Onze identiteit

  • ELZ Vlaamse Ardennen is een netwerkorganisatie die gezondheids- en welzijnsactoren van de eerste lijn, de lokale besturen, de vertegenwoordigers van personen met een zorg- en ondersteuningsnood en mantelzorgers en gebruikers verenigt.

  • ELZ Vlaamse Ardennen fungeert als katalysator voor een lokale, afgestemde en integrale zorg. We streven naar geïntegreerde zorg voor elke burger in onze zone.

  • ELZ Vlaamse Ardennen ondersteunt en faciliteert geëngageerde zorgactoren, interprofessionele en intersectorale samenwerking in het streven naar een sterke eerste lijn die kwaliteitsvol, toegankelijk en rechtvaardig is voor elke burger, met oog voor personen in een kwetsbaar moment. We willen daarbij de burger en zijn netwerk centraal stellen in hun eigen zorgtraject.

    kaart van de eerstelijnzone
  • ELZ Vlaamse Ardennen ondersteunt en stimuleert kennisdeling tussen zorgactoren en zet in op het breed verspreiden van relevante informatie.

Ons toekomstbeeld

ELZ Vlaamse Ardennen zet de komende jaren sterk in op geïntegreerde zorg:

  • De burger staat centraal in alles wat we doen. We werken aan afgestemde en proactieve zorg, zodat alle betrokkenen zoveel mogelijk in hun kracht staan: de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood als spilfiguur, zijn omgeving en de professionele zorgverstrekker.

  • We werken over alle levensfases en levensdomeinen heen. Het hele continuüm van tussenkomsten gericht vanaf preventie, via genezen en zorg (cure & care) tot en met palliatieve zorg en zorg bij het levenseinde.

  • We zetten in op interdisciplinaire en integrale samenwerking en transparantie over sectoren en organisaties heen. Vanuit de eerstelijnszone ondersteunen wij deze principes en helpen wij overlegmodellen uitbouwen. We willen dat samenwerking een evidentie wordt.

  • We werken aan toegankelijke en laagdrempelige zorg.

Beleidsplan 2024 - 2026

Beleidsplan

Download hier de gedetailleerde versie van het beleidsplan

Actieplan

Download hier de gedetailleerde versie van het actieplan


Omgevingsanalyse

De omgevingsanalyse is een synthese van alle beschikbare cijfers voor zorg en welzijn in ELZ Vlaamse Ardennen. Het heeft tot doel heel wat belangrijke data en statistieken op te lijsten, te onderzoeken welke behoeften er leven, alsook het zorg- en welzijnslandschap in de regio te leren kennen. Dit document biedt inzichten bij het selecteren van volgende projecten aangaande zorg en welzijn en zal ook de basis vormen bij het opstellen van volgend actie- en beleidsplan.

Een omgevingsanalyse is nooit af. Jaarlijks zullen nieuwe en/of andere gegevens opgevraagd worden om zo'n breed mogelijke visie op zorg in de regio te krijgen.

Download hier de omgevingsanalyse.


visueel voorbeeld werking van ELZ Vlaamse Ardennen

Werking

ELZ Vlaamse Ardennen moet een wendbare organisatie zijn waar de focus ligt op het inhoudelijke werk. Hierbij wordt er voorgesteld om het bestuursorgaan op te splitsen in een inhoudelijke beleidscel en een meer vzw-gerichte bestuurscel.

De bestuurscel bestaat uit een dagelijks bestuur, ondersteund door een financiële cel. Overkoepelend blijft het bestuursorgaan van de vzw bestaan die beide cellen opvolgt. We voldoen enerzijds aan de mandaten opgelegd in de wetgeving en komen anderzijds tegemoet aan de vraag van bestuursleden om inhoudelijk te kunnen werken.


Privacyverklaring

Meer info over de verwerking van persoonlijke gegevens zijn hieronder te downloaden.