Datum laatste wijziging: 1 oktober 2022

1. Inleiding

De Eerstelijnszone Antwerpen Zuid vzw (hierna genoemd “de eerstelijnszone”) met maatschappelijke zetel te De Bosschaertstraat 4, 2020 Antwerpen en ondernemingsnummer 0737786057, hecht veel belang aan en engageert zich ertoe om zorgvuldig om te gaan met uw privacy en persoonsgegevens.

Wanneer u de sociale media kanalen, de website(s) van de eerstelijnszone bezoekt, of contact opneemt met de eerstelijnszone, verwerken wij uw persoonsgegevens steeds in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, met inbegrip van maar niet beperkt tot Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van dergelijke gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46 / EG (“AVG”), evenals elke toepasselijke nationale wetgeving ter uitvoering daarvan (“Toepasselijke Privacywetgeving”).

Voor de toepassing van deze privacyverklaring worden de begrippen zoals ‘verwerken’, ‘verwerker’, verwerkingsverantwoordelijke’ of ‘persoonsgegevens’ geïnterpreteerd conform de Toepasselijke Privacywetgeving.

2. Overzicht van de verwerking van persoonsgegevens door de eerstelijnszone

2.1 Welke persoonsgegevens verwerken wij bij contactopname?

Indien u contact opneemt met de eerstelijnszone verwerken wij uw identificatie- en contactgegevens zoals voornaam, naam, e-mailadres en telefoonnummer.
Indien u zich inschrijft voor de nieuwsbrief van de eerstelijnszone verwerken wij uw identificatie- en contactgegevens zoals voornaam, naam en e-mailadres.

Indien u solliciteert voor een vacature van de eerstelijnszone verwerken wij de volgende gegevens:

  • Identificatie- en contactgegevens (naam, telefoonnummer, (e-mail)adres, geboorteplaats en -datum, nationaliteit, …);
  • Persoonsgegevens m.b.t. opleidingen;
  • Persoonsgegevens m.b.t. de huidige of laatste tewerkstelling;

Eenieder die persoonsgegevens verstrekt aan de eerstelijnszone is medeverantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van de verstrekte persoonsgegevens.

2.2 Welke persoonsgegevens verwerken wij in het kader van het bezoeken van de website of onze sociale media kanalen?

De eerstelijnszone maakt gebruik van een website en verschillende andere communicatie-kanalen om in contact te treden met haar inwoners.

De website kan links bevatten naar andere websites waarover wij geen controle hebben. De eerstelijnszone is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid of de praktijken van andere websites. Wanneer u dergelijke websites bezoekt via onze website, is het privacy beleid van die websites van toepassing en kan u daar meer informatie terugvinden over hoe zij persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en delen.

De eerstelijnszone is daarnaast ook actief op sociale mediaplatformen, zoals bv. Facebook. Indien u via deze kanalen met de eerstelijnszone contact opneemt in een privébericht (bv. om een vraag te stellen of een probleem te melden), dan worden uw persoonsgegevens daarbij verwerkt. De eerstelijnszone gebruikt die gegevens enkel om u verder te helpen of aan uw verzoek gevolg te geven. Na afhandeling van uw verzoek worden deze berichten nog maximaal 1 jaar door de eerstelijnszone bewaard.

Indien u reageert op de publieke berichten van de eerstelijnszone of deze berichten deelt of leuk vindt, dan zijn deze gegevens voor anderen zichtbaar. Deze publieke gegevens worden bewaard en zijn zichtbaar zolang deze niet door u verwijderd worden.

Uw persoonsgegevens worden als gebruiker van sociale media ook verwerkt door het sociale mediaplatform in kwestie. De eerstelijnszone heeft zelf geen controle over de verdere verwerking van uw persoonsgegevens door deze platformen. Op die verwerkingen zijn de privacyverklaringen van de sociale mediaplatformen van toepassing.

2.3 Beeldmateriaal

Bij de activiteiten die de eerstelijnszone organiseert, maakt zij vaak foto's en video's. Dit beeldmateriaal gebruikt de eerstelijnszone om promotie te maken voor de eerstelijnszone en de activiteiten, onder andere in de nieuwsbrief, op de website en op de sociale mediakanalen. De eerstelijnszone respecteert uw recht op afbeelding en engageren ons om u bij elke activiteit duidelijk in te lichten over het beeldmateriaal dat ter plaatse wordt gemaakt.

De fotograaf beperkt zich zoveel mogelijk tot overzichtsfoto's en sfeerbeelden. Voor dit soort beeldmateriaal gaat de eerstelijnszone uit van uw impliciete toestemming, zowel voor het maken als voor de publicatie.

Soms zal de fotograaf ook gericht beeldmateriaal maken. Onder gericht beeldmateriaal wordt verstaan: beeldmateriaal waarin u het hoofdonderwerp bent, waarbij u poseert of waarbij één of enkele personen worden uitgelicht. Zowel voor het maken als voor het publiceren van dit soort foto of video zal de eerstelijnszone altijd uw expliciete toestemming vragen. Waar mogelijk doet de eerstelijnszone dit op voorhand en schriftelijk. In de andere gevallen zal de fotograaf u aanspreken. U kunt de aparte toestemmingen op elk moment intrekken.

