Visie

We gaan voluit voor empowerment (versterking) van de burger, preventie (goed geïnformeerde burgers), zorg en ondersteuning als geheel benaderen en inzetten op community (vermaatschappelijking).

Missie

De zorgraad van ELZ N-O wil zowel op het niveau van de burger, als bij de (professionele) zorgaanbieders werken aan een noodzakelijke attitude-omslag. Dit met als doel iedereen in deze eerstelijnszone een gezond(er) leven en welzijn te kunnen geven. Om dit te realiseren houden we de 5 volgende belangrijke doelstellingen voor ogen :

• Toegankelijke hulp-, zorg- en dienstverlening voor iedereen voorzien.

• Gezondheid en welzijn verbeteren door de graad van responsabilisering te verhogen.

• Inzetten op participatieve doelgerichte zorg en ondersteuning op alle levensdomeinen.

• De continuïteit en kwaliteit van zorg en ondersteuning garanderen door een kwaliteitsvolle samenwerking.

• De buurtgerichte werking en de sociale samenhang verhogen.

We vertrekken hierbij vanuit een welzijnsgerichte benadering van zorg waarbij het aanbieden van zorgverlenende taken één zaak is, maar waar ‘zorg dragen voor’ even belangrijke is.

Centraal staat de al dan niet zorgbehoevende, kwetsbare burger (patiënt/cliënt naargelang de situatie) met daarrond als eerste mantel de mantelzorgers (gezin/familie/vrienden), daarna de directe omgeving als tweede mantel (buurt, verenigingen, enz.), vervolgens de eerste lijn (zorgverleners, enz)

Het gaat hierbij om het persoonlijk (materieel, lichamelijk en geestelijk) welbevinden, maar ook om het maatschappelijk welbevinden, de sociaal-maatschappelijke participatie. Erbij horen en kansen krijgen om erbij te horen.

We streven ernaar om mensen met een beperking, chronisch zieken, kwetsbare ouderen, jongeren met gedrags- en emotionele problemen, mensen in armoede, enz. een eigen zinvolle plek in de samenleving te laten innemen. Hen waar nodig ondersteunen en de zorg zoveel mogelijk geïntegreerd in de samenleving laten verlopen. Om complicaties of ziektes/aandoeningen te voorkomen zetten we in op preventie.

We willen op basis van opvolging van meetbaar geformuleerde doelstellingen de gerealiseerde resultaten evalueren en waar nodig bijsturen. En dit door intersectoraal en interdisciplinair pagina 7 van 10 thematisch en gecoördineerd onze inspanningen te bundelen en te richten op de prioritair vastgestelde gezondheids- en welzijnsuitdagingen van onze regio.

De afstemming tussen maatschappelijk relevante actoren (onderwijs-huisvesting-tewerkstelling) moet ertoe leiden dat signalen van maatschappelijk onwelzijn snel worden opgepikt en oplossingsgericht worden doorvertaald naar het gepaste overheidsniveau.