Privacyverklaring Eerstelijnszone Scheldekracht - versie 4.0 (16-11-2021)

Eerstelijnszone Scheldekracht (hierna genoemd “de eerstelijnszone”) respecteert uw rechten bij de verwerking van uw persoonsgegevens. In deze verklaring vindt u hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken. Deze privacyverklaring geeft specifiek het beleid aan op het vlak van gegevensverwerking en -bescherming in het kader van de verwerking van persoonsgegevens door de eerstelijnszone.

We vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens, en we doen dit dan ook in overeenstemming met de Europese privacywetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, afgekort als AVG of GDPR) en de relevante federale en Vlaamse wetgeving.

Enkele verklarende begrippen…

Persoonsgegevens omvatten alle informatie waarmee iemand geïdentificeerd kan worden. Dit kan rechtstreeks zijn, bijvoorbeeld aan de hand van een naam, rijksregisternummer of foto. Soms is het ook mogelijk om een persoon onrechtstreeks te identificeren door een combinatie van verschillende soorten informatie, bijvoorbeeld adres, leeftijd en geslacht. Alle informatie die zo aan iemand gekoppeld kan worden valt onder de noemer ‘persoonsgegevens’.

Verwerken omvat in de praktijk elk gebruik van persoonsgegevens, zoals het verzamelen, opslaan, wijzigen, raadplegen, verspreiden of wissen ervan.

De verwerkingsverantwoordelijke bepaalt welke persoonsgegevens worden verwerkt, welke middelen daarvoor worden gebruikt en voor welke doeleinden dit gebeurt.

Verwerkers zijn partijen die in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerken.

Eerstelijnszone is het werkgebied van de zorgraad, vermeld in artikel 13 van het Decreet van 26 april 2019 betreffende de organisatie van de eerstelijnszorg, de regionale zorgplatformen en de ondersteuning van de eerstelijnszorgaanbieders.

Zorgraad is een rechtspersoon die binnen zijn werkgebied werkt aan de organisatie van de eerstelijnszorg en de ondersteuning van de eerstelijnszorgaanbieders, zoals bepaald in artikel 9 van het Decreet van 26 april 2019 betreffende de organisatie van de eerstelijnszorg, de regionale zorgplatformen en de ondersteuning van de eerstelijnszorgaanbieders.

COVID-19 team werd opgericht in de schoot van de zorgraad of op niveau van een aantal zorgraden naar aanleiding van de Covid-19-pandemie. Het COVID-19 team zorgt voor verbinding van alle lokale actoren en partners met elkaar en zorgt voor een vlotte informatiedoorstroming en maakt afspraken, zoals gedefinieerd door Agentschap Zorg en Gezondheid in de leidraad preventie en beheer van lokale COVID19 opflakkeringen voor zorgraden.

Welke gegevens verwerken we over u?

I. Verwerking van persoonsgegevens in het kader van de dagelijkse activiteiten

Afhankelijk van de concrete verwerking, kan de eerstelijnszone ‘gewone’ persoonsgegevens verwerken. Dat zijn onder andere:

 • identificatie- en contactgegevens
  • Bijvoorbeeld: naam, (e-mail)adres, Rijksregisternummer, telefoonnummer, …
 • persoonlijke kenmerken
  • Bijvoorbeeld: leeftijd, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, burgerlijke staat, nationaliteit, beroep, …
 • samenstelling van het gezin en persoonlijke relaties
  • Bijvoorbeeld: huwelijk of andere samenlevingsvorm, naam van de echtgenoot of partner, huwelijksdatum, aantal kinderen, bloedverwanten, …
 • persoonlijke interesses en voorkeuren
  • Bijvoorbeeld: lidmaatschap van een organisatie, hobby’s en andere vrijetijdsbesteding, …
 • financiële bijzonderheden
  • Bijvoorbeeld: bankrekeningnummers, bezittingen, inkomsten, uitkeringen, subsidies, premies, …
 • sociale (zekerheids)gegevens
  • Bijvoorbeeld: informatie met betrekking tot kinderbijslag, tewerkstelling, werkloosheid, pensioen, leefloon, …
 • beeld- en geluidsopnamen
  • Bijvoorbeeld: foto’s, video-opname, …

