Datum laatste wijziging: 24 november 2022

Privacyverklaring ELZ Zennevallei

In deze privacyverklaring wordt informatie gegeven over welke gegevens verzameld worden en hoe hiermee omgegaan wordt.
ELZ Zennevallei houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), elders ook GDPR genoemd.

Dit betekent dat wij:

 • persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • verwerking van persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming wanneer deze nodig is;
 • passende technische en organisatorische maatregelen nemen om persoonsgegevens te beveiligen;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • de rechten omtrent persoonsgegevens respecteren.

Bij vragen over deze privacyverklaring kan je steeds contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

DPO Eerstelijnszone Zennevallei
Auguste Demaeghtlaan 38
1500 Halle
dpo@elzzennevallei.be

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden door ELZ Zennevallei verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • het beheer van de dagelijkse werking;
 • het contacteren van het ledenbestand;
 • het informeren van leden, vrijwilligers en andere ingeschrevenen omtrent de activiteiten, nieuwigheden, of andere informatie waarmee u ingestemd heeft;
 • het opvolgen van gevolgde vormingen en activiteiten en uitreiken van certificaten
 • het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Welke gegevens verwerken wij?

 • Identificatie- en contactgegevens (naam, telefoonnummer, (e-mail)adres…);
 • Professionele gegevens (eerstelijnszone, beroep, plaats van tewerkstelling, …);
 • Gegevens met betrekking tot gevolgde cursussen (deelname, leerstatistieken, …)
 • Persoonsgegevens van personen die een mail versturen voor informatie via de website;
 • Persoonsgegevens verzameld via functionele en analytische cookies;
 • Persoonsgegevens ter verwerking van personeelsadministratie.

Met wie worden de gegevens gedeeld?

Persoonsgegevens die ELZ Zennevallei verwerkt, worden enkel gedeeld met derden indien dit noodzakelijk is voor het verstrekken van de dienst waarvoor zij ingezameld werden of indien er een wettelijke basis of verplichting voor geldt. Concreet worden de gegevens enkel gedeeld met volgende categorieën ontvangers:

 • Verwerkers die instaan voor de ICT-infrastructuur;
 • Andere overheidsdiensten waarbij de doorgifte van de gegevens wettelijk noodzakelijk is (bijvoorbeeld de FOD Volksgezondheid, FOD Binnenlandse zaken);
 • Andere overkoepelende organisaties;
 • Bedrijven waarop wij ons beroepen voor administratieve doeleinden in kader van de dienstverlening;
 • Bedrijven waarop wij ons beroepen voor veiligheidsdoeleinden in kader van de dienstverlening;
 • Bedrijven waarop wij ons beroepen voor logistieke doeleinden in kader van de dienstverlening.

Op welke grondslag verwerken wij deze gegevens?

We verwerken gegevens op basis van de volgende verwerkingsgronden:

 • Noodzaak om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;
 • Toestemming van de betrokkene voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden, bijvoorbeeld het versturen van nieuwsbrieven. Deze toestemming kan te allen tijde ingetrokken worden;
 • Noodzaak ter uitvoering van een overeenkomst;
 • Noodzaak voor de vervulling van een taak van algemeen belang.

Bewaartermijn

ELZ Zennevallei bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet vereist is.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U hebt de volgende rechten volgens de privacywetgeving:

 • Recht op informatie en inzage: u mag weten of we gegevens van u hebben, welke dit zijn, op welke manier deze worden gebruikt en u kunt hierover verdere toelichting krijgen.
 • Recht op correctie: als uw gegevens niet kloppen, mag u ons vragen om deze te verbeteren.
 • Recht op bezwaar: u mag bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens
 • Recht om vergeten te worden: u mag ons in principe vragen uw gegevens te verwijderen, maar als overheid mogen wij hier om wettelijke redenen in de meeste gevallen geen gevolg aan geven

Zolang aan één van bovenstaande rechten niet voldaan werd, mag u ons vragen uw gegevens niet meer te gebruiken. U kunt uw rechten uitoefenen door een verzoek aan ons te richten. Voor onze contactgegevens, zie bovenaan deze privacyverklaring. U zult dan steeds uw identiteit moeten aantonen door een recto verso kopie of scan van uw elektronische identiteitskaart aan te hechten. Wij laten binnen één maand weten wat er met uw verzoek zal gebeuren. Als we niet aan uw rechten kunnen voldoen, dan zullen wij dit motiveren.

Nieuwsbrieven

Wij sturen verschillende soorten nieuwsbrieven vanuit onze diensten. U ontvangt deze als u hierop intekende of gekend bent als klant van één van onze diensten. Wenst u een bepaalde soort nieuwsbrief niet meer te ontvangen, dan kunt u zich uitschrijven.

Beeldmateriaal

Bij de activiteiten die de eerstelijnszone organiseert, maakt zij vaak foto's en video's. Dit beeldmateriaal gebruikt de eerstelijnszone om promotie te maken voor de eerstelijnszone en de activiteiten, onder andere in de nieuwsbrief, op de website en op de sociale mediakanalen. De eerstelijnszone respecteert uw recht op afbeelding en engageert zich om u bij elke activiteit duidelijk in te lichten over het beeldmateriaal dat ter plaatse wordt gemaakt.

De fotograaf beperkt zich zoveel mogelijk tot overzichtsfoto's en sfeerbeelden. Voor dit soort beeldmateriaal gaat de eerstelijnszone uit van uw impliciete toestemming, zowel voor het maken als voor de publicatie. Bent u toch herkenbaar, dan kan u ons altijd vragen deze foto te verwijderen of u onherkenbaar te maken.

Soms zal de fotograaf ook gericht beeldmateriaal maken. Onder gericht beeldmateriaal wordt verstaan: beeldmateriaal waarin u het hoofdonderwerp bent, waarbij u poseert of waarbij één of enkele personen worden uitgelicht. Zowel voor het maken als voor het publiceren van dit soort foto of video zal de eerstelijnszone altijd uw expliciete toestemming vragen. Waar mogelijk doet de eerstelijnszone dit op voorhand en schriftelijk. In de andere gevallen zal de fotograaf u aanspreken. U kunt de aparte toestemmingen op elk moment intrekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Als ELZ Zennevallei geen gehoor geeft aan uw klacht binnen de 30 dagen nadat de klacht ontvangen werd, kan de klacht ingediend worden bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Archivering

Er kan een verdere verwerking gebeuren met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden. Dit wordt niet beschouwd als onverenigbaar met de aanvankelijke doeleinden. In dit kader mogen persoonsgegevens langer bewaard worden.

Wijziging privacyverklaring

ELZ Zennevallei kan zijn privacyverklaring wijzigen. De wetgeving is in volle ontwikkeling waardoor deze een impact kan hebben op deze privacyverklaring. De laatste wijziging gebeurde op 24 november 2022.

Contactinformatie GBA

De Gegevensbeschermingsautoriteit is de toezichthoudende autoriteit in België op gebied van privacybescherming. Meer info kan je terugvinden op hun website: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger

Contactinformatie VTC

De VTC is de toezichthoudende autoriteit bevoegd voor Vlaamse overheden en instanties op gebied van privacybescherming. Meer info kan je terugvinden op hun website: https://overheid.vlaanderen.be/vlaamse-toezichtcommissie