Wijknetwerking geestelijke gezondheid in Gent

Eén derde van de Belgen heeft het soms psychisch moeilijk in zijn of haar levensloop. Dankzij de samenwerking tussen de Stad Gent en Eerstelijnszone Gent zijn er sinds september 2021 twee wijknetwerkers geestelijke gezondheid actief in vier wijken.

De wijknetwerkers zijn het aanspreekpunt voor geestelijke gezondheid. Zij ondersteunen wijk- en middenveldorganisaties in het omgaan met en het wegwijs maken van hun kwetsbare bezoekers naar een gepast aanbod. Kortom, zij versterken de wijken inzake geestelijke gezondheid vanuit een gemeenschapsgerichte benadering en het streven naar een beter mentaal welbevinden van de Gentenaar.

De wijknetwerkers geestelijke gezondheid zijn actief in volgende wijken:

  • Ledeberg
  • Bloemekenswijk
  • Sluizeken-Tolhuis-Ham
  • Muide-Meulestede-Afrikalaan

De acties die zij ondernemen zijn:

  • Versterken van de mentale veerkracht: maken thema's rond psychische kwetsbaarheid bespreekbaar via preventie, sensibilisering en taboedoorbrekend werken. Dit realiseren ze door het versterken van de gezondheidsvaardigheden van wijkbewoners en het preventief binnenbrengen van het aanbod psycho-educatie in de wijken. Hiervoor werken ze nauw samen met wijkpartners en aanbieders psycho-educatie.
  • Inzetten op kwartiermaken: ondersteunen en organiseren laagdrempelige wijkgerichte activiteiten, die ook toegankelijk zijn voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Dit doen ze steeds in tandem met wijkpartners om zo acties mogelijks te verankeren. Hieronder vallen bijvoorbeeld inloopwerkingen, filocafé’s, schrijfateliers, publieke gevoelsplekken…
  • Organiseren van een lokaal overlegmoment: waarbij partners actief aan de slag gaan rond geestelijke gezondheid in de wijken. De overlegmomenten zijn zowel informatief als participatief ingericht. Samen met de wijkpartners bepalen ze waar ze de komende periode willen rond werken; inhoudelijk en methodisch.
  • Signaleren op beleidsniveau: terugkoppelen van alle signalen met betrekking tot geestelijke gezondheid naar partners en diensten op 1ste, 2de, 3de lijn en stadsactoren. Voorbeelden: Eerstelijnszone Gent, Dienst Regie Gezondheid en Zorg (Stad Gent), Dienst Beleidsparticipatie (Stad Gent), Het Netwerkpunt PAKT, Het Netwerkpunt RADAR en lokale partners.