In uitzonderlijke gevallen verwerkt de eerstelijnszones ook ‘bijzondere’ persoonsgegevens, die gevoeliger zijn dan ‘gewone’ persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens kunnen enkel verwerkt worden indien daar een bijzondere rechtsgrond voor bestaat. Het gaat om de volgende persoonsgegevens:

 • gegevens betreffende de gezondheid
  • Bijvoorbeeld: medisch verslag, diagnose-informatie, behandeling, informatie over een beperking, dieet, allergieën, …
 • politieke opvattingen
  • Bijvoorbeeld: politieke overtuigingen, lidmaatschap van een politieke partij, politieke functies die worden vervuld, stemvoorkeur, …
 • filosofische of religieuze overtuigingen
  • Bijvoorbeeld: registratie begrafenisritueel, …
 • raciale of etnische gegevens
  • Bijvoorbeeld: taalvaardigheid, relevante informatie bij de aanmaak van een e-ID, …
 • lidmaatschap van een vakvereniging (vakbond)
  • Bijvoorbeeld: in het kader van de uitbetaling van werkloosheidsuitkeringen, …
 • gegevens over het seksuele leven

II. Verwerking van persoonsgegevens in het kader van de contacttracing, cluster-en brononderzoek van het binnen de zorgraad opgerichte COVID-19 team binnen het werkgebied van de eerstelijnszone

Het COVID-19 team verwerkt onderstaande persoonsgegevens van de personen waarbij een COVID-19 test uitwees dat ze besmet zijn en de personen bij wie de arts een ernstig vermoeden heeft dat ze besmet zijn met COVID-19, zonder dat een COVID-19 test is uitgevoerd of voorgeschreven of waarbij de COVID-19-test uitwees dat ze niet besmet waren. Dit wordt bepaald in art. 6/2, §2, lid 1 van het Decreet van 29 mei 2020 tot organisatie van de meldingsplicht en het contactonderzoek in het kader van COVID19:

 • identificatiegegevens;
 • contactgegevens;
 • geslacht;
 • leeftijd;
 • de datum waarop de COVID-19-test is afgenomen;
 • de datum van de eerste ziektesymptomen;
 • de eventuele collectiviteiten waarmee de persoon in contact is geweest;
 • personen waarmee deze personen in contact zijn geweest, gedurende een periode van veertien dagen voor en na de eerste tekenen van de besmetting met COVID-19, waarbij een bepaalde appreciatiemarge op grond van wetenschappelijke inzichten in rekening kan worden genomen;
 • de relevante criteria voor inschatting voor hoog of laag besmettingsrisico en het geven van advies;
 • gegevens over gezondheid, die nodig zijn voor het contact- en omgevingsonderzoek, en de medische en psychosociale ondersteuning;
 • gegevens, andere dan gegevens over gezondheid, nodig voor het contact- en omgevingsonderzoek en de medische en psychosociale ondersteuning.

Het COVID-19 team verwerkt onderstaande persoonsgegevens van de personen waarmee de personen waarbij een COVID-19 test uitwees dat ze besmet zijn en de personen bij wie de arts een ernstig vermoeden heeft dat ze besmet zijn met COVID-19, zonder dat een COVID-19 test is uitgevoerd of voorgeschreven of waarbij de COVID-19-test uitwees dat ze niet besmet waren, in contact zijn geweest. Dit wordt bepaald in art. 6/2, §2, lid 2 van het Decreet van 29 mei 2020 tot organisatie van de meldingsplicht en het contactonderzoek in het kader van COVID19:

 • naam en voornaam;
 • postcode;
 • telefoonnummer;
 • het antwoord op de vraag of die personen symptomen van COVID19 hebben;
 • taalvaardigheid;
 • of deze personen een gezondheidszorgberoep uitoefenen.
 • De persoonsgegevens, vermeld in punt 1 tot en met 3, worden aan de zorgraad bezorgd door het agentschap Zorg en Gezondheid. De persoonsgegevens, vermeld in punt 4 en 5, worden door het COVID-19 team ingewonnen bij de betrokkene.

