Wie al langer met gezondheidsbeleid in Gent bezig is, weet dat er zoiets is als de Gentse Gezondheidsraad. Wat is de Gentse Gezondheidsraad? Hoe verhoudt de eerstelijnszone zich tot deze gezondheidsraad?

De Gentse gezondheidsraad

De Gezondheidsraad werd opgericht op 1 juli 2010 en is samengesteld uit actoren van de Gentse gezondheids- en welzijnssector die actief meewerken aan een gemeenschappelijk en integraal gezondheidsbeleid in Gent. Dit gezondheidsbeleid heeft als prioriteit het verbeteren van de gezondheid van de Gentenaars en streeft daarom naar een gelijke toegang tot zorg en preventie.

De Gezondheidsraad is een stedelijke adviesraad en heeft als opdracht

  • het overleg en de samenwerking tussen gezondheids- en welzijnsactoren onderling optimaliseren
  • acties op elkaar afstemmen
  • een adviserende rol opnemen in functie van een integraal en intersectoraal stedelijk Gents gezondheidsbeleid

Hier lees je meer over de samenstelling van de Gezondheidsraad, hun visienota en de meerjarenplanning.

Hoe verhoudt de Gezondheidsraad zich ten opzichte van de Zorgraad Eerstelijnszone Gent?

Vanuit Vlaanderen krijgt de Eerstelijnszone Gent de opdracht een voorlopige zorgraad samen te stellen tegen 31/12/2019. In 2019 zal met andere woorden gekeken worden wat de meest optimale structuur is voor Gent en hoe de Gezondheidsraad en de Zorgraad zich best tot elkaar verhouden.

Werking van de Gezondheidsraad

De Algemene Vergadering van de Gezondheidsraad komt 5 keer per jaar samen. De verslagen van deze vergaderingen zijn hierbij raadpleegbaar.