Ontwerp privacyverklaring website

Datum laatste wijziging: 2 oktober 2023

1. Inleiding

Eerstelijnszone Westkust & Polder met maatschappelijke zetel te Astridlaan 103, 8620 Nieuwpoort en ondernemingsnummer 0739620941 engageert zich ertoe zorgvuldig om te gaan met uw privacy en persoonsgegevens. Eerstelijnszone Westkust & Polder houdt zich, in de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking, bezig met de bescherming van de persoonsgegevens van bezoekers van haar website. Wanneer u de website bezoekt of contact opneemt met Eerstelijnszone Westkust & Polder verwerken wij uw persoonsgegevens steeds in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, met inbegrip van maar niet beperkt tot Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van dergelijke gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46 / EG (“AVG”), evenals elke toepasselijke nationale wetgeving ter uitvoering daarvan (“Toepasselijke Privacywetgeving”).

Voor de toepassing van deze privacyverklaring worden de begrippen zoals ‘verwerken’, ‘verwerker’, verwerkingsverantwoordelijke’ of ‘persoonsgegevens’ geïnterpreteerd conform de Toepasselijke Privacywetgeving.

De website kan links bevatten naar andere websites waarover wij geen controle hebben. Eerstelijnszone Westkust & Polder is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de praktijken van andere websites. Wanneer u dergelijke websites bezoekt via onze webiste, is het privacybeleid van die websites van toepassing en kan u daar meer informatie terugvinden over hoe zij persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en delen.

Indien u na het lezen van deze Privacyverklaring toch nog vragen heeft, kan u contact met ons opnemen via [e-mailadres].

2. Overzicht van de verwerking van persoonsgegevens door Eerstelijnszone Westkust & Polder

2.1 Welke gegevens verwerken wij in het kader van de dagelijkse activiteiten?

Indien u contact opneemt met Eerstelijnszone Westkust & Polder verwerken wij uw identificatie- en contactgegevens zoals voornaam, naam, e-mailadres en telefoonnummer.
Indien u zich inschrijft voor de nieuwsbrief van Eerstelijnszone Westkust & Polder verwerken wij uw identificatie- en contactgegevens zoals voornaam, naam en e-mailadres.
Indien u solliciteert voor een vacature van Eerstelijnszone Westkust & Polder, verwerken wij de volgende gegevens:

  • Identificatie- en contactgegevens (naam, telefoonnummer, (e-mail)adres, geboorteplaats en -datum, nationaliteit, …);
  • Persoonsgegevens m.b.t. opleidingen;
  • Persoonsgegevens m.b.t. de huidige of laatste tewerkstelling;

Eenieder die persoonsgegevens verstrekt aan Eerstelijnszone Westkust & Polder, is medeverantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van de verstrekte persoonsgegevens.
De bovenstaande gegevens worden steeds verwerkt op basis van uw toestemming.

2.2 Doeleinden en juridische basis

De eerstelijnszone verwerkt enkel persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om de activiteiten die aan de eerstelijnszone zijn toebedeeld, te kunnen verrichten, zoals:

Eerstelijnszone Westkust & Polder verzamelt en verwerkt de bovenvermelde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het beheer en de organisatie van de dagelijkse werking: deze verwerkingen gebeuren op grond van ons gerechtvaardigd belang.
  • Het contacteren van het ledenbestand: deze verwerkingen gebeuren op basis van toestemming.
  • Het informeren van leden, vrijwilligers en anderen omtrent de activiteiten, nieuwigheden, … van de eerstelijnszones: deze verwerkingen gebeuren op grond van jouw toestemming.
  • Het opvolgen van gevolgde vormingen en activiteiten en uitreiken van certificaten: deze verwerkingen gebeuren op grond van de noodzaak voor de uitvoering van de overeenkomst;
  • De persoonsgegevens die door gebruik van cookies verzamelt worden, verwerken we conform de toepasselijke wetgeving in dat kader ofwel op grond van uw voorafgaande toestemming (i.e. voor niet-strikt noodzakelijke/functionele cookies) ofwel op grond van het gerechtvaardigd belang (i.e. voor strikt noodzakelijke/functionele cookies). Meer informatie over het gebruik van cookies, is hier terug te vinden.

3. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Indien Eerstelijnszone Westkust & Polder derde partijen wenst in te schakelen voor de verwerking van persoonsgegevens, zal er steeds een verwerkersovereenkomst overeenkomstig de Toepasselijke Privacywetgeving afgesloten worden, zodoende de eerstelijnszone kan garanderen dat ook zij de nodige maatregelen nemen om de bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen.

In het geval dat we uw persoonsgegevens overdragen aan een derde land of internationale organisatie (dwz. buiten de EER), zullen we ervoor zorgen dat uw persoonsgegevens in principe enkel worden overgedragen aan derde landen die door de Europese Commissie geacht worden een “passend” beschermingsniveau te bieden (een lijst van adequate landen is beschikbaar op de website van de Europese Commissie), of als uw persoonsgegevens niet naar een land worden gestuurd dat een passend beschermingsniveau biedt, zullen we passende waarborgen treffen bij de entiteit die uw persoonsgegevens ontvangt (bijvoorbeeld de EU-modelcontractbepalingen of bindende bedrijfsregels) om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens beschermd blijven in overeenstemming met de Toepasselijke Privacywetgeving.

4. Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Eerstelijnszone Westkust & Polder, neemt passende maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens niet langer worden bijgehouden dan nodig voor de vooropgestelde doeleinden of zoals vereist in het kader van de Toepasselijke Privacywetgeving.

Eerstelijnszone Westkust & Polder, erkent de verantwoordelijkheid om voor de persoonsgegevens een gepast beveiligingsniveau te voorzien. De eerstelijnszone neemt dan ook verschillende maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, bekendmaking, wijziging of vernietiging. Daarnaast geeft Eerstelijnszone Westkust & Polder, uw persoonsgegevens niet door aan andere partijen en verkoopt het uw persoonsgegevens niet.

5. Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens?

U heeft steeds het recht op inzage tot de persoonsgegevens die u aan Eerstelijnszone Westkust & Polder heeft verstrekt. U bent ook gerechtigd om persoonsgegevens die niet meer accuraat zijn, te laten wijzigen, of persoonsgegevens die onvolledig zijn, te laten aanvullen. De gegevens kunnen tevens in gestructureerde, gangbare en digitale vorm verstrekt worden, al dan niet ter overdracht naar andere verwerkingsverantwoordelijken. Daarnaast kan u ook bezwaar maken tegen een bepaalde verwerking van uw persoonsgegevens of vragen om een beperking van de verwerking.

Voor de verwerkingen van persoonsgegevens waarvoor u uw toestemming gegeven heeft, geldt dat u deze toestemming te allen tijde opnieuw kan intrekken. Deze intrekking doet echter geen afbreuk aan de verwerkingen die voorheen plaatsvonden op basis van de door u gegeven toestemming. U kan ook beroep doen op uw recht op gegevenswissing.

U heeft ten slotte het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit of de Vlaamse Toezichtcommissie.

Vragen of klachten?

Bij vragen over de inhoud van de bovenstaande bepalingen, vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens of bij vragen over het uitoefenen van uw rechten omtrent uw eigen persoonsgegevens die Eerstelijnszone Westkust & Polder, verwerkt, kan u contact opnemen via info@eerstelijnszonewestkustpolder.be.

Wijzigingen

De eerstelijnszone behoudt zich het recht om de Privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen indien omstandigheden dit vereisen. Het versienummer en de datum in de titel geven de recentste wijziging aan.