III. De verwerking van persoonsgegevens in het kader van de oprichting van vaccinatiecentra

Persoonsgegevens van de burger

De eerstelijnszone zal de volgende persoonsgegevens van de burger verwerken in het kader van hun opdracht in de vaccinatiecentra:

 • identiteitsgegevens betreffende de persoon waaraan de vaccinatiecode wordt toegediend, met name het identificatienummer bedoeld in artikel 8 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid, de naam, de voornaam, het geslacht, de geboortedatum, de hoofdverblijfplaats, en, in voorkomend geval, de overlijdensdatum. Deze gegevens worden voor zover ze beschikbaar zijn, op basis van het vermelde identificatienummer betrokken bij het Rijksregister en de Kruispuntbankregisters;
 • de toegekende betekenisloze vaccinatiecode;
 • gegevens met betrekking tot de status van de betekenisloze vaccinatiecode, namelijk het feit of de vaccinatie geactiveerd of gedesactiveerd is, de bron van de activering, bedoeld in artikel 2 ,§1, tweede lid, (zonder dat hieruit enige informatie mag voortvloeien over de gezondheidstoestand van de betrokkene), de tijdstippen van activering en desactivering van de betekenisloze vaccinatiecode of de tijdstippen van gebruik voor reservering van een vaccinatie;
 • de contactgegevens van de persoon waaraan de betekenisloze vaccinatiecode is toegekend, of van zijn vertegenwoordiger, bedoeld in de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt, namelijk het telefoonnummer en e-mailadres; deze gegevens worden, voor zover ze daar beschikbaar zijn, op basis van het identificatienummer bedoeld in 1° betrokken bij de zorgverleners, de verzekeringsinstellingen of bij de authenticatiedienst, bedoeld in artikel 9 van de wet van 18 juli 2017 inzake elektronische identificatie;
 • indien de persoon waaraan de betekenisloze vaccinatiecode is toegekend, reeds het voorwerp heeft uitgemaakt van een vaccinatie, de (verwijzing naar de) relevante gegevens bedoeld in § 2, 3° tot en met 5° die op hem betrekking hebben;
 • desgevallend, de aanduiding welk type vaccin aan de persoon mag worden toegediend.

Persoonsgegevens van de vrijwilliger

De eerstelijnszone zal de volgende persoonsgegevens van de vrijwilligers verwerken in het kader van hun opdracht in de vaccinatiecentra:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres i.f.v. communicatie, vervullen wettelijke verplichtingen en begeleiding.
 • M.b.t kostenvergoedingen: bedrag, bankrekeningnummer voor uitbetaling, bewijsstukken (bij werkelijke kostenvergoeding), aard en bedrag kostenvergoedingen die elders verkregen worden (verklaring op eer).
 • Over het verrichte vrijwilligerswerk: omschrijving, start- en einddatum, aantal dagen i.f.v. planning, registratie en opmaak nominatieve lijst kostenvergoedingen.
 • Handtekening (als onderdeel verklaring op eer, kostennota enz.).
 • Kopie verblijfstitel of –document / bewijs van recht op materiële opvang, zodat organisatie mogelijkheid van vrijwilligerswerk kan bewijzen bij controle.

Wat is het doel om uw gegevens te verwerken?

De eerstelijnszone verwerkt alleen persoonsgegevens en laten alleen persoonsgegevens verwerken als dat noodzakelijk is om de activiteiten die aan de eerstelijnszones zijn toebedeeld, te kunnen verrichten.

