Wat zijn eerstelijnszones?

Eerstelijnszones zijn opgericht om het werk van lokale overheden, zorg- en hulpverleners beter op elkaar af te stemmen. Het doel? Een effectieve en kwalitatieve eerste lijn waar de burger centraal staat en die toegankelijk is voor iedereen.

Een eerstelijnszone is een:

 • geografisch afgebakend gebied;
 • gevormd door 1 of meerdere gemeenten;
 • aangestuurd door een zorgraad.

In Vlaanderen zijn 60 eerstelijnszones goedgekeurd.

Prioritaire taken

De zorgraad van een eerstelijnszone heeft heel wat taken. Vijf daarvan zijn prioritair:

 1. Afstemming organiseren tussen de zorgaanbieders onderling, tussen de zorgaanbieders en andere organisaties, diensten en personen met een meer gespecialiseerd zorgaanbod, alsook tussen de zorgaanbieders en de personen met een zorg- en ondersteuningsnood, mantelzorgers en vrijwilligers;
 2. Het stimuleren van de interdisciplinaire samenwerking, waaronder ook gegevensdeling, tussen de zorgaanbieders binnen de eerstelijnszones;
 3. Kringwerking stimuleren: het ondersteunen van verenigingen die alle vrijwillig toegetreden zorgaanbieders groeperen die binnen een eerstelijnszone hun beroepsactiviteit uitoefenen;
 4. Het ondersteunen van de ontwikkeling van het geïntegreerd breed onthaal (GBO), voor wat
  betreft de afstemming en samenwerking met zorgaanbieders en het realiseren van een
  maximale rechtentoekenning en toegang tot diensten en voorzieningen;
 5. Het aanleveren van gegevens voor de Sociale Kaart (zie www.desocialekaart.be).

Bekijk hier hoe de eerstelijnszones, en ook Eerstelijnszone Dender-Zuid een belangrijke rol spelen bij de organisatie van de vaccinatiecentra.