Leid je patiënt/cliënt toe naar zelfzorg ...

Steeds meer mensen willen hun levenssituatie in eigen handen nemen en/of ervoor zorgen dat anderen dit ook kunnen. Zelfhulpgroepen, patiëntenverenigingen, gebruikersorganisaties,... ze kunnen een waardevolle aanvulling zijn op de professionele zorg die geboden wordt. Informeer je cliënt/patiënt daarom steeds over deze organisaties.

Een overzicht van Oost-Vlaamse zelfzorggroepen vind je hier:

In de eerstelijnszone staat de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood centraal. Hij heeft zelf de regie over de organisatie van zijn zorg. Hij doet aan zelfmanagement.

Kennis en informatie dankzij patiëntenverenigingen

Om beslissingen te nemen in zijn zorgproces, heeft de persoon nood aan:

  • kennis en informatie over zijn aandoening en het ziekteverloop
  • inzicht in het sociaal en persoonlijk functioneren
  • inzicht in ondersteuningsmogelijkheden
  • ...

Hem hierbij helpen is een taak van elke zorgaanbieder in de eerstelijnszone. Ook patiëntenverenigingen ondersteunen de persoon met een zorgnood dankzij informatiesessies, lotgenotencontact, sensibilisatiecampagnes...

Informele zorg gelijkwaardig aan professionele zorg

Is de persoon (tijdelijk) niet in staat om de regierol op te nemen? Dan neemt de mantelzorger het over, mits goedkeuring van de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood. De informele zorg van de mantelzorger is van onschatbare waarde:

  • hij neemt praktische zaken in het zorgproces voor zijn rekening
  • hij doet de zorgcoördinatie
  • hij is een mentale en sociale steun voor de persoon met een zorgnood

Binnen de eerstelijnszone heeft informele zorg een gelijkwaardige positie als professionele zorg. Je erkent als professional de informele zorgaanbieder. Je respecteert hem en betrekt hem actief bij elke actie die je neemt voor de persoon met een zorgnood.