Buurtsignalisatie en buurtwerking

CONTEXT

Vanuit onze eerstelijnszone wensen we in te zetten op buurtwerking en buurtsignalisatie. Dit om in te spelen op de wijzigende noden binnen de maatschappij. Vereenzaming, vergrijzing, de toenemende zorgvragen en de leefbaarheid van de buurten zijn grote uitdagingen waar we als zone klaar voor moeten zijn. Via buurtwerking wensen we deze noden dan ook te detecteren en te evalueren, de burger te informeren, doorverwijzen en zaken te organiseren om hieraan te gemoed te komen.

Specifiek wensen we het accent te leggen op de detectie van kwetsbare minderheidsgroepen zoals:

  • Vereenzaamde ouderen. Zoals in de meeste regio’s overstijgt de groep alleenstaande 75-plussers de kaap van 3%.
  • Patiënten met een hoge zorgvraag door polypathologie. In onze regio gaat dit over 10% en bij hen kan mogelijk een toegankelijkheidsprobleem kan bestaan.

Decretaal gezien is enkel Deinze verplicht om zich in te zetten op buurtwerken via hun 2 Lokale dienstencentra maar graag breiden we dit uit naar heel onze zone. Alle gemeenten binnen ons grondgebied namen deze ambitie dan ook mee op in hun meerjarenplan. Als zone zijn we ervan overtuigd dat inzetten op buurtwerking de leefbaarheid, kwaliteit en burgerzin van de buurt verhoogd.

ACTIES

1. Overleg en samenwerking met verschillende actoren
Buurtwerking zien we als een laagdrempelige stap naar de juiste toeleiding en als een middelen om noden te detecteren. Samenwerking met het bestaande aanbod en veld is hierbij cruciaal. Hierbij denken we aan overleg met scholen, verenigingen, huisartsen en alle andere zorgactoren binnen onze zone. Buurtwerking zien we immers als iets aanvullend niet als iets vervangend.

2. Uitvoeren van een buurtanalyse
Opstarten van een buurtanalyse met daarbij de focus op zorg en welzijn om zo de senioren en personen met een zorg- en ondersteuningsnood te benaderen.
Hierbij zullen we ook rekening houden met de leefbaarheid in de buurt. In deze context wordt dan meer gekeken naar de aanwezigheid van een buurtwinkel, apotheker, dokter,… Het mobiliteitsaspect zal hier ook in meegenomen worden.

Bij deze buurtanalyse is het de bedoeling om meer inzicht te krijgen in zowel de kwalitatieve als kwantitatieve gegevens binnen onze zone.

  • Kwantitatieve gegevens: inzicht over de leeftijd, gezinssamenstelling, tewerkstelling, vergrijzing, verhuizingen, economie, gezondheidsproblemen, armoede,...
  • Kwalitatieve gegevens: zicht op de noden in de buurt, de sterktes en zwaktes van de buurt, wat leeft in de buurt,… Ook verenigingen, stakeholders,… zijn zeer belangrijk om de buurt te analyseren.

Bij het finaliseren van de buurtanalyse zullen we inzichten krijgen rond armoede, huisvesting, sociale noden, migratie, eenoudergezinnen, werklozen,… op basis van deze bevindingen kunnen de concrete doelstellingen per gemeente/buurt vastgelegd worden.

INDICATOREN

  • Aantal georganiseerde activiteiten rond buurtgerichte zorg
  • Aantal doorverwijzingen naar andere dienstverleningen, organisatie, hulpverleners,…
  • Het resultaat van de buurtanalyse