I. Verwerking van persoonsgegevens in het kader van de dagelijkse activiteiten

De eerstelijnszone verwerkt uw gegevens enkel op basis van volgende doeleinden:

 • om een wettelijke verplichting na te komen
  • Bijvoorbeeld: het bijhouden van gegevens van de inwoners van de gemeente in het bevolkingsregister, de verwerking in het kader van een vergunningsaanvraag of in het kader van de belastingadministratie.
 • voor de vervulling van een taak van algemeen belang of het openbaar gezag
  • Bijvoorbeeld: om inwoners op de hoogte te houden van werkzaamheden in de openbare ruimte, hen te betrekken bij het beleid van het gemeentebestuur of in het kader van niet verplichte tegemoetkomingen aan mensen met een bepaald sociaal statuut.
 • wanneer u hiervoor toestemming hebt gegeven
  • Bijvoorbeeld: het versturen van nieuwsbrieven, het publiceren van gericht beeldmateriaal of het plaatsen van niet-noodzakelijke cookies.
 • voor de uitvoering van een overeenkomst met u
  • Bijvoorbeeld: wanneer u zich inschrijft voor een culturele of sportactiviteit die het gemeentebestuur organiseert, of wanneer u iets ontleent bij de gemeentelijke uitleendienst.
 • om een ernstige bedreiging voor uw gezondheid te bestrijden
  • Bijvoorbeeld: samenwerking met de hulpdiensten in het geval van een ramp of een andere levensbedreigende situatie.

II. Verwerking van persoonsgegevens in het kader van contacttracing, cluster-en brononderzoek van het binnen de zorgraad opgerichte COVID-19 team binnen het werkgebied van eerstelijnszone (…)

Binnen de zorgraad wordt een COVID-19 team opgericht. Dat COVID-19 team verricht de activiteiten zoals bepaald in art. 6/2, §1 van het Decreet van 29 mei 2020 tot organisatie van de meldingsplicht en het contactonderzoek in het kader van COVID19:

 • ondersteuning bieden aan de ambtenaren, vermeld in artikel 40 en 44, §3, 3°, van het decreet van 21 november 2003, en de ambtenaren-artsen, vermeld in artikel 44, §3, 2°, van het voormelde decreet bij het contact- en omgevingsonderzoek;
 • op vraag van de lokale en provinciale besturen advies verlenen over de te nemen maatregelen om een verdere verspreiding van COVID-19 te voorkomen;
 • het organiseren van medische en psychosociale ondersteuning voor de met COVID-19 besmette personen en vermoedelijk met COVID-19 besmette personen;
 • organiseren van een afstemming met betrekking tot hulpvragen van zorgaanbieders in geval van schaarste aan materiaal, kennisuitwisseling en nood aan ondersteuning;
 • sensibiliseren van zorgaanbieders teneinde het draagvlak voor het contactonderzoek te verhogen.

Onder het contact- en omgevingsonderzoek (punt 1) wordt verstaan: de personen of hun leefomgeving die, na contact met een geïnfecteerde persoon of na contact met een andere besmettingsbron, mogelijk besmet zijn, en die door contacten met anderen, al dan niet bij de uitoefening van hun beroepsactiviteit, die infectie kunnen overdragen, onderwerpen aan medisch of milieukundig onderzoek dat nodig is om besmettingsbronnen op te sporen. Het contactonderzoek, vermeld in het decreet van 29 mei 2020 tot organisatie van de meldingsplicht en het contactonderzoek in het kader van COVID, dat bestaat uit opdrachten van opsporing en begeleiding van personen met een bevestigde of vermoedelijke diagnose van COVID-19, of van personen die mogelijk een risicodragend contact hebben gehad met een persoon die besmet is met COVID-19 of die vermoedelijk besmet is met COVID-19, behoort niet tot de activiteiten van het COVID-19 team.

III. De verwerking van persoonsgegevens in het kader van de oprichting van vaccinatiecentra

Persoonsgegevens van de burger

De eerstelijnszone verzamelt en gebruikt de persoonsgegevens van de burger alleen als er een duidelijk en gerechtvaardigd doel is vastgelegd. De doeleinden van de verwerking zijn de volgende:

 • Het beheren van schema’s voor vaccinatie tegen COVID-19 per te vaccineren of gevaccineerde persoon en het inplannen van vaccinatiemomenten.
  • De doelstelling van het inplannen van vaccinatiemomenten omvat ook de mogelijkheid voor de vaccinatiecentra om gebruik te maken van reservelijsten op basis van de persoonsgegevens ontvangen uit de vaccinatiecodedatabank.
 • Het uitnodigen en het aanbieden van ondersteuning bij het uitnodigingsproces, van personen voor vaccinatie tegen COVID-19.
  • Deze doelstelling omvat ook de organisatie van callcenters.

