Minister Crevits lanceerde op zaterdag 14 oktober 2023 ter gelegenheid van de dag van de palliatieve zorg een visiedocument ‘Hervorming van de palliatieve zorg in Vlaanderen’.

De voorbije maanden heeft het Departement Zorg gewerkt aan een visie op de toekomst van de palliatieve zorg in Vlaanderen. Dat gebeurde in een participatief traject met alle actoren en stakeholders die op het terrein zijn betrokken bij palliatieve zorg. Er is gekeken op welke manier de palliatieve zorg moet hervormd worden om het hoofd te kunnen bieden aan de uitdagingen voor de toekomst.

De visienota op palliatieve zorg is opgebouwd rond 4 belangrijke pijlers:

  • De palliatieve persoon staat steeds centraal.
  • Er wordt ingezet op toegankelijkheid en sensibilisering, zowel bij zorgverleners als bij het grote publiek.
  • Er is een tijdige detectie, zorgvuldige beoordeling en tijdige behandeling van de zorg- en ondersteuningsnoden van de palliatieve persoon.
  • Zorgcontinuïteit is belangrijk: reguliere zorg en palliatieve zorg vormen één geheel.

Het doel is dat palliatieve zorg integraal deel uitmaakt van het zorg- en ondersteuningsplan van iedere persoon, zodat alle betrokken welzijns- en zorgaanbieders optimaal kunnen samenwerken in functie van de wensen en noden van de palliatieve persoon. Daarnaast is er ook extra aandacht voor de mantelzorgers en de naasten. Ook hun noden en wensen zijn belangrijk bij het uitwerken van zorg op maat en ook hun keuzes en grenzen moeten daarbij gerespecteerd worden.

Om alle initiatieven met betrekking tot palliatieve zorg te coördineren, zal er een nieuw orgaan opgericht worden: het Vlaams Expertisecentrum Palliatieve Zorg. Dat expertisecentrum zal o.a. instaan voor het coördineren en organiseren van opleidingen voor zorgaanbieders, maar krijgt ook de taak om de brede bevolking te informeren en te sensibiliseren over palliatieve zorg. Verder zal het inzetten op kwaliteitsbewaking en netwerking en meewerken aan wetenschappelijk onderzoek.

Er zal aandacht zijn voor het aanpassen van de werking van de palliatieve netwerken, palliatieve samenwerkingsverbanden en mobiele begeleidingsequipes, en voor het verder opleiden van referenten palliatieve zorg.

Een belangrijk domein waarop zal ingezet worden, is coaching en opleiding. Elke zorg- en welzijnsaanbieder zal de basiskennis palliatieve zorg moeten meekrijgen en ook op latere momenten moet het mogelijk zijn om zich verder te verdiepen aan de hand van opleidingen, permanente vorming en coaching.

Om dat alles te kunnen realiseren, zijn er echter verschillende hervormingen nodig die zullen opgenomen worden in een concreet actieplan. De grote lijnen hiervan worden verder met de sector verfijnd tegen het einde van dit jaar.

Met een extra investering van 5 miljoen euro beoogt minister Crevits de visie en het nog uit te werken actieplan kracht bij te zetten. Van zodra er duidelijkheid bestaat over de besteding van deze extra middelen zal er meer info volgen.

Hier kan je alvast het visiedocument 'Hervorming van de palliatieve zorg in Vlaanderen' downloaden: