Wat is GBO Gent?

GBO is een samenwerkingsverband tussen drie partners: het lokaal bestuur (OCMW), de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen (DMW’s) en de Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW). In Gent werden de Lokale Diensten Centra (LDC) ook opgenomen in het samenwerkingsverband.

Samen willen ze:

 • onderbescherming tegengaan
 • zorgen voor toegankelijke sociale hulp- en dienstverlening.

Om deze doelstellingen te behalen, zetten ze in Gent in op een zo goed mogelijke afstemming van de onthaalfuncties van de kernpartners. Daarnaast streven ze naar een hogere graad van rechtendetectie- en realisatie bij de kwetsbare Gentenaar.
Het GBO is dus geen afzonderlijke dienst met een eigen hulpverleningsaanbod maar een samenwerking tussen 3 kernpartners. Samen willen ze beter de bovengenoemde doelgroepen en doelstellingen bereiken.

Wat zijn de specialisaties van de kernpartners?

CAW

DMW

OCMW

LDC

 • Dak- en thuisloosheid

 • Familiaal geweld

 • Conflictueuze relaties & scheidingen

 • Psychosociale vragen

 • Slachtoffers

 • Daderschap en detentie

 • Precaire verblijfssituaties

 • Kwetsbare jongeren en jongvolwassenen

 • Oudermisbehandeling

 • Tegemoetkoming personen met een handicap
 • Thuiszorg
 • Zorgbudget
 • Sociale voordelen & snippervoorzieningen
 • Ziekte- en invaliditeitsverzekering
 • VAPH
 • Persoonlijke en psychologische problemen
 • Uitkeringen ziekte- en invaliditeit
 • Opvangmogelijkheden (niet VAPH)
 • Aanvullende verzekeringen
 • Vroegtijdige zorgplanning
 • Ouderenmisbehandeling
 • Administratieve ondersteuning
 • Thuiszorg
 • Wonen en energie
 • (Sociale) tewerkstelling
 • Verschillende sociale premies
 • Leefloon, budgetbegeleiding, budgetbeheer en collectieve schuldenregeling
 • Financiële ondersteuning
 • Ontmoeten (sociaal contact), bewegen, ontspannen en bijleren
 • Administratieve ondersteuning voor senioren
 • Advies over thuiszorg, huishoudhulp, opname in een woonzorgcentrum, premies en tegemoetkomingen...
 • Ondersteuning om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen (team van ergotherapeuten, psychologen,…)
 • Vrijwilligerswerk
 • Middagmaaltijden voor kwetsbare senioren
Oude Houtlei 124 9000 Gent onthaal.gent@cawoostvlaanderen.be
 • 0800 13 500 voor nieuwe cliënten
 • 09 265 04 00 voor consultvragen (diensten)
Desbetreffende DMW: https://www.metweiniggeld.be/de-ziekenfondsen Het welzijnsbureau in je buurt: https://stad.gent/nl/contact-meldpunten/welzijnsbureau-je-buurt Het lokaal dienstencentra in je buurt: https://stad.gent/nl/samenleven-welzijn-gezondheid/welzijn/lokale-diens…

Enkele acties het voorbije jaar 2023

Inzetten op ontmoeten

Binnen GBO Gent vinden we het belangrijk om volop in te zetten op ontmoeting tussen de onthaalmedewerkers van de verschillende kernpartners. Enkele voorbeelden daarvan zijn:

 • Een jaarlijkse ontmoetingsdag voor alle onthaalmedewerkers van de GBO kernpartners. Hier ligt de focus op ontmoeting en kennisuitwisseling.
 • Actie “vreemdgaan bij elkaar”. Via deze actie kon elke onthaalmaatschappelijk werker een halve dag met een collega onthaalmaatschappelijk werker van een andere GBO kernpartner meelopen. Deze actie werd zeer enthousiast onthaald.

Actie ‘identiteitskaart voor jongeren in zeer kwetsbare situaties’

Een identiteitskaart is een eerste toegangspoort naar rechtentoekenning. GBO Gent wil ervoor zorgen dat in Gent alle jongeren met wettig verblijfsstatuut een geldige identiteitskaart hebben.
De actie richt zich op jongeren in kwetsbare situaties die financiële en/of administratieve drempels ervaren. We ondersteunen hen in dit proces en werken hiervoor nauw samen met Dienst Burgerzaken. Kwetsbare jongeren kunnen op doorverwijs eenvoudiger en in sommige gevallen zelfs helemaal gratis een identiteitskaart aanvragen.

Recht van de maand

Elke maand brengt GBO Gent in een half uur een sociaal recht onder de aandacht. Dat wordt gedaan door middel van een digitaal infomoment en soms via een quiz of filmpje. Deze infomomenten zijn op maat van de hulpverleners in het Gentse welzijnsveld.

De aankondiging van het onderwerp waarover het sociaal recht gaat wordt eveneens opgenomen in de nieuwsbrief van Eerstelijnszone Gent.


In Gent zitten deze organisaties met elkaar samen om een samenwerking te realiseren. Het is de bedoeling dat alles van het GBO ook gelinkt wordt aan de eerstelijnszone. Lees hier wat GBO Gent doet, wie ze zijn en hoe je contact met hen kan opnemen.

Meer informatie over GBO is ook te vinden op de website van Vlaanderen.


Voor meer informatie kan je contact opnemen met Koen Berwouts.