Persoonsgegevens van de vrijwilliger

De eerstelijnszone verzamelt en gebruikt de persoonsgegevens van de vrijwilliger alleen als er een duidelijk en gerechtvaardigd doel is vastgelegd. De doeleinden van de verwerking zijn de volgende:

 • het nakomen van onze wettelijke verplichtingen, gekoppeld aan het inzetten van vrijwilligers (verzekeringsplicht, opmaak nominatieve lijst forfaitaire kostenvergoedingen, respecteren van de wettelijke grenzen voor toekenning kostenvergoeding, …);
 • het betalen van kostenvergoedingen aan vrijwilligers om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van eerstelijnszone;
 • het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • het omkaderen en begeleiden van vrijwilligers (bij meldingsplicht voor uitkeringsgerechtigde vrijwilligers) alsook het relatiebeheer naar vrijwilligers toe (verjaardag);
 • het bekomen van subsidiëring door de overheid;
 • statistische doeleinden;

Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

I. Verwerking van persoonsgegevens in het kader van de de dagelijkse activiteiten

De verwerking van persoonsgegevens door de eerstelijnszone is gerechtvaardigd:

 • deze verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust (artikel 6, lid 1, c AVG);
 • deze verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag (artikel 6, lid 1, e AVG);
 • deze verwerking is noodzakelijk om redenen van zwaarwegend algemeen belang (artikel 9, lid 2, g AVG);
 • deze verwerking is noodzakelijk voor doeleinden van preventieve of arbeidsgeneeskunde, voor de beoordeling van de arbeidsgeschiktheid van de werknemer, medische diagnosen, het verstrekken van gezondheidszorg of sociale diensten of behandelingen dan wel het beheren van gezondheidszorgstelsels en -diensten of sociale stelsels en diensten (artikel 9, lid 2, h AVG);
 • deze verwerking is noodzakelijk om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid, zoals bescherming tegen ernstige grensoverschrijdende gevaren voor de gezondheid of het waarborgen van hoge normen inzake kwaliteit en veiligheid van de gezondheidszorg en van geneesmiddelen of medische hulpmiddelen (artikel 9, lid 2, i AVG).

II. Verwerking van persoonsgegevens in het kader van de activiteiten van het binnen de zorgraad opgerichte COVID-19 team binnen het werkgebied van eerstelijnszone (…)

De beoogde gegevensverwerking door het door de zorgraad opgerichte COVID-19 team is gebaseerd op:

 • deze verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust (artikel 6, lid 1, c AVG);
 • deze verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag (artikel 6, lid 1, e AVG);
 • deze verwerking is noodzakelijk om redenen van zwaarwegend algemeen belang (artikel 9, lid 2, g AVG);
 • deze verwerking is noodzakelijk voor doeleinden van preventieve of arbeidsgeneeskunde, voor de beoordeling van de arbeidsgeschiktheid van de werknemer, medische diagnosen, het verstrekken van gezondheidszorg of sociale diensten of behandelingen dan wel het beheren van gezondheidszorgstelsels en -diensten of sociale stelsels en diensten (artikel 9, lid 2, h AVG);
 • deze verwerking is noodzakelijk om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid, zoals bescherming tegen ernstige grensoverschrijdende gevaren voor de gezondheid of het waarborgen van hoge normen inzake kwaliteit en veiligheid van de gezondheidszorg en van geneesmiddelen of medische hulpmiddelen (artikel 9, lid 2, i AVG).

