De vaccinatiecampagne tegen covid draait op volle toeren. Sinds midden oktober is het ook mogelijk om zich te laten vaccineren tegen griep. Beide vaccinaties gebeuren nu via het reguliere circuit: bij de huisarts, apotheker of thuisverpleging.

We roepen onze burgers dan ook op om contact op te nemen met hun huisarts of met een apotheker die vaccineert.

Alle beschikbare info werd verzameld in een handig overzicht op onze website.

Stand van zaken binnen onze Eerstelijnszone

Bij de grote vaccinatiecampagnes de voorbije jaren, in volle COVID-pandemie, konden we heel gedetailleerd, op niveau van onze verschillende gemeenten, op niveau van leeftijdsgroepen, … opvolgen hoe de campagne verliep.

Dat is nu jammer genoeg niet meer mogelijk, waardoor het veel moeilijker is om een goed zicht te krijgen op hoe de vaccinatie binnen onze Eerstelijnszone loopt.

Uit de beperkte info die we wel ter beschikking hebben, kunnen we volgend beeld schetsen voor onze Eerstelijnszone.

Het algemene gevoel is dat de opkomst bij de kwetsbare doelgroeppopulatie op dit moment nog aan de lage kant is.

We beschikken niet over heel precieze cijfers, maar hebben wel aanduidingen hiervoor.

Op basis van de cijfers over het aantal bestelde vaccins en het aantal registraties in Vaccinnet kunnen we immers de volgende vaststellingen maken:

 • Op 23 oktober waren er 16.621 registraties in Vaccinnet (over de hele bevolking van Eerstelijnszone Dender, ruimer dus dan de kwetsbare doelgroeppopulatie).
 • Met een doelgroeppopulatie van 43.169 personen voor ELZ Dender (enkel de kwetsbare burgers die als focusgroep voor deze vaccinatie werden bepaald) komt dit overeen met een vaccinatiegraad van minder dan 38,5% (aangezien bij de geregistreerde vaccinaties ook burgers worden meegeteld die niet tot de kwetsbare doelgroep behoren).
 • De meest geregistreerde vaccinaties gebeuren door huisartsen, nl. 9.568 vaccinaties op 23/10.
 • Apothekers zijn verantwoordelijk voor 5.155 vaccinaties. 
 • In onze woonzorgcentra werden reeds 1.740 vaccinaties geregistreerd. Bij het bevragen van onze woonzorgcentra merken we dat de vaccinatiebereidheid bij de bewoners gelukkig heel hoog ligt (gemiddeld meer dan 93%). Bij het zorgpersoneel ligt dit dan weer veel lager (gemiddeld rond de 40%, waarbij dit cijfers hoger ligt bij het zorgpersoneel in de directe zorg en lager bij de indirecte, zoals bv. keukenmedewerkers)
 • Huisartsen konden ook een beroep doen op een verpleegkundige om de vaccinatie te doen bij een patiënt. Wij beschikken over geen cijfergegevens om dit aandeel te duiden.

Volgende kanttekeningen moeten bij deze cijfers geplaatst worden:

 • De registraties lopen altijd achter op het aantal reële vaccinaties.
 • De doelgroeppopulatie is een benadering op basis van historische geaggregeerde data. In de realiteit kan het aantal dus afwijken.
 • Het aantal registraties in Vaccinnet omvat alle geregistreerde vaccinaties en dus niet enkel van die van de doelgroeppopulatie. Onder de geregistreerde personen kunnen dus ook mensen zitten die niet tot de focusdoelgroep behoren.  
 • Het gaat enkel om cijfers m.b.t. de volwassenen (5-11 jarigen krijgen bv. een ander vaccintype dat niet in onze cijfers is opgenomen).

Vaccinatie van kinderen

Vlaanderen bereidt zich voor op de vaccinatie van kinderen met specifieke richtlijnen aangepast aan de verschillende leeftijdsgroepen.

Met de aankomst van de pediatrische vaccins van Pfizer (in Vlaanderen) kan nu ook de vaccinatie van kinderen tegen covid opgestart worden.

Aangezien het aanbod van vaccins beperkt is, is het onze hoogste prioriteit ervoor te zorgen dat alle kinderen die in aanmerking komen voor het covidvaccin (voor wie het aanbevolen is) de kans krijgen om zich te laten vaccineren.

Omdat er een beperkte hoeveelheid pediatrische vaccins beschikbaar is, zal de vaccinatie van kinderen gecentraliseerd verlopen.

Dit zal zorgvuldig worden gecoördineerd, met bestellingen die alleen kunnen worden geplaatst door een selecte groep van vaccinatoren, waaronder pediatrische referentiecentra en centrale punten in de eerstelijnszones.