2.4 Doeleinden en juridische basis

De eerstelijnszone verwerkt enkel persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om de activiteiten die aan de eerstelijnszone zijn toebedeeld, te kunnen verrichten:

De eerstelijnszone verzamelt en verwerkt de bovenvermelde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het beheer en de organisatie van de dagelijkse werking: deze verwerkingen gebeuren op grond van uitvoering van de overeenkomst of toestemming, ter vervulling van een taak van algemeen belang of het openbaar gezag, of op grond van gerechtvaardigd belang.
  • Het contacteren van het ledenbestand: deze verwerkingen gebeuren op basis van toestemming.
  • Het informeren van leden, vrijwilligers en anderen omtrent de activiteiten, nieuwigheden, … van de eerstelijnszones (via nieuwsbrieven, via events, ...): deze verwerkingen gebeuren op grond van jouw toestemming.
  • Het opvolgen van gevolgde vormingen en activiteiten en uitreiken van certificaten: deze verwerkingen gebeuren op grond van de noodzaak voor de uitvoering van de overeenkomst.

3. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan andere partijen, tenzij daarvoor een wettelijke basis bestaat. Uw persoonsdata zullen nooit verkocht worden aan derde partijen voor commerciële doeleinden.

Indien de eerstelijnszone derde partijen wenst in te schakelen voor de verwerking van persoonsgegevens, zal er steeds een (verwerkers)overeenkomst overeenkomstig de Toepasselijke Privacywetgeving afgesloten worden, zodoende de eerstelijnszone kan garanderen dat zij uw gegevens alleen verwerken binnen het met hen afgesproken kader en ook de derde partijen de nodige maatregelen nemen om de bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen.

In het geval dat we uw persoonsgegevens overdragen aan een derde land of internationale organisatie (dwz. buiten de EER), zullen we ervoor zorgen dat uw persoonsgegevens in principe enkel worden overgedragen aan derde landen die door de Europese Commissie geacht worden een “passend” beschermingsniveau te bieden (een lijst van adequate landen is beschikbaar op de website van de Europese Commissie). Als uw persoonsgegevens niet naar een land worden gestuurd dat een passend beschermingsniveau biedt, zullen we passende waarborgen treffen bij de entiteit die uw persoonsgegevens ontvangt (bijvoorbeeld de EU-modelcontractbepalingen of bindende bedrijfsregels) om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens beschermd blijven in overeenstemming met de Toepasselijke Privacywetgeving.

4. Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

De eerstelijnszone neemt passende maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens niet langer worden bijgehouden dan nodig voor de vooropgestelde doeleinden of zoals vereist in het kader van de Toepasselijke Privacywetgeving.

De eerstelijnszone erkent de verantwoordelijkheid om voor de persoonsgegevens een gepast beveiligingsniveau te voorzien. De eerstelijnszone neemt dan ook verschillende maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, bekendmaking, wijziging of vernietiging.

5. Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens?

U heeft steeds het recht op inzage tot de persoonsgegevens die u aan de eerstelijnszone heeft verstrekt. U bent ook gerechtigd om persoonsgegevens die niet meer accuraat zijn, te laten wijzigen, of persoonsgegevens die onvolledig zijn, te laten aanvullen. De gegevens kunnen tevens in gestructureerde, gangbare en digitale vorm verstrekt worden, al dan niet ter overdracht naar andere verwerkingsverantwoordelijken. Daarnaast kan u ook bezwaar maken tegen een bepaalde verwerking van uw persoonsgegevens of vragen om een beperking van de verwerking.

Voor de verwerkingen van persoonsgegevens waarvoor u uw toestemming gegeven heeft, geldt dat u deze toestemming te allen tijde opnieuw kan intrekken. Deze intrekking doet echter geen afbreuk aan de verwerkingen die voorheen plaatsvonden op basis van de door u gegeven toestemming. U kan ook beroep doen op uw recht op gegevenswissing.

Indien U één van uw rechten wenst uit te oefenen, kan u uw verzoek richten aan info@elzazuid.be.

Cookies

De eerstelijnszone maakt op de website en voor de nieuwsbrief gebruik van cookies en verwante technieken. In het cookiebeleid https://zorg-en-gezondheid.be/cookiebeleid vindt u hierover alle informatie.

De persoonsgegevens die door gebruik van cookies verzameld worden, verwerken we conform de toepasselijke wetgeving in dat kader.

Vragen of klachten?

Bij vragen over de inhoud van de bovenstaande bepalingen, vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens of bij vragen over het uitoefenen van uw rechten omtrent uw eigen persoonsgegevens die de eerstelijnszone verwerkt, kan u contact opnemen via info@elzazuid.be.

U heeft ten slotte ook het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit of de Vlaamse Toezichtcommissie indien U niet tevreden bent met de manier waarop de eerstelijnszone met uw verzoek/klacht omgegaan is:

  1. Gegevensbeschermingsautoriteit:
  2. Vlaamse Toezichtcommisie:

Wijzigingen

De eerstelijnszone behoudt zich het recht om de Privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen indien omstandigheden dit vereisen. De datum in de titel geeft de recentste wijziging aan.