III. De verwerking van persoonsgegevens in het kader van de oprichting van vaccinatiecentra

Persoonsgegevens van de burger

De beoogde gegevensverwerking van de persoonsgegevens van de vrijwilliger door de eerstelijnszone is gebaseerd op het volgende:

 • Het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot vaccinaties tegen COVID-19, regelt het gemeenschappelijke informatiesysteem dat wordt opgezet voor de uitnodiging van personen voor vaccinatie, voor de organisatie van de vaccinatie en voor de registratie van de vaccinatie. Voor de personen die gevaccineerd worden op het grondgebied van het Vlaams Gewest of in een instelling in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad die wegens zijn organisatie moet worden beschouwd als een instelling die uitsluitend behoort tot de Vlaamse Gemeenschap, wordt het Agentschap Zorg en Gezondheid als verwerkingsverantwoordelijke aangeduid voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals opgenomen in het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsakkoord voorziet daarnaast ook enkele doelstellingen waarvoor vaccinatiecentra persoonsgegevens kunnen ontvangen (zie infra). Het vaccinatiecentrum wordt door het samenwerkingsakkoord echter niet als verwerkingsverantwoordelijke aangeduid.

Persoonsgegevens van de vrijwilliger

De beoogde gegevensverwerking van de persoonsgegevens van de vrijwilliger door de eerstelijnszone is gebaseerd op:

 • deze verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust (artikel 6, lid 1, c AVG);
 • de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de vrijwilliger partij is, of om op verzoek van de vrijwilliger vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen (artikel 6, lid 1, b AVG);
 • de vrijwilliger heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden (artikel 6, lid 1, a AVG);
 • de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de eerstelijnszone (artikel 6, lid 1, f AVG).

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

De verwerkingsverantwoordelijke zal uw persoonsgegevens bewaren en gebruiken voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van de wettelijke verplichting en binnen het kader van deze activiteiten.

Doorgifte

Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan andere partijen, tenzij daarvoor een wettelijke basis bestaat. Als we voor het uitvoeren van een taak of voor het opstellen van een dossier beroep doen op een extern bedrijf (bv. een softwarefirma of gespecialiseerd adviesbureau) of uw gegevens doorgeven aan een andere overheidsinstelling, dan mogen zij uw gegevens alleen verwerken binnen het met hen afgesproken kader.

In principe worden uw gegevens enkel binnen de Europese Economische Ruimte (EER) verwerkt. Wanneer uw persoonsgegevens in uitzonderlijke gevallen toch buiten de EER verwerkt worden, dan gebeurt dit steeds in overeenstemming met de voorschriften van de AVG.

Uitoefenen van rechten

Uw belangrijkste rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn: het recht op inzage, het recht op correctie, het recht om te wissen (vergetelheid), het recht om de verwerking te beperken, het recht om bezwaar te maken, het recht om gegevensportabiliteit, het recht om een klacht in te dienen en het recht om uw toestemming in te trekken.

U kunt uw rechten uitoefenen door een verzoek aan ons te richten via het volgende formulier:

Het ingevulde formulier kan elektronisch aan ons bezorgd worden via e-mail naar info@elzscheldekracht.be, of via briefpost op het volgende adres:

Eerstelijnszone Scheldekracht vzw, Poelstraat 37, 9820 Merelbeke

Specifieke verwerkingen

Hieronder worden enkele specifieke verwerkingen gedetailleerder toegelicht. Vanzelfsprekend kunt u uw rechten, zoals hierboven beschreven, uitoefenen met betrekking tot deze verwerkingen.

Nieuwsbrieven

De eerstelijnszone stuurt verschillende soorten nieuwsbrieven. U ontvangt deze als u hierop inschreef of gekend bent als klant van één van onze diensten. Wenst u een bepaalde soort nieuwsbrief niet meer te ontvangen, dan kunt u zich uitschrijven door te klikken op de uitschrijflink onderaan de nieuwsbrief.

Beeldmateriaal

Bij de activiteiten die de eerstelijnszone organiseert, maakt zij vaak foto's en video's. Dit beeldmateriaal gebruikt de eerstelijnszone om promotie te maken voor de eerstelijnszone en de activiteiten, onder andere in de nieuwsbrief, op de website en op de sociale mediakanalen. De eerstelijnszone respecteert uw recht op afbeelding en engageren ons om u bij elke activiteit duidelijk in te lichten over het beeldmateriaal dat ter plaatse wordt gemaakt.

