“ELZ Noorderkempen creëert, ondersteunt en zoekt initiatieven die de gezondheid en het welzijn van elke bewoner in onze regio verbeteren”


In Noorderkempen hebben we al een traditie van samenwerken door het regionaal zorgstrategisch plan “Samen ZorgKrachtig”.

Missie en visie

SAMENWERKING

We bundelen onze inspanningen, zowel op gemeentelijk als op intergemeentelijk niveau en dit binnen zorg en welzijn. We hebben vertrouwen in elkaar, en hebben respect voor de eigenheid van elke partner. Met oog voor de lokale eigenheid en noden, vervullen we onze taak volgens gedeelde werkingsprincipes om “Samen ZorgKrachtig” te zijn.

We zijn samen verantwoordelijk voor het welslagen van onze opdracht.

PARTICIPATIEF

We verhogen de participatie van de burger zodat die centraal staat in de ondersteuning.

Op niveau van besluitvorming zijn burgers een gelijkwaardige partner. We spreken mensen aan op hun kracht en die van hun netwerk en versterken hen daarin.

TOEGANKELIJK

We streven ernaar dat elke burger toegang heeft tot de hulp en ondersteuning die hij nodig heeft. Hieronder verstaan we dat deze hulp en ondersteuning volgende eigenschappen heeft:

Bereikbaar, begrijpbaar, betaalbaar, beschikbaar, bruikbaar en duurzaam met specifieke aandacht voor kwetsbare doelgroepen.

INTEGRITEIT

We hebben respect voor iedereen, zijn onbevooroordeeld, nieuwsgierig en houden van diversiteit. We geloven in wederzijdse deskundigheid. Wij vertrekken vanuit het principe van gelijkwaardigheid van alle zorg- en welzijnsverleners. We zijn open, transparant en eerlijk. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen.

Deze 4 kernwaarden zullen ons helpen om te streven naar KWALITEITsvolle zorg.
Dit willen we doen door gebruik te maken van kennis, kunde en ervaring aanwezig in de regio, en door op zoek te gaan naar goed werkende alternatieven buiten de regio. We stimuleren preventie door de dienstverlening zodanig te organiseren dat er een snelle hulpverlening kan worden opgestart. We bieden de minst ingrijpende ondersteuning eerst aan en informeren burgers om hun gezondheid en welzijn te bevorderen.

  • We hebben oog voor innovatie en creativiteit
  • We zetten in op projecten voor een bepaalde doelgroepen
  • We verzekeren dat iedere individuele partner en burger signalen kan geven aan de eerstelijnszone en omgekeerd.