Binnen onze Eerstelijnszone Dender werd na overleg en afstemming beslist om de vaccinaties van kinderen tussen 5 en 11 jaar te laten doorgaan op één of meerdere momenten in de huisartsenwachtpost Vehamed – Kroonveldlaan 40d te 9200 Dendermonde.

Omdat wij op dit moment nog geen weet hebben van de concrete datum waarop wij over de vaccins zullen beschikken, kunnen wij ook nog geen verdere concrete invulling geven aan dit vaccinatiemoment.

Hier zijn de belangrijkste richtlijnen:

 • Vaccinatie voor kinderen tussen 6 maanden en 4 jaar:
  • Vaccinatie is enkel aanbevolen voor kinderen met immuunsuppressie of met ernstige chronische aandoeningen.
  • Vaccins voor deze leeftijdsgroep zijn al beschikbaar in Vlaanderen.
  • De vaccins zullen dit najaar alleen toegediend kunnen worden in 6 pediatrische centra: het UZ Gent, UZ Leuven, UZ Antwerpen, UZ Brussel, Virga Jesse ziekenhuis Hasselt en AZ Delta Roeselare.
Schema kinderen
 • Indien mogelijk, vragen wij de pediaters om zelf hun risicopatiënten te contacteren en door te verwijzen voor een afspraak tot vaccinatie. Er wordt niet gewerkt met centrale uitnodigingen.
 • Vaccinatie voor kinderen tussen 5 en 11 jaar:
  • Vaccinatie is enkel aanbevolen voor kinderen met aandoeningen zoals gespecifieerd in het advies van de Hoge Gezondheidsraad. Kinderen niet behorend tot deze doelgroep kunnen ook op individuele vraag gevaccineerd worden tegen covid.
  • Vaccins voor deze leeftijdsgroep zijn al beschikbaar in Vlaanderen.
  • Vaccinatie gebeurt op een specifiek plaats, gekozen door de zorgraden of de pediatrische centra. Er zal maximaal één plaats per eerstelijnszone zijn, binnen onze Eerstelijnszone Dender: huisartsenwachtpost Vehamed – Kroonveldlaan 40d te 9200 Dendermonde
  • Huisartsen en pediaters bekijken op dit moment hun patiënten en contacteren deze kinderen voor wie vaccinatie wordt aanbevolen. Ouders hoeven zich hier dus zelf geen zorgen om te maken, men zal gericht gecontacteerd worden.
 • Vaccinatie voor jongeren van 12 tot 18 jaar:
  • Vaccinatie is enkel aanbevolen voor jongeren met aandoeningen zoals gespecifieerd in het advies van de Hoge Gezondheidsraad. Jongeren niet behorend tot deze doelgroep kunnen ook op individuele basis tegen covid gevaccineerd worden.
  • Vaccinatie voor deze groep gebeurt met de volwassen vorm van het vaccin en kan gedaan worden door alle vaccinatoren.
  • Vaccinatoren kunnen deze kinderen zelf vaccineren, er is geen doorverwijzing naar een pediater nodig.

Zorgprofessionals met vragen rond de vaccinatie van kinderen tussen 5 en 11 jaar kunnen terecht bij Wim Thierens, coördinator van huisartsenkring Vehamed: wim.thierens@vehamed.be

Kernteam vaccinatie

We komen regelmatig samen met een kernteam om de vaccinatiestrategie binnen onze Eerstelijnszone Dender te coördineren.

Het gaat om de volgende personen:

 • De aanspreekpunten voor de huisartsen zijn Dr. Bart De Letter en Wim Thierens, coördinator huisartsenkring Vehamed – Kroonveldlaan 40 D te 9200 Dendermonde – 052 20 09 90 – secretariaat@vehamed.be
 • Aanspreekpunt voor apothekers is Marleen Haems, directeur KOVAG (Koninklijk Oost-Vlaams Apothekersgild) en lid van de zorgraad van Eerstelijnszone Dender - 09 235 76 28 - Marleen.haems@kovag.be
 • Het aanspreekpunt voor verpleegkundigen is Paul Van Marcke, ondervoorzitter VBZV - info@thuisverplegingdendermonde.be
 • Het aanspreekpunt m.b.t. communicatie(materiaal) is Silke Van Den Borre, medewerker Logo Dender – silke.vandenborre@logodender.be
 • Vaccinatie-coördinator ELZ Dender: Reinout Remmery – reinout.remmery@elzdender.be
 • Annelies Merckx sluit mee aan bij dit kernteam als voorzitter van onze Eerstelijnszone en vertegenwoordiger van de lokale besturen

Signaleren

Iedereen die problemen op het terrein opmerkt, vragen we ons dit te signaleren zodat we hiermee aan de slag kunnen.