Expeditieteam uit de startblokken

Waarom?

De Vlaamse regering wil verder bouwen aan daadkrachtige en efficiënte eerstelijnszones. Daarin zien ze onder meer een versterkte rol weggelegd voor de lokale besturen en pleiten ze voor de participatie van actoren binnen Opgroeien en het VAPH. De eerstelijnszones moeten ook hun kernopdrachten blijven vervullen: alle zorg, welzijn en ondersteuning op één lijn brengen; het lokaal sociaal beleid ondersteunen en meewerken aan de Vlaamse gezondheids- en beleidsdoelstellingen. Daarin moet naar een nog betere balans gezocht worden tussen lokale autonomie en de Vlaamse accenten. De beleidsplannen van de verschillende echelons moeten beter op elkaar afgestemd worden. Daarnaast worden de samenstelling van de zorgraden zelf én de financiering onder de loep genomen. Ook ELZ Dender kreeg de opdracht om hiermee aan de slag te gaan. Tegen eind oktober 2023 moeten wij een beleidsplan 2024-2026 finaliseren met aandacht voor deze speerpunten. Ons doel: een nog meer wendbare organisatie worden die klaar is voor de toekomst.

Wat?

We stelden een expeditieteam samen dat onder leiding van Workitects werk maakt van dit toekomsttraject. De komende maanden werken zij aan de actualisering van onze missie, visie, waarden en principes, onze governance en onze structuur. Het expeditieteam legt de doelen vast voor de beleidsperiode 2024-2026 en maakt een concreet actieplan voor 2024. Op regelmatige tijdstippen zullen zij terugkoppelen naar de zorgraad en het forum en de ideeën die daar leven meenemen. Het finale plan zal uiteraard ook door de zorgraad gevalideerd worden.

Hoe?

In dit traject vertrekken we vanuit ons huidige beleidsplan: wat is goed? Wat kan beter? Wat moet extra? Maar ook de omgevingsanalyse die we recent tijdens de lokale fora en met onze klankbordgroep van burgers bespraken wordt een belangrijk uitgangspunt.

Wie?

Het expeditieteam bestaat uit vertegenwoordigers van de lokale besturen, personen met een zorg- en ondersteuningsnood, woonzorgcentra, apothekers, mutualiteiten, het ziekenhuis en een vertegenwoordiger vanuit het agentschap Opgroeien. Met ondersteuning vanuit het professionele team van ELZ Dender.

Waar staan we nu?

  • Uit de omgevingsanalyse werden 3 thema’s gedistilleerd waar we in 2024-2026 willen op focussen:
    • 1) Geestelijke gezondheid/mentaal welbevinden
    • 2) Gezonde levensstijl (waaronder voeding)
    • 3) Nabijheid en toegankelijkheid van de zorg

Uitgebreide informatie en cijfers over deze 3 thema's vind je terug in volgende nota: