Onze zone

 • Genk
 • As
 • Zutendaal
 • Oudsbergen
 • Bree

Missie, visie en waarden

Missie:

De eerstelijnszone Kemp en Duin streeft naar een kwalitatief en geïntegreerd preventie-, zorg- en welzijnsbeleid en -aanbod waarbij:

 • De persoon met een zorg en ondersteuningsnood (PZON) centraal staat
 • Zijn mantelzorger gewaardeerd en ondersteund wordt
 • Alle actoren uit zorg en welzijn samenwerken en afstemmen
 • Het aanbod toegankelijk is en ingebed in de lokale context
 • Er gewerkt kan worden onder goede arbeidsomstandigheden met voldoende middelen

Visie:

Binnen de eerstelijnszone wordt gewerkt aan een kwaliteitsvolle, integrale benadering van zorg en welzijn die vraaggestuurd en zo nodig aanklampend is en gebaseerd op de noden van de regio. Zorgcontinuïteit wordt door de eerstelijnspartners als een belangrijk sleutelbegrip gezien. Hierbij hebben we aandacht voor alle levensfasen, van voor de geboorte tot het levenseinde.

De persoon met een zorg- en ondersteuningsnood (PZON) moet centraal staan in ons zorg- en welzijnslandschap. De PZON neemt zoveel als mogelijk zelf de regierol op. Om deze rol te kunnen opnemen moeten de gezondheidsvaardigheden van de PZON versterkt worden en moet de PZON ondersteund worden in het bepalen van zijn zorg- en/of welzijnsdoelen (zelfmanagement). Volledige, toegankelijke, correcte en begrijpbare informatie vanuit professionele medewerkers naar de PZON is nodig, zeker in functie van efficiënt en effectief gebruik van het zorg- en/of welzijnsaanbod.
Conform het concentrisch model van de Wereldgezondheidsorganisatie bestaat het eerste belangrijke opvangnet rond de PZON uit de mantelzorger(s), vrijwilligers, buren…. Het is dan ook noodzakelijk dat mantelzorgers in hun rol erkend, ondersteund en gewaardeerd worden. Pas in tweede instantie wordt het professionele eerstelijnsnetwerk aangesproken.

Interdisciplinaire samenwerking en afstemming is onontbeerlijk voor een kwalitatieve (complexe), integrale benadering van zorg en welzijn, zowel tussen als binnen de verschillende beroepsgroepen, voorzieningen….
Binnen de zone is er rond de PZON een beproefde cultuur van overleg ontwikkeld via diverse overlegvormen. Ook is er samenwerkingsgericht overleg tussen voorzieningen/organisaties en zelfstandige zorgverstrekkers waar men ieders aanbod verder op elkaar kan afstemmen. Voor de zelfstandigen wordt dit gefaciliteerd door het bestaan of verder ontwikkelen van kringstructuren. Zo heeft men één aanspreekpunt per beroepsgroep om terug te koppelen naar de achterban en visa versa. Het is belangrijk om op deze manier elkaar en elkaars werk te leren kennen en elkaars gelijkwaardigheid te erkennen. Zo kunnen we van een interdisciplinaire naar een transdisciplinaire samenwerking groeien.

Binnen en tussen de disciplines alsook tussen de verschillende domeinen blijven we zowel preventief en reactief inzetten op afstemming. Daarnaast is het ook essentieel dat er een goede afstemming is met de tweede en derde lijn en met actoren uit andere levensdomeinen zoals bv. onderwijs, werk, wonen,….

Een veralgemeende aandacht voor preventie en geestelijke gezondheid binnen de gehele eerste lijn is een aandachtspunt voor de toekomst.

Integrale zorg houdt ook in dat indien kwaliteitsvol wonen in de thuissetting niet meer mogelijk is, wij zorgen voor een naadloze overgang naar een residentiele setting of aangepast (tijdelijk) verblijf waarbij wederzijdse afstemming en samenwerking tussen de huidige en nieuwe zorg- en welzijnsactoren cruciaal is.

Om de PZON goed te kunnen ondersteunen is het ook nodig dat (happy) professionals hiervoor de nodige ruimte en middelen krijgen. Door maximaal in te zetten op innovaties en evoluties in de digitalisering streven we naar een administratieve vereenvoudiging en goede informatiedoorstroming/gegevensdeling rekening houdend met het beroepsgeheim. Naast evidence-based werken is vorming ook belangrijk. Bewaking van de kwaliteit van zorg en welzijn zal gebeuren door evaluatie en monitoring en op basis daarvan kan de werking bijgestuurd worden waarbij rekening wordt gehouden met een kostenbewust gebruik van het aanbod.

De eerstelijnszorg moet rekening houden met de lokale, regionale context. De vergrijzing en co-morbiditeit maken dat de zorg steeds complexer wordt. Een bijzondere aandacht gaat uit naar kwetsbare bevolkingsgroepen, de toegankelijkheid van zorg en welzijn en outreachende werking voor het detecteren en opnemen van de PZON die zich onvoldoende of nog niet in het zorg- en welzijnscircuit begeeft.

Bestuur en organisatie

De zorgraad van ELZ Kemp en Duin is als volgt samengesteld:

 • Cluster lokale besturen:

Nele Steegmans (As)
Katja Verheyen (Bree)
Sara Roncada (Genk)
Kurt Plessers (Oudsbergen)
Marina Seurs (Zutendaal)
Valérie Moonen (Welzijnsregio)

 • Cluster Welzijn:

Johan Neijens (CAW)
Ria Grondelaers (DMW mutualiteiten)
Liesbet Gabriels (LDC)
Jos Aben (WZC)
Hilde Stals (Diensten gezinszorg en aanvullende thuiszorg)

 • Cluster Zorg:

Kaat Ieven (huisarts)
Jos Hoffbauer (tandarts)
Ilse Maes (ergotherapeut)
Katelijne Michielsen (psycholoog)
Ben Janssen (apotheker)
Rudi Donné (thuisverpleegkundige)

 • Cluster PZON/Mantelzorger:

Lien Smets (ZOPP)
Guido Brouwers (Okra vzw)

 • Optionele partner

Kurt Surmont (ZOL)

Met als voorzitter: Kaat Ieven

U kan onze privacyverklaring hier raadplegen.