samenleving . Geraadpleegd op 7 februari 2022.

Lokale besturen, CAW en DMW binnen de ELZ Panacea (2020). GBO Panacea, Subsidieaanvraag. Lokale besturen, CAW en DMW binnen de ELZ Panacea. Geraadpleegd op 7 februari 2022.

Alexia Verstraete

Projectmedewerker GBO ELZ Panacea
0490/64 03 36

Vragen of opmerkingen?
Neem gerust contact op!