Onze missie, visie en waarden

Onze missie

Onze missie

Als Eerstelijnszone Noord-Limburg stellen wij, in de regio Bocholt, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Lommel, Peer en Pelt, de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood (PZON) centraal en hebben we oog voor het welzijn van de gezondheids- en welzijnsactoren (inclusief de vrijwilliger en de mantelzorger). We werken organisatie-overschrijdend samen binnen een dynamisch netwerk dat kwalitatieve geïntegreerde zorg realiseert. We maken hierbij gebruik van een lijst van actiepunten gebaseerd op (boven)lokale, maatschappelijke noden die door objectieve data onderschreven worden.

Lokale besturen, formele en informele zorg- en welzijnsactoren hechten veel belang aan:

 • Preventie voor elke burger
 • De regie in handen van de PZON
 • De uitdaging om de zorg op maat zo toegankelijk mogelijk te maken, namelijk bereikbaar en buurtnabij.
Visuele voorstelling missie met waarden | Eerstelijnszone Noord-Limburg
Visuele voorstelling missie met waarden | Eerstelijnszone Noord-Limburg

Onze visie

Onze visie

Eerstelijnszone Noord-Limburg heeft een tweeledige opdracht:

 1. Preventie, zorg en ondersteuning: dit willen we bereiken via (vroeg)detectie, te analyseren, doelen te bepalen, actie te ondernemen en daarna te evalueren en bij te sturen.
 2. Community creëren: dit willen we realiseren door een grote inbreng en betrokkenheid mogelijk te maken van de leden van de eerstelijnszone door hen te informeren, te verbinden, te zorgen voor afstemming, hun belangen te behartigen, hen te vormen en aan te zetten tot actie. Hierbij wordt de kwaliteit van de zorg steeds bewaakt.

Elke PZON in de eerstelijnszone kan zelf en/of met hulp zijn zorg- en ondersteuningsproces vorm geven, doelstellingen bepalen, met wederzijds respect en aandacht voor de PZON en zijn context.

Vanuit een gemeenschappelijke verbinding, partnerschap en verantwoordelijkheid komt iedere PZON in de eerstelijnszone (ELZ) tot zijn recht.

Goed ondersteunde en gevormde medewerkers handelen en denken samen met en rond de PZON in de ELZ, doelstellingsgericht en met aandacht voor de waarden van onze eerstelijnszone.

Er is een complementair samenwerkend netwerk dat vanuit expertise elkaar versterkt om eenieders doelstellingen te realiseren. Hiervoor wordt samengewerkt met beleidsvoerders die zich bovenlokaal of regionaal organiseren (federaal, Vlaams beleid of regionale zorgzones).

Visie en bestaansredenen | Eerstelijnszone Noord-Limburg
Visie en bestaansredenen | Eerstelijnszone Noord-Limburg

Onze waarden

Waarden

Zeven waarden verbinden alle actoren in Eerstelijnszone Noord-Limburg: vertrouwen, creativiteit, verantwoordelijkheid, integriteit, kwaliteit, respect, en tenslotte, helder(heid):

"Vertrouwen"

Vertrouwen tussen gezondheids- en welzijnsactoren alsook tussen gezondheids- en welzijnsactoren en PZON in elkaars oprechtheid, expertise, elkaars kunnen en integriteit.

"Creativiteit"

 • Met originele oplossingen komen voor problemen die met de hulpvraag van de PZON verband houden. Hierbij rekening gehouden dat die oplossingen ook zowel op het gebied van gezondheid als welzijn gezocht moeten worden.
 • Innovatief te werk gaan op populatieniveau en rond/op niveau van de PZON.
 • Creatief zijn in het aanbiden van zorg op maat.
 • Op die manier samenwerken dat er oplossingen ontstaan die er niet zouden zijn zonder samen te werken.

"Verantwoordelijkheid"

 • Belang hechten aan de taken en plichten binnen de eigen werkzaamheden, die van de partners en van de eerstelijnszone.
 • Als PZON beseffen dat hij zelf verantwoordelijkheid moet nemen in zijn/haar zorgproces.

"Integriteit"

 • Handhaven van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen.
 • Loyaal zijn aan de eerstelijnszone, haar visie en missie en de belangen dienen van je functie binnen de eerstelijnszone.
 • Eerlijk/oprecht zijn in je communicatie en handelen.
 • In je opvattingen en handelingen altijd het belang van de PZON centraal stellen.

"Kwaliteit"

Voldoen aan de gebalanceerde eisen en verwachtingen van alle betrokken belanghebbenden.

"Respect"

 • Een fundamentele ingesteldheid hebben waarmee je in relatie tot elkaar de intrinsieke waardigheid van de ander erkent.
 • Openstaan voor ieders mening.
 • Het accepteren van de geldende regels en procedures en deze op een correcte wijze toepassen.

"Helder"

 • Doorzichtige en transparante communicatie en werking.
 • Iedereen begrijpt van elkaar wat hij/zij bedoelt: de boodschap is dus ook begrijpelijk en verstaanbaar.
 • Eénzelfde taal spreken.
 • De ander(en) weet/weten waar hij/zij aan toe is.
Waarden | Eerstelijnszone Noord-Limburg
Waarden | Eerstelijnszone Noord-Limburg

Meerjarenplan 2024-2026

Ons meerjarenplan is een document dat richting geeft aan de toekomstplannen van de komende 3 jaar.

In dit plan zijn doelstellingen geformuleerd die vertaald zijn in acties.