De fotograaf beperkt zich zoveel mogelijk tot overzichtsfoto's en sfeerbeelden. Voor dit soort beeldmateriaal gaat de eerstelijnszone uit van uw impliciete toestemming, zowel voor het maken als voor de publicatie.

Soms zal de fotograaf ook gericht beeldmateriaal maken. Onder gericht beeldmateriaal wordt verstaan beeldmateriaal waarin u het hoofdonderwerp bent, waarbij u poseert of waarbij één of enkele personen worden uitgelicht. Zowel voor het maken als voor het publiceren van dit soort foto of video zal de eerstelijnszone altijd uw expliciete toestemming vragen. Waar mogelijk doet de eerstelijnszone dit op voorhand en schriftelijk. In de andere gevallen zal de fotograaf u aanspreken. U kunt de aparte toestemmingen op elk moment intrekken.

Sociale media

De eerstelijnszone maakt gebruik van verschillende communicatiekanalen om in contact te treden met haar inwoners. De eerstelijnszone is daarbij ook actief op sociale mediaplatformen, namelijk Facebook, LinkedIn en Instagram.

Indien u via deze kanalen met de eerstelijnszone contact opneemt in een privébericht (bv. om een vraag te stellen of een probleem te melden), dan worden uw persoonsgegevens daarbij verwerkt. De eerstelijnszone gebruikt die gegevens enkel om u verder te helpen of aan uw verzoek gevolg te geven. Na afhandeling van uw verzoek worden deze berichten nog voor een redelijke termijn door de eerstelijnszone bewaard.

Indien u reageert op de publieke berichten van de eerstelijnszone of deze berichten deelt of leuk vindt, dan zijn deze gegevens voor anderen zichtbaar. Deze publieke gegevens worden bewaard en zijn zichtbaar zolang deze niet door u verwijderd worden.

Uw persoonsgegevens worden als gebruiker van sociale media ook verwerkt door het sociale mediaplatform in kwestie. De eerstelijnszone heeft zelf geen controle over de verdere verwerking van uw persoonsgegevens door deze platformen. Op die verwerkingen zijn de privacyverklaringen van de sociale mediaplatformen van toepassing.

Cookies en tracking

De eerstelijnszone maakt op de website, in de onlinediensten en voor de nieuwsbrief gebruik van cookies en verwante technieken. In het cookiebeleid vindt u hierover alle informatie.

Vragen en klachten

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens, laat het ons dan weten. U kan ons contacteren via de contactgegevens die onderaan deze privacyverklaring zijn opgenomen. Onze externe functionaris voor gegevensbescherming (FG, ook wel Data Protection Officer of DPO) is ook langs deze weg bereikbaar. Uw vraag, opmerking of klacht wordt strikt vertrouwelijk behandeld.

Bent u ontevreden met de behandeling van uw verzoek of bent u van mening dat de behandeling van uw persoonsgegevens een inbreuk maakt op de privacywetgeving, dan kunt u een klacht neerleggen bij de toezichthoudende autoriteiten.

De Vlaamse Toezichtcommissie kunt u bereiken per e-mail op contact@toezichtcommissie.be of per brief aan Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel. Volg de juiste procedure om een klacht in te dienen.

De Gegevensbeschermingsautoriteit kunt u bereiken per e-mail op contact@apd-gba.be of per brief aan Drukpersstraat 35, 1000 Brussel. Volg de juiste procedure om een klacht in te dienen of om bemiddeling te vragen.

Contactgegevens

U kan ons contacteren per e-mail naar informatieveiligheid@oost-vlaanderen.be of per brief naar Eerstelijnszone Scheldekracht vzw, Poelstraat 37, 9820 Merelbeke.

Historiek aanpassingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd als de omstandigheden dit vereisen. Het versienummer en de datum in de titel geven de recentste wijziging aan.