Doelgerichte zorg in ELZ Gent

Als professional heb je steeds het beste voor met je patiënten/cliënten. Toch geraak je niet altijd vooruit. Complexe situaties, mondige burgers, richtlijnen die elkaar tegenspreken,… en vooral het gevoel dat het soms ‘dweilen met de kraan open’ is: er is weerstand bij de cliënt/patiënt. Tijd voor verandering! Bij doelgerichte zorg spreek je niet meer over de cliënt/patiënt maar mét hem.

Doelgerichte zorg betekent de shift maken van vraag- en aanbodgestuurde zorg naar zorg die vertrekt van de persoon met een zorgnood en wat die graag wil bereiken. Het gaat om een positieve benadering van gezondheid, uitgaande van de eigen mogelijkheden én het versterken van deze mogelijkheden. Dit vraagt een andere houding en vaardigheden van de hulpverlener, andere manieren van samenwerken, ook tussen zorg- en welzijnswerkers én het ontwikkelen van een gemeenschappelijke taal. 
(Bron: 2017, Jan De Maeseneer, Family Medicine and Primary Care: at the crossroad of societal change)

Suus Van den Akker Doelgerichte zorgCopyright SuuS van den Akker

Multimorbiditeit

Steeds vaker lijden patiënten aan meer dan één chronische aandoening (multimorbiditeit). Een ziektegerichte aanpak – gebaseerd op de evidence-based richtlijnen voor de afzonderlijke aandoeningen – resulteert in lange lijsten van zorgtaken van wat moet gebeuren om de aandoeningen adequaat te ‘managen’. Met een toenemend aantal aandoeningen stijgt echter de behandel-last voor de patiënt, groeit de onduidelijkheid over de beoogde uitkomsten en verhogen de risico’s gerelateerd aan polyfarmacie en interacties. En dan hebben we het nog niet over de context rond de patiënt gesproken: ook sociale, contextuele, financiële of omgevingsfactoren kunnen meespelen.

In de praktijk worden er bij de aanpak van multimorbiditeit keuzes gemaakt en prioriteiten gesteld. Deze keuzes en prioriteiten worden echter veelal impliciet gemaakt en zijn mee gestuurd door de onderliggende opleiding of achtergrond van de betrokken hulpverleners. Verschillende hulpverleners zullen dus vaak, met de beste bedoelingen, verschillende prioriteiten stellen, wat uiteindelijk bijdraagt tot fragmentatie van zorg. Gedreven door kwaliteitsvolle zorg, dreigt men uiteindelijk de patiënt zelf uit het oog te verliezen. De patiënt die, eens hij/zij de consultatieruimte buiten stapt, een persoonlijk leven leidt met/ondanks zijn chronische aandoening(en). Doelgerichte zorg wil daar een antwoord op bieden.

Lees meer over doelgerichte zorg

Onze noorderburen staan al een heel pak verder met dit thema. Wie verdere praktijkgerichte informatie wil, kan zeker eens surfen naar volgende websites (in Nederland spreekt men over persoonsgerichte zorg in plaats van doelgerichte zorg):

Actiegroep doelgerichte zorg

In Gent zijn er verschillende organisaties bezig met doelgerichte zorg. Al deze good practices worden momenteel samengelegd om te komen tot expertise-uitwisseling. In het voorjaar van 2019 zal er een groot thematisch veranderforum plaatsvinden waarop iedereen mee ondergedompeld zal worden in doelgerichte zorg. Heb je zelf expertise in huis of ben je geïnteresseerd? Sluit dan zeker aan bij de actiegroep.

Training doelgerichte zorg

In Ledeberg vindt momenteel een proefproject plaats waarbij de professionals die daar werkzaam zijn een tweedaagse training kunnen volgen rond doelgerichte zorg. Meer info kan je vinden op de website van LMN Regio Gent.

Contacteer ELZ Gent

Je kan het veranderteam contacteren via: info@elzgent.be