Visie

Onze vzw streeft ernaar het welzijn en de gezondheid van burgers in de regio te verbeteren door middel van kwaliteitsvolle en efficiënte hulpverlening en signalenbeleid. Wij plaatsen de persoon centraal, rekening houdend met zijn of haar context zodat er doelgericht gewerkt kan worden. Daarnaast streven we naar geïntegreerde en interdisciplinaire samenwerking tussen de gezondheids- en welzijnssectoren zodat een warme overdracht voor de burgers mogelijk is. We maken gebruik van populatiemanagement en benadrukken dat de zorgraad een verbindende factor is tussen al onze partners in ons netwerk. Samen werken we aan een betere toekomst waarbij het welzijn in de brede zin van de hulpverleners en de burgers in de eerstelijnszones onze zorg is.

Missie

Wij streven ernaar om welzijn en gezondheid binnen onze regio te verbeteren door als organisatie de stem van personen met een zorg- en ondersteuningsnood (PZON) en hun omgeving alsook zijn traject over het zorgcontinuüm centraal te zetten.

Enerzijds willen de PZON en zijn omgeving laten kennismaken met wetenschappelijke onderbouwde principes die tegemoetkomen aan hun noden. Hierbij denken we aan principes zoals zelfmanagement en doelgericht werken waarbij de burger en/of mantelzorger meer autonomie krijgt in zijn hulpverlening en ook zijn context wordt meegenomen. Dit kan de PZON en zijn omgeving ook helpen wanneer deze zich beweegt over het zorgcontinuüm en zijn persoonlijke netwerk van hulpverleners uitbereidt. Ook het versterken van de sociale cohesie is zo’n principe waarbij we ernaar streven dat elke persoon zich onderdeel voelt van een samenleving waarin we voor elkaar zorgen. Een samenleving waarin iedereen zich gesteund en verbonden voelt, ongeacht hun achtergrond of situatie.

Anderzijds willen we de PZON en zijn omgeving ondersteunen om noden in kaart te brengen. We geloven dat de hulpverleners en de burgers door middel van een goed signalenbeleid en een goede evaluatiemethodiek van de binnengekomen signalen ons een goed zicht kunnen bieden op wat er juist in de regio moet gebeuren om gezondheid en welzijn te verbeteren.

Onze visie is gebaseerd op gelijkwaardigheid, respect voor elkaar en het vertrouwen in de veerkracht en capaciteiten van anderen. Door te werken als een flexibel orgaan dat lokale signalen behandelt en haar netwerk ondersteunt, trachten we een positieve verandering teweeg te brengen in het leven van de burgers in de regio, waarbij hun welzijn en gezondheid centraal staan.

Centrale waarden

Vanuit de zorgraad in eerstelijnszones van het Waasland vinden we het belangrijk dat de autonomie van de persoon met een zorgnood (PZON) en zijn omgeving voldoende wordt gestimuleerd. Een actieve PZON of omgeving die participeren in de hulpverlening, kunnen betere doelen formuleren waardoor de hulpverlening persoonsgerichter zal zijn. Doelgericht werken zal positieve effecten hebben op de PZON , hun omgeving en de werkvreugde bij de hulpverlener.

Het is eveneens zeer belangrijk om als hulpverleners interdisciplinair te werken. Enkel door samen te werken kan een hulpverlener die hulp verleent aan een PZON die beweegt op het zorgcontinuüm een warme overdacht geven zodat de doelen niet verloren gaan binnen het netwerk van hulpverleners dat met de PZON en zijn omgeving werken. Het is daarnaast ook zeer belangrijk om aandacht te hebben voor het versterken van sociale cohesie zodat de PZON en hulpverleners beroep kunnen doen op formele en informele hulp. Enkel op die manier is de verschuiving naar meer hulp op de eerste lijn houdbaar.